Bjärbyskolan

Skolan ligger beläget i södra delen av Norrköping i Rambodal-Smedbyområdet. Den är placerad i en lugn omgivning med nära tillgång till trevliga naturområden vilket utnyttjas i vår pedagogiska verksamhet.

Här går elever från förskoleklass till årskurs 3, skolan är tvåparallellig. Skolan har även ett fritidshem med 4 avdelningar som är uppdelade årskursvis.

På skolan arbetar cirka 30 medarbetare och en rektor. Vi arbetar i två arbetslag F-3 men även i mindre årskurslag där pedagogerna i samma årskurs samarbetar. På skolan finns även ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, logoped och speciallärare. Rektor ingår även i elevhälsoteamet. Vi har ett trygghetsteam bestående av pedagoger och kurator. Vi har även en skolassistent.

Bjärbyskolan har engagerade och kunniga pedagoger som känner arbetsglädje tillsammans. Pedagogerna har tid avsatt för planering, utvärdering, reflektion och dokumentation. Detta medför att vi är tydliga både mot elever och föräldrar i vad eleverna kan och vad de behöver utveckla i sin lärprocess. Alla klasslärare på Bjärbyskolan är behöriga och vi har två behöriga lärare i fritidshem på varje fritidshemsavdelning. Övrig personal fungerar som stöd till eleverna och ingår i de olika årskursarbetslagen. Alla arbetar tillsammans för att skapa en bra skola och fritidshem med hög måluppfyllelse och god lärandemiljö.

På Bjärbyskolan finns det en kreativ, kunnig och inspirerande ledningsgrupp som rektor leder och vi har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete där vi sätter tydliga mål för verksamheten. Pedagogernas arbete mot målen bekräftas genom att det regelbundet ges feedback både i grupp och enskilt. Ledningen är uppmuntrande och stöttande i det dagliga arbetet och är en bra pedagogisk ledstjärna.

På Bjärbyskolan ställs det positiva och höga förväntningar på pedagoger och elever, för att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Här på skolan blir alla sedda av varandra och vi fokuserar på det positiva, samt ger varandra feedback istället för kritik. Det, tillsammans med lyhörda pedagoger som känner av elevernas behov, skapar trygghet så att alla vågar vara sig själva och kan ta för sig.

Vi arbetar för individuell utveckling i grupp. Vårt förhållningssätt innebär att hjälpa eleverna till ett eget ansvar och tänkande kring frågor och problem de möter i skolan och i sin vardag. Vi vill att fler förmågor hos barnen blir synliga. Det leder till att fler elever får känna sig sedda och uppskattade och får en större självkänsla. Eleverna får tidigt lära sig själva sätta ord på sin utveckling till exempel genom elevledda utvecklingssamtal och forskning. Det finns mycket forskning i ämnet som stödjer arbetssättet till exempel John Hattie, som visar att självvärdering av sitt arbete är en framgångsfaktor. För att försäkra att varje elev blir sedd och att dess utveckling gynnas organiserar vi oss i mindre grupper vid flera tillfällen under veckan. Eleverna utmanas i sitt handlande och tänkande för att utveckla nya kunskaper och förmågor. Dessutom ges ett ansvar som ökar med åldern till eleverna så att de kan växa och tro på sig själva. Vi bildar eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.

Hos oss finns ny teknik tillgänglig för alla och är en naturlig del av vår verksamhet. Vi använder många olika verktyg som till exempel chromebooks, Ipad, smartboards och ljudutjämningssystem. Pedagogerna får kontinuerligt kompetensutveckling så att de är uppdaterade med kunskap om vilka nya användningsområden som finns. Tekniken är därför ett naturligt inslag i elevernas dagliga inlärning.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi vill att alla barn ska känna trygghet, glädje och trivsel. Att respektera varandras olikheter och att lära sig arbeta utifrån demokratiska arbetsformer genomsyrar enhetens verksamhet. Alla elever ska känna sig välkomna hos oss. Vårt ansvar är att möta varje elev utifrån dess eget behov.

Vårt värdegrundsarbete har ett tema som vi kallar STAR. Det står för Språkbruk, Trygghet, Ansvar och Respekt. Eleverna är indelade i faddergrupper och arbetar med vad bokstäverna i STAR innebär. Vi väver in moment i sociala relationer som barnen behöver träna på.

För att alla elever ska kunna få vara med och tycka till i frågor som berör klassen och i skolan så finns det klassråd. Där får eleverna själva ha inflytande över det som händer i klassen. På elevrådet diskuteras frågor som varje ordinarie representant tar med sig från var och ens klassråd. Klassråd hålls minst var tredje vecka och elevråd sker en gång i månaden.

Vi har ett föräldraråd som ger möjlighet till inflytande och diskussion. Vi arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. Det är ett forum där synpunkter och frågor kring verksamheten kan lyftas. Rådet är även ett informationsforum för nyheter och saker som är på gång på skolan.

Bjärbyskolan har ett skolkök i egen regi som drivs av vår kökschef Gunilla tillsammans med hennes personal. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och salladsbar. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och många av livsmedlen är ekologiska.

På första föräldramötet i förskoleklass lyfter vi önskat samarbete och kommunikation mellan skola och hem. Detta i syfte att skapa en god gemensam samverkan där vi känner stor tillit för varandra.

På gång gällande utbildningslokaler i Smedby-Rambodal

Just nu bygger vi två nya grundskolor i området Smedby-Rambodal. Båda skolorna planeras att stå klara år 2024. När projektet är klart kommer Bjärbyskolan inte längre användas som skola utan ingå i den nya Kungsängsskolan. Här kan du läsa mer om projektet.

Utbildningslokaler under utveckling – Smedby-Rambodal

Mer om Bjärbyskolan

Beskrivning: Trygghet, ledarskap och kunskap

Årskurser: F-3, Fritidshem

Biträdande rektor
David Teske
011-15 32 57
Skicka e-post

Skoladministratör
Harriet Carlsson
072-517 45 44

Kurator
0725-81 27 10

Skolsköterska
011-15 53 18

Logoped
0730-20 16 70

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Köket
0725-17 45 47

Förskoleklass
0725-17 45 67

Fritidshem åk 1
0725-17 45 66

Fritidshem åk 2
0725-17 45 70

Fritidshem åk 3
0725-17 45 64

Hitta till Bjärbyskolan