Verksamhetsbidrag – Publik verksamhet

Syfte med verksamhetsbidraget

På grund av ett förändrat budgetläge, där enheten Idrott, kultur och fritid har ett sparbeting på tre miljoner kronor behöver föreningsbidragen inom Publik verksamhet sänkas till en miljon kronor och tillfälligt pausas under 2024. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller dialog kring er planerade bidragsansökan.

Verksamhetsbidraget för publik verksamhet ska möjliggöra ett rikt och varierat kultur-, fritids- och idrottsutbud riktat till kommunens innevånare och dess besökare.

Verksamhetsbidraget är för ideella arrangemang som genomförs vid flera tillfällen under en sammanhållen period och som är av ett publikt allmänintresse.

Vem kan söka verksamhetsbidrag för publik verksamhet?

Verksamhetsbidrag kan sökas av den som

Bidraget kan beviljas till:

 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som riktar sig till ett publikt allmänintresse
 • offentliga arrangemang i Norrköpings kommun som ingår i ett regionalt sammanhang
 • ideella arrangemang som genomförs utan vinstintresse
 • rena arrangemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud- och ljusteknik, artistarvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms likvärdiga för att ett arrangemang ska kunna genomföras  

Bidraget kan inte beviljas till:

 • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • arrangemang som får produktions-, arrangemangs-, evenemangs- eller uppdragsbidrag
 • jubileer, minnesdagar, nationaldagsfirande eller liknande
 • arrangemang av sluten karaktär
 • arrangemang i kommunala verksamheter eller kommunala bolags regi
 • egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
 • kostnader för föreningens egna lokal
 • matkostnader eller andra förmåner till arrangemangets funktionärer
 • arrangemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring

Hur bedöms ansökan?

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan samt bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser.

I bedömningen av er ansökan så utgår vi från syftet med bidraget, som är att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av upplevelser, visa upp en mångfald av uttrycksformer samt sträva efter en spridning av kultur- och fritidsarrangemang inom hela kommunen.

Uppföljning och redovisning

Efter att arrangemanget ägt rum lämnas en redovisning in tillsammans med ekonomisk berättelse som styrker arrangemangskostnader.

Eventuella bidragsöverskott ska betalas tillbaka till kultur- och fritidskontoret.

Ansökan

Bidragen kan sökas två gånger om året; 1 april och 1 november.

Ni ska också redovisa om ni fått eller söker bidrag till verksamheten från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Ansökningsformulär hittar du här

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Laxholmstorget 3
Strykbrädan Våning 3
601 81 Norrköping