Fågelsången

Förskolorna Fågelsången, Majgården och Vimpeln är förskolorna som alla finns i Oxelbergen. Ett grönområde med närhet till natur, skog och lekpark, men också med gångavstånd till både centrum och närliggande bibliotek. I vår enhet går det idag cirka 170 barn fördelat på våra tre förskolor.

Fågelsångens förskola, exteriör

Fågelsången är en förskola med lokaler innehållande flera små rum på varje avdelning. Hos oss går det 72 barn fördelat på fyra avdelningar, där Skatan och Kajan är för de yngre barnen (cirka 1–3 år), medan Kråkan och Ugglan är för de äldre barnen (cirka 3–5 år). Fågelsången erbjuder också en stor och utforskande gård, som dessutom är avgränsad i tre delar där det finns möjlighet till flexibilitet, samt att varje enskilt barn ges möjlighet att utforska, upptäcka och lära utifrån sina behov. Förskolans gård erbjuder även ett rikt utbud av bärbuskar, men även fruktträd. Förskolan har en egen kokerska som varje dag serverar frukost, lunch och mellanmål till barn och personal.

Vår personal

I Oxelbergen har vi 9 stycken arbetslag fördelat på våra tre förskolor - Majgården, Vimpeln och Fågelsången. Varje arbetslag består i grunden av två förskollärare och en barnskötare. Vi har några personer utan avdelningstillhörighet, de har en flexibel placering utifrån barngruppernas behov. Förskolorna har också en gemensam utvecklingspedagog, vars roll är att stötta arbetslagen i det pedagogiska uppdraget. Vi har även tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Förskolorna i Oxelbergen har gemensam rektor, som har sitt kontor på Majgårdens förskola.

Närheten mellan förskolorna har gjort att vi har ett bra samarbete pedagogerna emellan, vi har ett starkt kollegialt lärande och vi-känsla.

Så arbetar vi med barnens lärande

Begreppet Fiffig kompis är ett begrepp som vi vill ska genomsyra vår utbildning. Det innebär att både barn och vuxna kan agera som ”Fiffiga kompisar” och visa eller lära någon som ännu inte kan. Det är självklart att både lära ut och att be om hjälp när man inte kan. Med hjälp av den fiffiga kompisen, klarar man av att göra det som man själv ännu inte kan gör på egen hand. Att kunna något med stöd av en fiffig kompis kallas för att man befinner sig i den närmsta utvecklingszonen. Att se varje barns utvecklingszon och stötta och utmana där barnet befinner sig, är pedagogernas främsta uppgift i undervisningen.

Så arbetar vi med barnens trygghet

På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång i utbildningen. Fågelsångens förskola kännetecknas av trygghet, empati, jämställdhet och lustfyllt lärande för att alla barn ska få en god och lärorik utbildningsmiljö att vistas i. På vår förskola arbetar vi dagligen för att varje barn som går hos oss ska känna trygghet. Vi arbetar för att göra förskolan tillgänglig för alla barn, förskolan ska ha en bred bas där alla barn ska få utrymme. Det gör vi till exempel genom delade grupper större delen av dagen, samt att vi använder bildstöd och TAKK (tecken som stöd). Detta för att varje barn ska känna sig sedda, bli hörda och komma till tals, samt kunna ge uttryck för sina behov.

Samarbete med vårdnadshavare

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Tema

På våra förskolor i Oxelbergen har vi ett gemensamt tema – Det kommunikativa barnet. Det är viktigt för oss att varje barn ska få rika möjligheter att utveckla olika sätt att kommunicera och uttrycka tankar och önskemål på. Det handlar både om att utveckla ett rikt talat språk och tillägna sig ett begynnande intresse för skriftspråket. Det handlar också om att lära sig att utrycka sig genom drama, rörelse, bild, sång, dans och digitala verktyg m.m.

Vi lägger också stort fokus på att främja fantasin och kreativiteten. Vårt dominerande arbetssätt är något vi kallar för Sagans metod. Utifrån böcker/sagor, läroplanen, barnens intresse och barngruppens behov använder vi oss av gemensamma sagokaraktärer i form av konkretafigurer och handdockor som stöd i undervisningen. Sagans karaktärer finns med i barngruppen för att förstärka och förtydliga, berika och utmana barnen på olika sätt under dagen. Sagokaraktärerna är också viktigt verktyg för att fånga barnens intresse och motivation för att vilja lära.

Lokaler

Fågelsången är en förskola med lokaler innehållande flera små rum på varje avdelning. Avdelningarna Skatan och Kajan är för de yngre barnen (cirka 1–3 år), medan Kråkan och Ugglan är för de äldre barnen (cirka 3–5 år). Fågelsången erbjuder också en stor och utforskande gård, som dessutom är avgränsad i tre delar där det finns möjlighet till flexibilitet, samt att varje enskilt barn ges möjlighet att utforska, upptäcka och lära utifrån sina behov. Förskolans gård erbjuder även ett rikt utbud av bärbuskar, men även fruktträd.

Måltider

Förskolan har en egen kock som varje dag serverar frukost, lunch och mellanmål till barn och personal. Barnen får äta tryggt i lugn och ro på sin avdelning.

Mer om Fågelsången

Beskrivning: Språkfrämjande arbete, Sagan som metod, Fiffiga kompisar, Naturnära

Årskurser: Förskolor

Rektor
Susanne Sjösten
073-020 21 96

Avdelningar

Kajan: 0725-93 95 77

Skatan: 0725-93 95 78

Kråkan: 0725-93 95 79

Ugglan: 0725-39 62 14

Sjukanmälan
Anmäls via appen IST Home, men meddela även gärna barnets pedagoger via ett telefonsamtal eller sms.

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Fågelsången

Dokument