Utvecklingsbidrag – Barn och Unga

Syfte med utvecklingsbidraget för barn och unga

Utvecklingsbidraget för Barn och Unga kan beviljas till föreningar för att stödja projekt som utvecklar föreningens verksamhet. Syftet är att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar och fånga upp nya idéer för aktiviteter riktade till barn och unga.

Bidrag kan beviljas till projekt som inriktar sig mot kultur- och fritidsnämndens prioriterade målområden.

Observera att projektet inte får påbörjas innan beslut är fattat.

Vem kan söka utvecklingsbidrag för barn- och ungdomsföreningar?

Bidragsberättigad förening:

Bidraget kan inte beviljas till:

  • föreningar som inte beviljats medlemsbidrag
  • redan påbörjade projekt, i det avseendet att föreningen får planera projektet, men inte påbörja själva genomförandet

Hur bedöms ansökan?

Utvecklingsbidrag kan sökas max två år i följd för samma projekt.

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

  • Prioriterad målgrupp är ungdomar i åldern 10-20 år.
  •  

När vi bedömer ansökan tittar vi bland annat på:

  • Kvalitet

Hur väl genomtänkt är projektet?

Hur planerar föreningen att genomföra projektet?

  • Långsiktighet

Är projektet väl förankrat i föreningen? Kan projektet på sikt integreras i den ordinarie verksamheten? 

  • Variation

Vi eftersträvar spridning bland utvecklingsbidragen

Uppföljning och redovisning

I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi kräva tillbaka beviljat bidrag.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan

Ansökan skickas in så tidigt som möjligt, dock senast 10 veckor innan projektstart.

Ansök om utvecklingsbidrag – Barn och unga

Om du har frågor vänligen kontakta Norrköpings kommuns kontaktcenter via norrkoping.kommun@norrkoping.se eller kultur- och fritidskontoret via kultur.fritid@norrkoping.se.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping