Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Om förskolan

Här får du information om hur det är att gå i förskolan, och vad ditt barn får lära sig i förskolan.

Fyra barn springer barfota på en gräsmatta.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

En dag i förskolan

I filmen nedan får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan. Filmen "Förskolan är till för ditt barn" är framtagen av Skolverket. När du klickar på bilden kommer du till Skolverkets webbplats.

Skärmdump från filmen "Förskolan är till för ditt barn"

I förskolan ska barnen ges möjlighet till utveckling och lärande. Här får barnen leka, skapa och utforska, både på egen hand, tillsammans med andra barn och med vuxna. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift. Här läggs grunden för barnets livslånga lärande.

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Den gäller för alla förskolor i landet. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, uppdrag och innehåll. Det står även vilka mål och riktlinjer förskolan har.

I förskolans utbildning ingår undervisning. Läroplanen tar också upp hur förskolan ska samarbeta med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Läroplanen finns översatt till flera olika språk.

Läroplan för förskolan, Lpfö18 (skolverket.se)

Syftet med den nya lagen om "förskola för fler barn" är att få fler barn att gå i förskolan och ge dem möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.

Lagen säger att alla kommuner ska söka upp familjer med barn i åldern 3 till 6 år som inte går i förskola. Detta för att informera om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

Kommunerna ska även erbjuda en förskoleplats till barn i åldern 3 till 5 år som har rätt till allmän förskola, även om barnets vårdnadshavare inte har önskat det.

Det gäller om

  • barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
  • barnets vårdnadshavare är född utomlands, är bosatt i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Förskola för fler barn (Sveriges riksdag)

Ny lag i 8 kap. Förskolan, 12 a och 14 a-c §§ (Skollagen)

Undervisningen i förskolan är viktig för här läggs grunden för barnens fortsatta lärande i skolan.

Förskolan arbetar med värdegrund

Att arbeta med värdegrund är viktigt i förskolan. Det handlar om att ge barnen en grund för att förstå vad demokrati är. Det handlar också om att lära sig hur man är mot varandra, att utveckla empati och omtanke. Genom det arbetet skapas trygghet för både barn och vårdnadshavare.

Barnen får utveckla sitt språk

I förskolan får barnen lära sig det svenska språket. Barn med annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan kan även erbjuda stöd med teckenspråk om det behövs.

Leken är viktig i förskolan

Leken har en viktig roll i all undervisning och alla aktiviteter på förskolan. Det handlar både om barns spontana lek och lek som personalen presenterar. I leken får barnen bearbeta intryck och utveckla sin fantasi och kreativitet. I leken lär sig barnen också att samarbeta och kommunicera.

Matematik, naturvetenskap, teknik och estetiska uttrycksformer

I förskolan får barnen utforska matematik, naturvetenskap och teknik. Det gör de genom att undersöka och fundera kring olika begrepp och vardagliga problem. Barnen får också prova på olika digitala verktyg.

Utbildningen ger också barnen möjlighet att uppleva olika estetiska uttrycksformer, till exempel bild, rörelse, musik och dans.

Utemiljö

Den fysiska miljön kan på flera sätt bidra till barnens utveckling, lärande och nyfikenhet. Förskolan erbjuder utemiljöer där barnen kan leka spännande lekar och utforska.

Läs mer om förskolan (skolverket.se)

Anpassad förskola kommer att erbjudas på två avdelningar på Månstenens förskola. Mer information kommer när verksamheten är redo att ta emot ansökningar.

Barnen i anpassad förskola erbjuds att på lika villkor få rätten till utbildning tillgodosett, eftersom lokaler och utrustning har anpassats utifrån deras specifika behov.

Personalen i anpassad förskola har särskild specialistkompetens för att inkludera och erbjuda barnen de förutsättningar som krävs för att barnet ska kunna tillägna sig utbildningens innehåll.

Allt fler barn överlever efter komplikationer vid födsel, svår sjukdom eller med omfattande flerfunktionsnedsättningar. För dessa barn medför vardagen ofta krav på insatser som kompenserar för de begränsningar som kroppens funktionsvariationer medför. En skada i hjärnan kan exempelvis leda till både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Anpassad förskola bedrivs enligt förskolans ordinarie läroplan och uppdragsbeskrivning.

Barn i Norrköping har möjlighet att gå i förskola på finska, eftersom kommunen är ett finskt förvaltningsområde. Utbildningen bedrivs helt eller till stor del på finska.

Har du barn som vanligtvis talar finska som modersmål hemma, eller har anhöriga som talar finska, kan du välja att ansöka om förskola på finska.

Förskola på finska finns hos Gitarrens förskola. Fyll i frågan om att du önskar förskola på finska när du gör ansökan.

Barnen kan gå i förskola från 1 års ålder till 5-6 års ålder, då barnet börjar i förskoleklass. Barnen är på förskolan medan du studerar eller arbetar. Det gäller även om du är hemma med yngre syskon eller är arbetssökande.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. De undervisar och leder aktiviteter.

Det kan också finnas pedagoger som jobbar med bild, drama eller musik. På vissa förskolor finns personer som talar samma modersmål som barnen. All personal är viktig för barnets utveckling och lärande.

Personalen har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare.

Personalen arbetar i arbetslag. I läroplanen står det vilket ansvar förskolläraren har och vilket ansvar övriga i arbetslaget har. Rektorn är chef och har det övergripande ansvaret för förskolan.

Under en dag i förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Barn och personal äter tillsammans.

I appen Skolmaten kan du se vilken mat som serveras på de förskolor som kommunen erbjuder. Du kan också gå in på denna webbplats:

Dinskolmat.se

Du kan ladda ner appen Skolmaten till din mobiltelefon.

Ladda ner appen Skolmaten

Specialkost

Här hittar du information om specialkost i förskola och länk till anmälan om specialkost.

Specialkost i förskolan och skolan

När ditt barn börjar i förskolan sker en introduktion. Den pågår oftast under två veckor. Under den här tiden får barnet vänja sig vid miljön på förskolan. Du som vårdnadshavare deltar under introduktionen. Tänk på att du behöver ta ledigt från arbete eller studier under perioden.

Innan ditt barn börjar får du information från förskolan om hur introduktionen kommer gå till.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00