Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Igelkotten

Igelkottens förskola ligger i Ektorp. På Igelkottens förskola arbetar vi mycket med lek och att vara nära barnen i deras utforskande under hela dagen.

Igelkottens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Igelkottens förskola finns plats för cirka 78 barn uppdelade på fyra avdelningar.

  • Yngre barn: Gul och Röd avdelning
  • Äldre barn: Blå och Grön avdelning

Högalundsenheten

Dessa tre förskolor bildar tillsammans Högalundsenheten:

Tillsammans strävar vi mot en framtidstro genom engagerade barn och vuxna där trygghet, kunskap och glädje bildar ett livslångt lärande.

På Igelkottens förskola arbetar cirka 16 medarbetare: förskollärare, barnskötare och annan personal. Högalundsenheten har en ansvarig rektor samt en administratör. På enheten finns en utvecklingspedagog som tillsammans med arbetslagen utvecklar det pedagogiska arbetet för barnen. Enheten har även nära samarbete med en specialpedagog som utgör ett stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Vår undervisning och utbildning utgår från Läroplanen för förskolan (LPFÖ- 18) där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Igelkottens förskola arbetar vi med projekt som utvecklas efter barnens intressen samt läroplanens mål. Barnen erbjuds olika aktiviteter som utmanar deras nyfikenhet, kreativitet, fantasi och lust att lära.

Vi arbetar i mindre grupper i projekten för att barnen ska få den tid de behöver för att undersöka i lugn och ro, vilket även skapar trygghet. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnen efter behov och intressen.

Vi har stort fokus på språkutveckling där vi ger barnen många möjligheter att kommunicera, att lyssna på varandra samt att berätta, uttrycka tankar och åsikter. Vi ser högläsning som en viktig del i barnens språkutveckling. Vi har böcker som även våra familjer kan låna hem.

Värdegrundsarbete och att skapa trygghet för barnen är av stor vikt för oss.

Vi arbetar ofta i mindre grupper där barnen får möjlighet att möta varandra och bli lyssnade på. Vi arbetar nära barnen för att vara med och vägleda i det sociala samspelet. Genom att vara nära barnen kan vi se varje barn och planera utbildning och undervisning så att alla barn ska känna att de lyckas och att de kan utifrån sina förutsättningar.

Vi arbetar alltid med barnens bästa i fokus, där samarbete med vårdnadshavarna är av stor vikt. Vi vill ha en öppen kommunikation där alla vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomna till oss. Alla ska känna att de blir lyssnade på. Den dagliga kontakten blir därför viktig och vi informerar v¨årdnadshavarna om det som sker på förskolan och önskar att vårdnadshavarna lyfter olika tankar eller åsikter med oss så tidigt som möjligt.

Utöver den dagliga kontakten erbjuder vi till exempel:

  • Ett gemensamt informationsmöte i maj/juni för de vårdnadshavare med barn som börjar under augusti/september. Vi träffas tillsammans för att informera om vår enhet och berätta om hur vår förskola fungerar.
  • Ett uppföljningssamtal efter introduktionen där vi tillsammans går igenom hur vårdnadshavare och barn upplevde introduktionen samt om det finns några frågor.
  • Ett utvecklingssamtal en gång per år där vi följer upp varje barns utveckling och lärande i förskolan.

På förskolan arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt och temat kan pågå under kortare eller lite längre tid. Varje avdelning utgår från sin barngrupps intressen i val av projekt utifrån enhetens gemensamma tema. Vi arbetar mycket med fokus på språkinlärning och att barnen ska få många möjligheter att utveckla sin förmåga till kommunikation samt att uttrycka sina tankar och idéer. I temat planerar vi in många möjligheter till att utveckla lärandet enligt hela läroplanens intentioner och utifrån den aktuella barngruppen så att alla barn ska få utveckla lust till lärande och utveckling.

Igelkottens förskola består av fyra avdelningar uppdelade på yngre och äldre barn. Förskolan består av planerade utbildningsmiljöer och mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans. Rummen är utformade efter läroplanens mål och den aktuella barngruppens intressen och behov. Lärmiljöerna förändras över tid allteftersom barnen utvecklas.

Igelkotten och Målgränd har gemensamt en stor utegård där barnen får träna sin motorik, leka grupplekar, utveckla sin fantasi och samspela med varandra. Vi har också nära till en mindre skog där barnen får utforska naturen. Det finns bibliotek i närheten dit vi tillsammans går för att låna böcker.

Vi har en gemensam matsal, vilket gör att det blir mer utrymme på avdelningar för lek och lärande.

Förskolan har en gemensam ateljé dit en mindre grupp barn kan gå tillsammans med en pedagog för att skapa med olika sorters material och tekniker. Det finns även möjlighet till skapande på de egna avdelningarna.

Vi får mat från Ektorpsskolans kök. Matsedel för veckan finns uppsatt på förskolan och den finns även tillgänglig i appen ”skolmaten” där ni väljer Ektorpsskolan i Norrköping.

Matsedel

Genvägar

På Min sida kan du ansöka om förskoleplats, ange ändrad inkomst, ändra närvarotid med mera.

Ansökan om barnomsorg

Mer om Igelkotten

Beskrivning: Tillsammans strävar vi mot en framtidstro genom engagerade barn och vuxna där trygghet, kunskap och glädje bildar ett livslångt lärande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Helen Rosén
011-15 27 63

Administratör
Jaana Broman
011-15 16 95

Avdelningar
Gul: 072-597 41 91
Röd: 072-597 41 92
Blå: 072-597 41 93
Grön: 072-597 41 90

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Igelkotten