Enbäret

Enbärets förskola är placerad på nedre botten av ett hyreshus med en egen avgränsad gård för barnen. Förskolan har nära till grönområden och skog.

Enbärets förskola, exteriör

Information om beslut

Enbärets förskola upphör senast sommaren 2025 efter beslut från utbildningsnämnden 12 juni 2024. Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om fortsatt anpassning av förskolans organisation

Vår verksamhet

I Smedby förskolor ingår:

På Enbärets förskola arbetar sju medarbetare; både förskollärare, barnskötare och förskolebiträden. De är fördelade på två avdelningar Kotten för de yngre barnen och Svampen för de äldre barnen och med en ansvarig rektor. På enheten finns även specialpedagog, som delas i området samt administratör som utgör ett stöd för organisationen och pedagogerna i arbetet.

Vår undervisning och utbildning utgår från Läroplanen för förskolan (LPFÖ18) där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi arbetar med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos alla barn.

På våra förskolor får barnen uppleva olika uttryckssätt och på så vis utmanas barnen i sina hundra olika språk. Vi tror på ett lärande där barnen får möjlighet att erfara många gånger, under hela dagen och i mindre grupper.

Förskolan arbetar projektinriktat och vi ser barnen som kompetenta individer och pedagogerna som medupptäckare. Förskolans undervisning tar utgångspunkt i samspelsteorier där Reggio Emilia filosofin möter Vygotskys Sociokulturella teori om barns proximala utvecklingszon, men även i pedagogernas beprövade erfarenheter.

Förskolan skapar miljöer både utomhus och inomhus som är inbjudande och har ett tillgängligt material för barnen att mötas kring. Våra undervisningsmiljöer är föränderliga och utgår ifrån barnens intressen och behov. I vår utbildning resonerar vi kring barns språkutveckling och förskolan använder sig av tecken som stöd (TAKK) samt bildstöd som komplement i vardagliga situationer.

Trygghet, respekt och engagemang är vårda värdeord som genomsyrar hela utbildningen. Vår vision är att stärka barnets bild av sig själv. Vi vill stärka barnets självkänsla (jag är), självtillit (jag duger), lust (jag vill) och självförtroende (jag kan), detta leder fram till ett fungerande vi på förskolan.

”Förskolan arbetar medvetet och aktivt med att inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, samt att normer och förhållningssätt genomsyrar arbetet och samvaron i barngruppen.”
(Lpfö 18)

Enbärets förskola handleder studenter från Linköpings Universitet och elever från andra utbildningar och skolor. I mötet med studenter får vi en inblick i Förskollärarprogrammet och vi ges själva möjlighet att reflektera över vår yrkesroll utifrån den utbildning och undervisning som bedrivs.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld.

Vi arbetar aktivt för utveckla ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet i enheten, där barnens intresse och medskapande bidrar till avdelningarnas unika tolkning. Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att rektor, pedagoger och barn reflekterar tillsammans på olika träffar.

Vi har tema ”I bokens värld”, projektinriktad undervisning vilket ger barnen förutsättningar att utveckla ett rikt ordförråd och nyanserat talspråk genom att leka med ord, samtala om litteratur och lyssna till högläsning, berätta och uttrycka sina tankar. Ställa frågor och argumentera samt kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vi är även en diplomerad SoL-förskola, där SoL står för Språk och Lärande. Vi utmanar barnen att våga bearbeta, uttrycka tankar och idéer i olika projekt med alla sina ”hundra språk”.

Enbärets förskola hämtar sin mat från det närbelägna skolköket. En dag i veckan serveras helt vegetariskt mat och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin motorik, sitt språk och sina sociala kompetenser tillsammans med andra barn och pedagoger.

Matsedel

  • 18 september 2023
  • 20 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 13 maj 2024
  • 10 juni 2024

Mer om Enbäret

Beskrivning: Projektinriktad undervisning, språk- och kunskapsutveckling, delaktighet, och inflytande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Pernilla Skarin
011-15 17 37
pernilla.skarin@norrkoping.se

Administratör
Kicki Gustavsson
073-020 28 23

Avdelningar
Kotten: 072-529 41 20
Svampen: 072-529 40 71

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Enbäret