Samhällsplaneringsnämnden

Nämndens ansvarsområden

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för beredning och planering av samhällsbyggnadsfrågor, drift och underhåll av allmän plats samt nybyggnation av kommunal infrastruktur och parkmiljö. Ansvaret omfattar huvudsakligen följande områden:

 • Detaljplanering
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Upplåtelser av tomträtter
 • Genomförande av exploateringsavtal
 • Kommunens markreserv
 • Geografisk information och geografiska informationssystem.
 • Parkeringsövervakning på allmän mark
 • Naturvårdsåtgärder
 • Samhällsbetalda resor
 • Kommunens gator och vägar
 • Kommunens parker och grönområden
 • Spårvagnsspår samt hamn- och industrispår
 • Vägbelysning och andra bidrag till vägföreningar
 • Strategiska friluftsfrågor


Samhällsbyggnadskontoret bistår samhällsplaneringsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Uppdragsplan för samhällsplaneringsnämnden

Ledamöter i samhällsplaneringsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping