Varför ny vision?

I takt med att samhället utvecklas och förändringar sker i omvärlden finns det behov av att med jämna mellanrum se över och formulera om visionen.

Nästan tio år har gått sedan kommunens nuvarande vision, Vision 2035, togs fram och under denna tid har samhället genomgått betydande förändringar. Därför beslutade kommunfullmäktige i augusti 2023 att det finns behov av en ny vision för Norrköpings kommun, en vision som ska vara hållbar över tid och fortsätta guida stadens utveckling på ett relevant och meningsfullt sätt. Målet är att denna nya vision ska vara på plats i början av 2025

Syftet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun är att skapa en gemensam bild av vart vi är på väg. Tillsammans med kommuninvånare, näringsliv och civilsamhälle skapas en gemensam framtidsbild som är levande i människors medvetande.

Frågor och svar om arbetet med att ta fram en Ny vision för Norrköpings kommun

En vision är en beskrivning av en önskad framtid, en gemensam riktning. Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild av framtidens Norrköping.

I takt med att samhället utvecklas och förändringar sker i omvärlden finns det behov av att med jämna mellanrum se över och formulera om visionen.

Den nya visionen kommer att ersätta Norrköpings kommuns nuvarande vision ”Vision 2035”, som kommunfullmäktige beslutade om 2016.

Den nya visionen är långsiktig och ska hålla vara hållbar över tid. Däremot har den nya visionen inget givet målårtal. I arbetet vill vi fånga norrköpingsbornas tankar kring framtiden på en generell nivå och då är ett exakt årtal inte relevant.

Visionen riktar sig till alla, både Norrköpings kommuns organisation och alla människor som bor och verkar i Norrköpings kommun.
Under perioden då norrköpingsborna har möjlighet att delta kommer det ske olika aktiviteter för att uppmuntra till engagemang bland kommuninvånare, näringsliv och civilsamhälle. Riktade insatser kommer genomföras med syfte att nå följande målgrupper

  • Barn och unga
  • Företagare
  • Medarbetare
  • Norrköpingsbor som är aktiva i civilsamhället
  • Norrköpingsbor på landsbygder
  • Norrköpingsbor med utländsk bakgrund
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Studenter vid Campus Norrköping
  • Äldre
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping