Månstenens förskola

Från och med den 9 januari 2024 finns verksamheten på Kalkstensgatan 1 i Vilbergen. Vi har nära till grönområden och skog.

Vår verksamhet

Ny förskola är under byggnation. I samband med nyöppning under läsåret 2026-2027 kommer vi kunna erbjuda anpassad förskola. Mer information kommer när vår verksamhet är redo att ta emot ansökningar.

  1. "En välkomnande förskola med barnet i centrum” är enhetens vision.

På förskolan arbetar fyra pedagoger: förskollärare och barnskötare. Du kan även möta elever, trainèe och andra resurspersoner.

Månstenens förskola bildar tillsammans med Örtagården och Hyllan en enhet, vi har en gemensam organisation med rektor, utvecklingspedagog och administratör. Det finns en specialpedagog som handleder pedagoger då barn har behov av särskilt stöd.

Vid jul och sommarledigheter samt studiedagar för pedagoger kan fler förskolor samarbeta.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” Lpfö 18, Läroplan för förskolan

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

Lpfö 18, Läroplan för förskolan

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt.

Utifrån enhetens tema och barngruppens gemensamma intressen och behov väljer varje avdelning ett projekt att mötas kring under en längre eller kortare tid.

Barnens tankar, idéer, hypoteser och reflektioner ligger till grund för hur vi undervisar mot läroplanens mål vilket gör att barnen är delaktighet och har inflytande över sin utbildning.

Vi använder oss av olika uttryckssätt som t ex berättande, skapande, musik, dans, rörelse, digitala verktyg mm

Arbetet dokumenteras på avdelningens processvägg och blir en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Det projekterande arbetssättet gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gjorde igår hänger ihop med det som sker idag och vad som kan vara möjligt imorgon.

Trygghet och värdegrundsarbete

Utifrån dokumentet Värdegrundad verksamhet i Norrköping arbetar vi med följande fokuspunkter:

  • Vi verkar aktivt för att skapa trygghet och ro för varje barn och ungdom
  • Vi utvecklar värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa
  • Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras
  • Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn, ungdomar och vuxna
  • Vi levandegör barnkonventionen på ett systematiskt sätt

Förskolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver hur detta arbete sker.

Förskolan har en kris och beredskapsplan utifall att något oförutsett skulle inträffa.

All personal på förskolan har tystnadsplikt.

All personal som arbetar i Norrköpings kommun har anmälningsplikt vid oro för barn.

Introduktionen är början till samverkan mellan hem och förskola.

Ett positivt och respektfullt bemötande leder till ett ömsesidigt förtroende. Detta är grunden för barnets trygghet på förskolan och för vårdnadshavarna och pedagogernas vidare samarbete.

Under introduktionen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolans utbildning, med lek, undervisning och omsorg. Tillsammans tar du och ditt barn aktivt del av dagen på förskolan.

Det dagliga samtalet med vårdnadshavare är viktigt för oss. Under året kommer du att välkomnas till exempelvis möte för vårdnadshavare, drop-in och utvecklingssamtal där din delaktighet, dina tankar och åsikter är värdefulla för oss. Varje år genomförs trygghetsvandringar där barn och pedagoger samtalar om miljöer inne och ute för en trygghet och trivsel. Genom det projekterande arbetet (se så arbetar vi med barns lärande) har barnen inflytande över sin utbildning.

Temat för enheten: Genom sagans värld leker, fantiserar och utforskar vi språk och matematik

Mål:
Vi utvecklar arbetet med lek, språk och matematik

Syfte: Vi vill genom sagans värld ge barnen förutsättningar att utveckla lek, fantasi, språk och matematik. Genom vårt pedagogiska ledarskap, med gemensamt professionellt förhållningssätt, ger vi varje barn trygghet och likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande.

Månstenens förskola finns tillfälligt i paviljongen på Kalkstensgatan 1, då de gamla lokalerna brunnit upp. Förskolan pausas från juli 2024 till dess den nya förskolan är klar 2026-2027.

Maten som serveras på förskolan tillagas av kock på Berlockens förskola, den är tillagad utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer.

Matsedel

Mer om Månstenen

Beskrivning: En välkomnande förskola med barnet i centrum.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Mirjam Carlström
011-15 79 96

Avdelning
Månstenen:
072-574 70 49,
072-574 70 67

Administratör
Angelica Tornell
011-15 17 86

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Månstenen