Befolkningsprognos för Norrköping åren 2024-2033

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger bland annat till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter.

Befolkningsprognoser beräknas varje vår och revideras i augusti (främst är det första/innevarande prognosåret som revideras då). Den senaste prognosen beräknades i mars 2024 och avser de kommande 10 åren (2024–2033). Resultatet av denna sammanfattas nedan.

En befolkningsprognos är alltid behäftad med ett visst mått av osäkerhet eftersom framtida händelser såsom flyktingströmmar, konjunkturer, pandemier och politiska beslut samt okända slumpmässiga faktorer som naturligt kan variera mellan åren kan påverka befolkningsutvecklingen men är mer eller mindre omöjliga att förutse och skatta effekterna av. Osäkerheten ökar med tiden och är högre i de yngre åldersgrupperna och de prognostiserade siffrorna är inte så exakta som de kan ge sken av.

Resultat i korthet

Norrköpings folkmängd har ökat varje år sedan 2001 men har på senare år ökat i en allt långsammare takt och 2023 ökade invånarantalet med endast 43 invånare. Detta innebär att folkmängden i kommunen uppgick till 145 163 den 31 december 2023 enligt Statistiska centralbyrån. Detta är den lägsta folkökningen under ett år sedan år 2000, det året minskade folkmängden i kommunen. Ökningen på 43 invånare motsvarar 0,03 procent och innebär en lägre folkökning än i Sverige som helhet där befolkningen ökade med 0,29 procent under 2023.

Under de kommande åren förväntas befolkningstillväxten vara fortsatt svag, under 2024 beräknas folkmängden i princip vara på en oförändrad nivå jämfört med 2023 och åren därefter beräknas folkmängden öka med runt 300 invånare per år vilket innebär ett invånarantal på 147 900 år 2033. Den minskande befolkningstillväxten beror främst på en minskad invandring till Sverige och ett minskande barnafödande.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av Norrköpings folkmängd under år 1973 – 2033.

Källa: Statistiska centralbyrån åren 1973–2023, Norrköpings kommuns befolkningsprognos för åren 2024–2033. Notera att y-axeln inte börjar på värdet noll.

Klicka här för att se diagrammet ovan i större format.

En sammanfattning av utvecklingen i olika åldersgrupper

  • Antalet födda barn var rekordlågt under 2023 och har fortsatt så under inledningen av 2024. I början av prognosperioden beräknas antalet födda barn fortsätta att sjunka ned till en summerad fruktsamhetsnivå på 1,4 barn per kvinna för att senare gradvis öka något till en nivå på 1,55 barn per kvinna, vilket historiskt sett är en fortsatt låg nivå. Detta innebär att det beräknas födas ungefär 1 400 barn per år under de kommande 10 åren, vilket är ca 200 färre per år jämfört med den föregående 10-årsperioden (2014 – 2023) då det i genomsnitt föddes ungefär 1 600 barn per år.
  • Antalet invånare i förskoleåldern, 1–5 år, hade en topp på närmare 8 800 år 2017 men har därefter minskat och vid utgången av 2023 var antalet knappt 8 050. Antalet förväntas minska något ytterligare till runt 7 200 år 2027 och 2028. Därefter är utvecklingen mycket osäker då det nästan helt rör sig om barn som inte var födda när prognosen beräknades. Antalet 1–5 åringar beräknas dock vara färre än 7 500 under hela perioden 2029–2033.
  • Antalet invånare i grundskoleåldern, 6–15 år, har minskat något från toppnoteringen på 17 800 år 2022 ned till 17 600 vid utgången av 2023. Minskningen beräknas fortsätta under hela prognosperioden. Detta beror på att det under flera år varit ett minskat barnafödande och ett minskat flyttnetto med minskande årskullar i förskoleåldrarna som följd, och dessa årskullar når nu grundskoleåldrarna. Redan till år 2028 beräknas antalet minska med drygt 1 000 barn jämfört med 2023 till en nivå på cirka 16 600. Antalet år 2033 beräknas till cirka 15 200 barn, alltså runt 2 400 färre jämfört med 2023. Vi behöver dock inte gå längre tillbaka än till år 2014 för att hitta ett lägre antal invånare än så i denna åldersgrupp, då var antalet 6–15 åringar 15 100. Ökningen av antalet 6–15 åringar mellan år 2013 och 2023 var 2 950 och är alltså större än den minskning på 2 400 som nu prognostiseras mellan år 2023 och 2033.
  • Antalet invånare i åldrarna 16–18 år, som till största del återfinns på gymnasiet, beräknas vara relativt stabil runt 5 400 invånare under kommande år. De senaste åren har antalet ökat och en liten ytterligare ökning förväntas fram till år 2026, då antalet beräknas vara runt 340 fler än vid utgången av 2023. Därefter beräknas antalet minska något men fortfarande ligga på en nivå som är något högre jämfört med 2023.
  • Antalet invånare som är 80 år och äldre ökar, mycket på grund av att de stora kullarna födda under 1940-talet fortsätter att träda in i denna åldersgrupp under prognosperioden. År 2033 beräknas antalet vara nästan 2 800 fler jämfört med 2023.

Diagrammet nedan visar Norrköpings folkmängd i några för kommunen extra intressanta åldersgrupper för åren 1993 – 2033:

Befolkningsutveckling i några åldersgrupper, faktiskt antal och enligt prognos

Källa: Statistiska centralbyrån åren 1993-2023, Norrköpings kommuns befolkningsprognos för åren 2024-2033.

De heldragna linjerna visar den faktiska folkmängden 1993-2023 och de prickade linjerna visar prognostiserad folkmängd för 2024-2033.

Klicka här för att se diagrammet ovan i större format.

Skillnad mot föregående prognos

Den närmast föregående befolkningsprognosen beräknades i augusti 2023. Sedan dess har befolkningsutvecklingen generellt sett vänt från att ha växt stadigt till att ha minskat på grund av minskad inflyttning, minskat barnafödande och ökad utvandring. Den senaste tidens ganska dramatiska förändringar i den folkbokförda folkmängden har lett till att prognosen har justerats ned ganska kraftigt jämfört med föregående prognos, särskilt bland barn och unga som är den grupp som påverkas mest av variationer i barnafödande och flyttrörelser. I den föregående befolkningsprognosen beräknades Norrköping växa med 700 invånare per år jämfört med knappt 300 invånare per år i aktuell prognos. För åldersgruppen 6–15 år innebär detta att det prognostiserade invånarantalet år 2027 är 600 färre i nuvarande prognos jämfört med föregående prognos. Se skillnad i några utvalda åldersgrupper för åren 2024 – 2027 nedan.

Skillnad i antal mot föregående prognos

Resultattabeller

Här kan du ladda ned tabeller med befolkningsprognosens resultat både för hela kommunen samt för delområden (nyko3-områden) i Excelformat:

Tabeller befolkningsprognos 2024 (Excelfil) Excel, 50.6 kB.

Vid beräkningen av delområdesprognoser används historisk statistik över flyttrörelser och barnafödande för de olika områdena för att beräkna den framtida utvecklingen, dessutom tas hänsyn till förväntat bostadsbyggande och dess effekter på befolkningstutvecklingen.

Mer om Norrköpings befolkningsutveckling de senaste åren och framåt

Den låga befolkningstillväxten på senare år beror främst på ett sjunkande barnafödande, en sjunkande invandring till Sverige och en ökande utflyttning - en ökning som under 2023 främst orsakades av en ökad utvandring. Att utvandringen var så hög just 2023 berodde främst på att Skatteverket började göra utökade kontroller av personer som misstänkts varit felaktigt folkbokförda i Sverige. Detta har bland annat inneburit att invånare som i praktiken varit utvandrade sedan en längre tid tillbaka utan att ha anmält detta till Skatteverket har kunnat räknas som utvandrade först efter att dessa utökade kontroller har utförts. I folkbokföringen, som befolkningsstatistiken i Sverige baseras på, har detta lett till att antalet utvandrade har ökat rejält sedan i somras men i praktiken rör sig alltså detta delvis om personer som utvandrat tidigare men som felaktigt varit fortsatt folkbokförda i Sverige. Under 2024 ska ytterligare åtgärder vidtas av Skatteverket och andra myndigheter för att få en förbättrad folkbokföring vilket kommer fortsätta att påverka befolkningsstatistiken.

Eftersom väldigt lite på kort sikt talar för att barnafödandet och invandringen till Sverige kommer att öka påtagligt så är det mycket som talar för att befolkningstillväxten i Norrköping under kommande år kommer att vara fortsatt svag.

Barnafödandet har visat på en sjunkande trend under många år nu, inte bara i Norrköping utan även i Sverige och globalt. Under 2023 föddes det 1 399 barn i Norrköping, det lägsta antalet under ett år sedan 2004. Med tanke på att antalet norrköpingsbor i de mest barnafödande åldrarna under 2023 var relativt högt så innebär detta att fruktsamheten, alltså antalet födda barn per kvinna i barnafödande ålder, var på den lägsta nivån som observerats i kommunen så långt tillbaka det finns statistik över detta (från år 1969 och framåt) och var 1,44 barn per kvinna under 2023. Under inledningen av 2024 har nivån varit ännu lägre. I befolkningsprognosen beräknas antalet födda barn per kvinna sjunka till en bottennivå på 1,4 under 2024 för att sedan gradvis öka mot en något högre nivå på 1,55 vilket motsvarar den genomsnittliga nivån under perioden 2020 – 2024 (till och med februari). Det här är en utveckling som är mycket osäker men om det blir så innebär det att det mot slutet av prognosperioden kommer födas färre barn än det avlider invånare, vilket för första gången sedan början av 2000-talet skulle innebära att födelsenettot (antalet födda – antalet avlidna) blir negativt.

Det sjunkande barnafödandet beror på en minskad vilja att skaffa barn som inte tydligt går att koppla till några samhällsförändringar gällande exempelvis ekonomi, jämställdhet, medicin eller familjepolitik som har kunnat förklara tidigare variationer i barnafödandet. Exempelvis sjönk barnafödandet i Sverige under 1990-talet på grund av den kraftiga lågkonjunkturen som var då och som gjorde att många yngre blev arbetslösa samtidigt som stora satsningar gjordes på högre utbildning. Detta gjorde att många yngre vuxna sköt upp barnafödandet till något senare i livet när de hunnit avslutat sina högre studier eller läget på arbetsmarknaden hade blivit bättre. Senare under 2000-talet vände därför barnafödandet upp igen då viljan att skaffa barn inte påtagligt minskade utan att det snarare blev lämpligare för många att skaffa barn senare i livet. Nu när viljan att skaffa barn sjunkit utan att det går att koppla till något cykliskt samhällsfenomen som vi kan förvänta oss ska vända så är det svårt att på kortare sikt se en utveckling där den rådande nedgången följs av en uppgång, alltmer tyder på att barnafödandet kommer vara på en lägre nivå även i framtiden och att tvåbarnsnormen som gällt i Sverige kan vara på väg att brytas.

Norrköpings befolkningstillväxt under 2000-talet hade inte skett utan invandring till Sverige. Antalet kommuninvånare med utländsk bakgrund, alltså utrikes födda personer samt barn födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar, har mer än fördubblats sedan 2002 medan antalet invånare med svensk bakgrund har varit på en relativt konstant nivå. På senare år har invandringen till Sverige minskat och det har också följts av att Norrköpings befolkningstillväxt avtagit. Under 2023 var antalet asylsökande det högsta i EU sedan 2016 men antalet som sökte asyl i Sverige fortsatte att minska. Bland annat så har den alltmer strama migrationspolitiken som förs i Sverige lett till att andelen asylsökande i EU som söker asyl i Sverige har minskat. Även reglerna för att få arbetstillstånd i Sverige håller på att stramas åt. Samtidigt har utvandringen ökat sedan 2023, även om det främst har varit på grund av administrativa orsaker i form av Skatteverkets utökade kontroller så har även antalet återkallade uppehållstillstånd ökat och när detta skrivs pågår en utredning som ska ta fram förslag på nya grunder för att kunna återkalla uppehållstillstånd. Den alltmer strama migrationspolitiken kommer alltså troligen leda till en fortsatt sjunkande invandring och en ökande utvandring under kommande år. Därmed är det mycket som talar för att Norrköpings befolkningstillväxt kommer att fortsätta mattas av. Ett tillfälligt undantag från detta kan dock bli att vissa personer från Ukraina som bott i Sverige och fått skydd i enligt massflyktsdirektivet kan få möjligheten få folkbokföra sig under senare delen av 2024 och även senare få möjlighet att få uppehållstillstånd på andra grunder som ger rätt till folkbokföring.

Påverkan på olika åldersgrupper och kommunala verksamheter

Eftersom det främst är det minskande barnafödandet och den minskade invandringen som bidrar till Norrköpings minskande befolkningstillväxt så är det främst befolkningsutvecklingen bland barn och unga som påverkas. Detta eftersom barnfamiljer och unga vuxna i barnafödande åldrar utgör en relativt stor andel bland dem som migrerar och flyttar mellan kommuner. Invånarantalet i de äldre åldersgrupperna har ökat på senare år och förväntas fortsätta att öka då stora födelsekullar med invånare födda under 1940-talet och på lite längre sikt 1960-talet når allt högre åldrar. Under de kommande åren är det alltså troligt att vi får en befolkningsutveckling där antalet barn och unga minskar men antalet äldre ökar.

För de kommunala verksamheterna innebär detta att äldreomsorgen precis som tidigare prognoser har visat ställs inför ökande resursbehov och framförallt kan kompetensförsörjningen bli en allt större utmaning när antalet invånare i yrkesverksamma åldrar inte ökar i samma takt som den äldre befolkningen både i Norrköping och i Sverige som helhet.

För barn och utbildningsverksamheten innebär de historiskt kraftiga och svårförutsedda upp- och nedgångarna i barnafödande samt migration och flyttrörelser ett behov av att kunna anpassa verksamheten för snabba förändringar av antalet barn och elever. Under de kommande åren så kommer det av allt att döma främst att handla om tydliga minskningar av antalet barn och unga, minskningar som först kommer märkas i de yngsta åldersgrupperna inom förskola och tidig grundskola men på längre sikt även i grundskolans senare år och gymnasiet.

Även övriga delar av kommunkoncernen behöver anpassa sin verksamhet efter en situation där befolkningstillväxten totalt sett inte alls är lika hög som den var för några år sedan.

Metod och antaganden

I denna rapport kan du ta del av både resultat samt en genomgång av de metoder och antaganden som ligger till grund för prognosberäkningarna:

Befolkningsprognos 2024: Resultat, metod och antaganden Pdf, 618.9 kB.

Kontakt
Olle Kylensjö
Statistiker