Faktura

På den här sidan hittar du information om fakturan som du betalar för ditt barns plats i förskolan.

Kulram.

Fakturan kommer omkring den 20:e varje månad.

Var kan jag se fakturan?

Du kan se dina fakturor när du loggar in på Mina sidor, som finns under E-tjänster på kommunens webbplats. Du kan endast se fakturorna om du är fakturamottagare.

Logga in på Mina sidor

För att logga in behöver du e-legitimation, dvs. BankID eller Mobilt BankID.

OCR-nummer

På Mina sidor kan du se OCR-numret på din faktura. På pappersfakturan finns OCR-numret i höger hörn, tillsammans med kundnumret.

Inkomst

På fakturan kan du se vilken inkomst som är registrerad. Fakturan är grundad på hushållets gemensamma inkomst, det vill säga den gemensamma inkomsten för gifta och sambos som bor på en folkbokföringsadress.

Fakturan kommer från kommunen omkring den 20:e varje månad. Fakturan ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, kan ha en delad plats. Delad plats bygger på att båda vårdnadshavarna har ett behov av barnomsorg. Om barnet enbart bor hos den ena vårdnadshavaren på helger då man är ledig, finns inget behov av barnsomsorg. Det spelar ingen roll att den vårdnadshavaren hämtar på till exempel fredag eftermiddag. Har du ett behov av barnomsorg kännetecknas det av att du har ett schema att lämna in.

Ansök om delad plats

Det är viktigt att anmäla en separation i e-tjänsten för förskola. Ansökan om delad plats gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats. Ändringen gäller från nästkommande faktura. Delad plats kan godkännas först när den nya folkbokföringsadressen har gått igenom hos Skatteverket.

Anmäl ändrad typ av plats

Så fungerar det med avgiften när man bor på skilda adresser

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg. Vårdnadshavarna får automatiskt var sin faktura för barnomsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite barnet är hos vardera föräldern. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst och reglerna för maxtaxan.

 • I Norrköpings kommun gäller att de som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma belopp för barnets plats. Hur mycket var och en ska betala av det beloppet avgörs av inkomsten i det nya hushåll man har. När avgiften räknas ut grundas den på båda vårdnadshavarnas totala inkomst, även fast man separerat.

 • Om båda har lika inkomst i sina olika hushåll betalar man lika stor del av avgiften.
 • Om hushållen har olika inkomst, betalar den som har mer inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.
 • Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxa.

Så fungerar den med avgiften om man har en ny sambo

 • Om en av vårdnadshavarna flyttar ihop med en ny sambo räknas den nya sambons inkomst in när avgiften ska räknas ut, eftersom avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst. Det gäller även om den nya sambon inte är vårdnadshavare till barnet eller har egna barn.
 •  
 • Om bara en av vårdnadshavarna behöver plats

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver förskole- eller fritidshemsplats, gör den en vanlig uppsägning. För den andra vårdnadshavaren som fortfarande nyttjar plats, övergår den till en vanlig hel plats.

För den vårdnadshavare som inte längre har behov av barnomsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om en av vårdnadshavarna säger upp platsen övergår betalningsansvaret för platsen till den andra vårdnadshavaren.

Det är av stor vikt att uppge så korrekt inkomst som möjligt vid delad faktura mellan vårdnadshavare, eftersom båda vårdnadshavarnas hushåll ligger till grund för avgiften. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om två år.

Alla som har barn i förskola eller fritidshem är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till utbildningskontoret. Med inkomst menas årsinkomst delat på 12 månader. Har man en ojämnt fördelad inkomst behöver man göra en uppskattning över hela året så man inte riskerar att betala för låg avgift. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för barnomsorgsavgiften om båda nyttjar barnomsorg.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen.
 • När hushållets inkomst ändras.
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempel vid separation.
 • Efter begäran från kommunen.

Lämna rätt uppgifter om inkomst

Det är viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Läs mer om avgiftskontrollen

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem.
Godkänd inkomst gäller från den 1:e i varje månad. Ändringen syns på nästkommande faktura. Det kan innebära att en efterdebitering görs och den nya fakturan har fler rader än vanligt.

Anmäl ändrad inkomst i e-tjänsten

Om fakturan inte betalats kan du förlora din plats på förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet.

Fakturan behöver vara betald på det förfallodatum som står på fakturan. Om fakturan inte är betald vid förfallodatum får du först en påminnelse att betala din faktura. Om fakturan inte betalas trots påminnelse går ditt ärende vidare till Inkasso. Innan en avstängning får du ett brev om utredning och beslut.

Brev om utredning

Om fakturan inte betalas efter påminnelse får du ett brev från utbildningskontoret med information om att vi har påbörjat en utredning om avstängning av er plats på grund av obetald faktura. Har du ingen aktiv plats måste du ändå betala din skuld. Det gäller även om du har sagt upp platsen eller har en avstängning där du inte får nyttja platsen.

Avbetalningsplan

Vi uppmanar dig att omgående betala hela skulden eller ta kontakt med Inkasso för att lägga upp en avbetalningsplan. Du kan kontakta Inkasso först när kravet från dem har kommit.

Kom ihåg att även betala den innevarande månadens faktura. När detta görs avbryts utredningen om avstängning och ni får behålla den barnomsorgsplats ni haft tidigare.

Det är viktigt att du följer avbetalningsplanen och betalar de löpande fakturorna. Om du bara betalar löpande fakturor och inte följer avbetalningsplanen återupptas utredningen om avstängningen med omedelbar verkan.

Beslut om avstängning

Om skulden fortfarande är obetald i mitten av månaden (den 15:e i månaden) fattar utbildningskontoret beslut om avstängning. Beslut om avstängning verkställs inom 5 dagar (den 20:e samma månad). Avstängning innebär att du inte har rätt att nyttja platsen.

Beslut om uppsägning

Om skulden fortfarande är obetald efter beslut om avstängning (den 25:e i månaden) sägs platsen upp helt. Beslut om uppsägning träder i kraft den sista dagen i innevarande månad. Du måste då betala hela din totala skuld för att få tillbaka platsen. Barn som inte har rätt till Allmän förskola måste söka om plats på nytt.

Undantag

Det finns undantag då platsen kan nyttjas även om det finns en skuld. För barn i förskola gäller följande:

 • Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om vilka tider som gäller.
 • Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Kontakta rektor på förskolan i detta fall.

Allmän förskola

Från och med augusti det år barnet fyller 3 år sker ett avdrag på fakturan för Allmän förskola. Det gäller endast om du arbetar eller studerar och har det som grund för din placering.

Här kan du läsa mer om Allmän förskola: Olika typer av förskoleplatser

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00