Vimpeln

Vimpelns förskola finns i ett grönområde i Oxelbergen, med närhet till natur, skog och lekpark, men också med gångavstånd till både centrum och närliggande bibliotek.

Vimpelns förskola, exteriör

Vår verksamhet

Vimpeln är en förskola som ligger i en mindre byggnad där det går cirka 36 barn, uppdelade på två avdelningar. Vi har avdelningen Päronträdet för yngre barn (1-3 år) och avdelningen Äppleträdet för äldre barn (cirka 3-5 år).

Förskolan erbjuder flera smårum som bjuder in till utforskande, lek och lärande. Vi har också en liten, men utmanande gård som ger varje barn möjlighet till utforskande och lärande anpassat efter deras behov. Utöver detta ger gården också en känsla av en villa med trädgård då den erbjuder ett rikt utbud av bärbuskar och fruktträd. Maten levereras från Fågelsångens kök.

Vimpelns förskola är en av de förskolor som finns i enheten Oxelbergen. I vår enhet går det idag cirka 170 barn fördelat på våra tre förskolor.

Förskolor i Oxelbergen

I Oxelbergen har vi 9 stycken arbetslag fördelat på våra tre förskolor Majgården, Vimpeln och Fågelsången. Varje arbetslag består i grunden av två förskollärare och en barnskötare. Vi har några personer utan avdelningstillhörighet, de har en flexibel placering utifrån barngruppernas behov. Förskolorna har också en gemensam utvecklingspedagog, vars roll är att stötta arbetslagen i det pedagogiska uppdraget. Vi har även tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Förskolorna i Oxelbergen har gemensam rektor, som har sitt kontor på Majgårdens förskola.

Närheten mellan förskolorna har gjort att vi har ett bra samarbete pedagogerna emellan, vi har ett starkt kollegialt lärande och vi-känsla.

Begreppet Fiffig kompis är ett begrepp som vi vill ska genomsyra vår utbildning. Det innebär att både barn och vuxna kan agera som ”Fiffiga kompisar” och visa eller lära någon som ännu inte kan. Det är självklart att både lära ut och att be om hjälp när man inte kan. Med hjälp av den fiffiga kompisen, klarar man av att göra det som man själv ännu inte kan göra på egen hand. Att kunna något med stöd av en fiffig kompis kallas för att man befinner sig i den närmsta utvecklingszonen. Att se varje barns utvecklingszon och stötta och utmana där barnet befinner sig, är pedagogernas främsta uppgift i undervisningen.

På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång i utbildningen. Vimpelns förskola kännetecknas av trygghet, empati, jämställdhet och lustfyllt lärande för att alla barn ska få en god och lärorik utbildningsmiljö att vistas i. På vår förskola arbetar vi dagligen för att varje barn som går hos oss ska känna trygghet. Vi arbetar för att göra förskolan tillgänglig för alla barn, förskolan ska ha en bred bas där alla barn ska få utrymme. Det gör vi till exempel genom delade grupper större delen av dagen, samt att vi använder bildstöd och TAKK (tecken som stöd). Detta för att varje barn ska känna sig sedda, bli hörda och komma till tals, samt kunna ge uttryck för sina behov.

På våra förskolor i Oxelbergen har vi ett gemensamt tema – Det kommunikativa barnet. Det är viktigt för oss att varje barn ska få rika möjligheter att utveckla olika sätt att kommunicera och uttrycka tankar och önskemål på. Det handlar både om att utveckla ett rikt talat språk och tillägna sig ett begynnande intresse för skriftspråket. Det handlar också om att lära sig att utrycka sig genom drama, rörelse, bild, sång, dans och digitala verktyg m.m. Vi lägger också stort fokus på att främja fantasin och kreativiteten.

Vårt dominerande arbetssätt är något vi kallar för Sagans metod. Utifrån böcker/sagor, läroplanen, barnens intresse och barngruppens behov använder vi oss av gemensamma sagokaraktärer i form av konkreta figurer och handdockor som stöd i undervisningen. Sagans karaktärer finns med i barngruppen för att förstärka/förtydliga, berika och utmana barnen på olika sätt under dagen. Sagokaraktärerna är också viktigt verktyg för att fånga barnens intresse och motivation för att vilja lära.

Förskolan erbjuder flera smårum som bjuder in till utforskande, lek och lärande. Vi har också en liten, men utmanande gård som ger varje barn möjlighet till utforskande och lärande anpassat efter deras behov. Utöver detta ger gården också en känsla av en villa med trädgård då den erbjuder ett rikt utbud av bärbuskar och fruktträd.

Maten lagas av egen kock som finns på Fågelsången och levereras varje dag till Vimpeln. Barnen får äta tryggt i lugn och ro på sin avdelning.

Matsedel

Mer om Vimpeln

Beskrivning: Språkfrämjande arbete, Sagan som metod, Fiffiga kompisar, Naturnära, Engagerade pedagoger med barnfokus

Årskurser: Förskolor

Rektor
Susanne Sjösten
073-020 21 96

Avdelningar
Päronträdet: 072-598 67 19
Äppleträdet: 072-598 67 20

Sjukanmälan
Anmäls via appen IST Home, men meddela även gärna barnets pedagoger via ett telefonsamtal eller sms.

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Vimpeln