Driftbidrag – Barn och Unga

Syfte med driftbidrag

Driftbidrag är ett grundbidrag till hjälp för del av driftkostnaden till föreningar som helt ansvarar för samtliga driftkostnader i en egen idrotts- och/eller fritidsanläggning. Anläggningen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun. Anläggningen ska bidra till rörelse och aktivitet för barn och unga.

Vem kan söka driftbidrag?

Bidragsberättigad förening:

  • uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag Pdf, 107 kB.
  • har beviljats medlemsbidrag för senast fullgjorda verksamhetsår eller bedriver en verksamhet som bedöms likvärdig inom området Barn och unga
  • äger, arrenderar eller driver idrotts- och/eller fritidsanläggning under ägarliknande förhållanden. Med detta avses äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal av långsiktig karaktär. Föreningen ska ha fullt ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre.

Bidraget kan inte beviljas till: 

  • förening som äger eller driver anläggning för annat ändamål än idrotts- eller fritidsverksamhet inom bidragsområdet Barn och unga
  • förening som hyr kommunala eller privata lokaler och anläggningar utan ägarliknande förhållanden
  • ökade driftkostnadsbehov till följd av större kommunala investeringar i den föreningsägda anläggningen
  • föreningsdriven anläggning som inte tillhör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Hur bedöms ansökan?

Föreningar beviljas den ersättningsnivå i beräkningsgrunder och schabloner för olika anläggningstyper som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Anläggningar som inte finns angivna kan handläggas och beslutas som enskilda ärenden.

Uppföljning och redovisning

Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar, årsmöteshandlingar och verksamhet. Vi besöker anläggningen vid behov.

Ansökan

Ansökningsperioden är från den 15 augusti till den 1 november.

Ansökningsformulär hittar du här

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via e-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via e-post:kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping