Solstenen

Solstenens förskola ligger i området Smedby/ Rambodal. Förskolan bjuder in till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus. Vi har en utforskande gård som ger möjlighet till lek anpassat efter allas behov och intressen.

Solstenens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Solstenes förskola går cirka 110 barn, uppdelade på 3 flyglar med 6 åldersnära grupper. Solstenes förskola ingår i Kungsängsenhetens förskolor.

Kungsängsenheten

På vår förskola arbetar cirka 25 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på sex avdelningar och med en ansvarig rektor. Inom enheten finns en utvecklingspedagog anställd. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Björnbäret, Bitbocken, Rönnbäret och Murklans förskola ingår Solstenen i Kungsängsenhetens förskolor.

Vi arbetar för att ge alla barn en trygg, kreativ och lärorik vardag. Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, digitala, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna.

Samtalet är i fokus hos oss. Alla tankar och teorier är viktiga eftersom de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfikna på varandra och det vi försöker förstå. För att barnen ska få goda förutsättningar för att leka och lära arbetar vi ofta i mindre grupper.

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att pedagoger, rektor, utvecklingspedagog och barn reflekterar tillsammans på olika träffar. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg vi använder oss av för att synliggöra det lärande vi befinner oss i.

Arbetet på vår förskola genomsyras av enhetens gemensamma värdeord: Välkomnande, Tillsammans, Olikheter och Framtidstro. På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfald som en tillgång. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och i mötet med varje barn. Det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden och medarbetarna är delaktiga i att följa upp och utvärdera förskolans verksamhet, utbildning och undervisning.

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen för ditt barn. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

På Kungsängsenhetens förskolor har vi ett övergripande gemensamt tema – Tillsammans bygger vi vär(l)den. För oss skapar temat en röd tråd och en riktning i utbildningen och innebär att barn och pedagoger tillsammans möter världen genom ett lustfyllt lärande och med ett respektfullt och demokratiskt förhållningsätt. I det arbetet är våra gemensamma värdeord ständigt närvarande.

Våra värdeord är:

  • Välkomnande
  • Tillsammans
  • Olikheter
  • Framtidstro

Det pedagogiska året är uppdelat i olika fokusperioder för att säkerställa att läroplanens sociala, språkliga, estetiska och ämnesinriktade målområden integreras i leken, undervisningen och lärmiljön. Undervisningen bygger på ett projektinriktat arbetssätt där barnens lärande blir både mångsidigt och sammanhängande. Det ger också barnen möjlighet till delaktighet och inflytande, där de aktivt kan vara med och påverka innehållet i projektet. Projekten bygger på de tankar, frågor och intressen som barnen uttrycker, vilka pedagogerna sedan tar tillvara på för att stötta och utmana lärandet utifrån läroplanens intentioner

Vi är en förskola med sex avdelningar.

Vår förskola har ett eget tillagningskök och matsal. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. På förskolan är den pedagogiska måltiden en lugn och trivsam stund. Under de pedagogiska måltiderna ges barnen möjlighet till delaktighet, samtal samt uppmuntras till att pröva olika smaker.

Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barn och vuxna. Den används också i ett lärande syfte genom samtal med barnen.

Matsedel

Mer om Solstenen

Beskrivning: Välkomnande, Tillsammans, Olikheter och Framtidstro

Årskurser: Förskolor

Rektor
Pernilla Bärefalk
011-15 39 21

Avdelningar
Norra flygeln: 072-529 41 36
Västra flygeln: 072-529 41 37
Östra flygeln: 072-529 41 38

Kök
072-574 70 55

Sjukanmälan
Görs i IST Home appen eller genom att sms:a/ringa till förskolan

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Solstenen