Giraffen

Giraffens förskola ingår som en av totalt sex förskolor i Kolmårdens förskolor. Förskolan har två avdelningar uppdelade i åldrarna 1–3 år och 3–5 år.

Giraffens förskola, exteriör

Information om beslut

Giraffens förskola kommer upphöra sommaren 2024 efter beslut från utbildningsnämnden 14 februari 2024. Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om förändringar för förskolor

Vår verksamhet

På vår förskola arbetar cirka åtta medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade i två arbetslag.

Inom enheten finns en specialpedagog som stödjer personalen i deras arbete kring barn i behov av särskilt stöd samt en ansvarig rektor.

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Här får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Varje barn ska ges förutsättning att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Vi arbetar i projekt utifrån barnens tankar, idéer och funderingar. Den dokumenterar vi med hjälp av pedagogisk dokumentation.

Våra lärmiljöer och vårt material inbjuder till lek och utforskande under hela dagen.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. På vår förskola är alla lika värda och vi lyssnar på varandra och allas röst är viktig.

Våra värdeord är:

  • Välkomnande, det vill säga våra miljöer ska vara tillåtande och inbjuda till lek och lärande. Här ges varje barn förutsättningar att utveckla sig själv i sitt lärande, självständigt och tillsammans med andra.
  • Delaktighet, det vill säga barnens röst och visade intresse är viktig och utgör en grund för hur vi utformar vår miljö, vår dag och vårt innehåll.
  • Mod, det vill säga vi vill ha ett klimat där man vågar uttrycka sina tankar, stå för sina åsikter och känna tilltro till sin egen förmåga.

Våra pedagoger är delaktiga i att följa upp och utvärdera förskolans utbildning och undervisning.

Barnets bästa i fokus är viktiga ord för oss. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld.

Vi arbetar för att skapa ett gott samarbete mellan förskola och hem. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi bjuder under läsåret in till olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Varje arbetslag på förskolan arbetar i projekt, något som barnen är nyfikna på och vill veta mera om. Tillsammans med pedagogerna forskar de sedan vidare om ”tinget”. Detta dokumenteras med hjälp av pedagogisk dokumentation, hos oss i form av en ”Kvalitets tråd” där vi dokumenterar vad vi gjort, hur vi gjort och vad vi erfarit och lärt. Varje arbetslag har reflektion/planering två och en halv timme i veckan.

Vår lunch är tillagad vid Råsslaskolan och tas emot i vårt förskolekök. Frukost och mellanmål serveras av vår förskolepersonal.

Matsedel

Hör av dig till förskolans personal eller till rektor för att få mer information eller för att boka ett besök.

Varmt välkommen!

Mer om Giraffen

Beskrivning:

Årskurser: Förskola

Rektor
Anne-Charlotte Isaksson
011-15 78 81
Skicka e-post

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Giraffen