Specialpedagogiska insatser

Specialpedagog i skolan bidrar med specialpedagogisk kompetens och ingår i skolans elevhälsoteam. I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat pedagogisk kartläggning, undervisning enskilt eller i grupp, råd och handledning gällande arbetsmaterial, lärmiljö, anpassningar och särskilt stöd.

I förskolan bidrar området specialpedagog med specialpedagogisk kompetens. I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat kartläggning, råd och handledning gällande arbetsmaterial, lärmiljö, anpassningar och särskilt stöd.

Specialpedagogiska insatser

På Centrala barn- och hälsan finns särskild kompetens inom

 • Hörsel
 • Syn
 • Läs och skriv
 • Tal, språk och kommunikation
 • Matematik
 • Lärverktyg och assisterande teknik - Skoldatateket
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Grund- och anpassad gymnasieskola

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagog som har särskild kompetens inom hörselnedsättning och Cochlearimplantat. Specialpedagogen arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger på förskolor och skolor för att barn och elever med hörselnedsättning ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Läs mer om Norrköpings hörselspår här:
Norrköpings hörselspår

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagog och logoped som har särskild kompetens inom läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen och logopeden arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger på förskolor och skolor för att barn och elever med läs- och skrivsvårigheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

På centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger som har spetskompetens inom neuropsykiatriska området, vilket kan innebära ADHD, autismspektrumtillstånd, OCD och Tourettes syndrom. I uppdraget ingår bland annat att:

 • Ge information och handledning till berörd skolpersonal om NP-problematik och dess konsekvenser för att öka kunskapen och förståelsen kring dessa barn och ungdomar samt sprida aktuell forskning.
 • Samverkar med NP-teamet som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin.

På Skoldatateket arbetar specialpedagoger och pedagogassistent med särskild kompetens inom lärverktyg och assisterande teknik. Skoldatatekets arbete syftar till att öka pedagogers kunskap om lärverktyg, assisterande teknik och program som ska bidra till tillgänglig undervisning och därmed underlätta för lärande. Skolor har möjlighet att ansöka om stöd till enskild elev i samråd med vårdnadshavarna.

Friskolor i Norrköpings kommun

Friskolor har möjlighet att vända sig till Skoldatateket för insatser mot en kostnad. Kontakta Skoldatateket för information och ansökningsblankett.

Telefonnummer: 011-15 34 38, 011-15 34 88 eller 011-15 34 74.

Skicka e-post

Skoldatateket i Norrköpings Facebooksida

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagog som har särskild kompetens inom syn och synskada. Specialpedagogen arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger på förskolor och skolor för att barn och elever med synskada ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger och logoped som har särskild kompetens inom tal, språk och kommunikation inklusive selektiv mutism. Specialpedagogerna och logopeden arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger på förskolor och skolor för att barn och elever med tal-, språk och kommunikationssvårigheter inklusive mutism ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar specialpedagog och logoped som har särskild kompetens inom matematiksvårigheter. Specialpedagogen arbetar tillsammans med kommunens rektorer och pedagoger för att elever med matematiksvårigheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.