Månadsstatistik över arbetslöshet från Arbetsförmedlingen

Maj 2024

Arbetslösheten ökar något

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–65 år i Norrköping var 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften i maj 2024, vilket var en ökning med 0,2 procentenhet jämfört med maj 2023.

Arbetslösheten i riket var 6,5 procent i maj 2024, en ökning med 0,4 procentenhet jämfört med maj 2023.

Långtidsarbetslösheten var oförändrad jämfört med förra året. Andelen av arbetskraften som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Norrköping var 4,2 procent i maj 2024, samma nivå som maj 2023 men lägre än maj 2022 då den var 5,0 procent.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos kommer arbetslösheten att stiga något under fortsättningen av 2024 i Sverige och Östergötland för att sedan minska något under 2025.

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16–65 åringar i Norrköping var 8,7 procent i maj 2024 (+0,2 procentenhet*).
 • Det innebär att 6 450 personer (+190*) i åldrarna 16–65 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa i riket var 6,5 procent (+0,4 procentenhet*).
 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 1 650 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen. Skillnaden i arbetslöshet mellan Norrköping och riket har minskat på senare år.
 • Arbetslösheten ökade i sex av sju jämförda kommuner** . I genomsnitt ökade arbetslösheten med +0,4 procentenhet i dessa kommuner jämfört med maj 2023.

Unga vuxna, 18–24 år

 • Arbetslösheten bland 18–24 åringar i Norrköping var 8,6 procent i maj 2024 (+0,5 procentenhet*).
 • Det innebär att 720 personer (+50*) i åldrarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa 18-24 åringar i riket var 6,9 procent (+0,6 procentenhet*).
 • Arbetslösheten bland 18–24 åringar ökade i sex av sju jämförda kommuner **. I genomsnitt var ökningen i arbetslöshet bland 18–24 åringar +0,7 procentenhet i dessa kommuner jämfört med maj 2023.

Utrikes födda

 • Arbetslösheten bland utrikes födda 16-65 åringar i Norrköping var 20,1 procent i maj 2024 (-0,7 procentenhet*).
 • Det innebär att 3 810 (-40*) utrikes födda personer var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa utrikes födda i riket var 14,8 procent (-0,1 procentenhet*).
 • Arbetslösheten bland utrikes födda minskade i fyra av sju jämförda kommuner**. I genomsnitt ökade dock arbetslösheten bland utrikes födda med +0,1 procentenhet i dessa kommuner jämfört med maj 2023.
 • * förändringen sedan samma månad föregående år .
 • ** Jämförda kommuner: Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro

Not: Antalsuppgifterna är avrundade till närmaste tiotal.

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av arbetslösheten i Norrköpings kommun i maj 2024.

Längre tidsserier

I bifogat exceldokument (länk) Excel, 259 kB. finns månadsstatistik över arbetslösheten i Norrköping, riket, Östergötlands län och några jämförda kommuner i längre tidsserier.

Länkar till rapporter på Arbetsförmedlingens hemsida:

Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetslösheten i Norrköping, länet och riket

Östergötlands län som helhet och riket har lägre arbetslöshet än Norrköping. Se uppgifter för aktuell månad i tabellen nedan. 

Diagram och tabeller över utvecklingen i Norrköping, länet och riket finns även i följande dokument, tillsammans med diagram över åldersgruppen 18-24 år:

Diagram och tabeller över arbetslösheten i Norrköping, länet och riket Pdf, 71.9 kB.

 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle ca 1 650 personer ha behövt avskrivas som arbetslösa i kommunen under maj 2024. I diagrammet nedan visas hur många arbetslösa i Norrköping som varje månad under januari 2008 till maj 2024 skulle ha behövts avskrivas som arbetslösa för att Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket. Vi kan se att avståndet mellan Norrköping och riket har visat på en minskande trend under de senaste åren.
Antal arbetslösa i Norrköping som skulle behöva avskrivas som arbetslösa för att få samma arbetslöshetsnivå som riket

Jämförelse med några kommuner

I jämförelse med kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås har Norrköping en relativt hög arbetslöshet, endast Eskilstuna och Helsingborg har högre. Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i de jämförda kommunerna var 7,7 procent i maj, att jämföra med 8,7 procent i Norrköping. Jönköping har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna med 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften.

 • Arbetslösheten ökade i alla jämförda kommuner förutom Uppsala under maj 2024. I genomsnitt ökade arbetslösheten med 0,4 procentenhet i dessa kommuner jämfört med maj 2023. I Norrköping ökade arbetslösheten med 0,2 procentenhet och i riket ökade arbetslösheten med 0,4 procentenhet. Se utvecklingen i diagrammet nedan.

I bifogat dokument nedan redovisas diagram och tabeller över arbetslöshetsutvecklingen för ovanstående jämförda kommuner:

Diagram kommunjämförelse Pdf, 161.3 kB.

Nya lediga jobb

Uppgifterna ovan är hämtade från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Det finns även publicerade uppgifter om antalet nya lediga jobb, men dessa uppgifter bör tolkas med försiktighet enligt Arbetsförmedlingen då det finns frågor kring registreringen som man inte har utrett. Uppgifterna finns som månadsstatistik på Arbetsförmedlingens hemsida.

Om statistiken

Redovisningen ovan bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft, se detaljerad beskrivning nedan.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetslösheten är säsongsberoende. Främst är det andelen öppet arbetslösa som ökar under sommarmånaderna, men även under jul och nyår. Speciellt gäller det gruppen unga vuxna. Det innebär att månadsstatistik bör jämföras med motsvarande månad under tidigare år.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/statistik.

Ny åldersgrupp för arbetslöshetsstatistiken fr o m 2023

Fram till och med 2022 har Arbetsförmedlingens statistik redovisat arbetslösheten för åldersgruppen 16-64 år, vilket baserat sig på åldern för garantipension. Med anledning av att pensionsåldern i Sverige utökats med ett år från och med årsskiftet 2023, utökar också Arbetsförmedlingen åldersurvalet i månadsstatistiken och beräkningarna av andel inskrivna arbetslösa med ett år. Detta innebär att åldersspannet, från och med publiceringen av månadsstatistik för januari 2023, är åldersspannet 16-65 år.

Observera att vid jämförelser med tidpunkter bakåt i tiden före 2023 är åldersspannet fortfarande 16-64 år eftersom dessa uppgifter baseras på redan publicerad statistik. För Norrköpings del påverkades inte månadsstatistiken i januari 2023 alls av detta på totalnivå, arbetslöshetsnivån var densamma för åldersgruppen 16-64 år som för åldersgruppen 16-65 år.

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften

Andelen arbetslösa beräknas genom att dividera (dela) antalet inskrivna arbetslösa för aktuell månad (uppgift från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik) med siffran över arbetskraften baserad på preliminära månatliga uppgifter från BAS (uppgift från SCB). Arbetsförmedlingen beräknar arbetskraften som ett genomsnitt av de senaste tolv månaderna.

Fram till december 2023 gjordes beräkningen på ett annat sätt och baserades på uppgifter från SCB RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).

Kontakt

Olle Kylensjö
Statistiker