Utbildningslokaler under utveckling

I flera områden i Norrköping byggs det nya förskolor eller skolor. I andra områden pågår anpassningar eller renoveringar av befintliga utbildningslokaler. Utgångspunkten för arbetet med v¨åra utbildningslokaler är att Norrköpings förskolor och skolor ska ha bra lokaler anpassade för modern undervisning och som gynnar barnens- och elevernas lärande.

Här kan du läsa om några aktuella projekt och förändringar kopplat till lokaler inom förskola och grundskola. Sidan innehåller ett urval av aktuella projekt och uppdateras löpande.

På sidan hittar du även frågor och svar som rör lokalförändringar.

Har du frågor om sidans innehåll? Välkommen att kontakta utbildningskontoret@norrkoping.se

Exempel på projekt

Frågor och svar om lokaler

Vem fattar beslut i lokalfrågor? Hur går det till när beslut tas om en ny förskola eller skola ska byggas eller avvecklas? Vem bestämmer var nya förskolor eller skolor ska byggas? Vad är det som ligger bakom beslut om lokalförändringar? Här finns frågor och svar samlade.

Om en ny förskola eller skola ska byggas behövs ett investeringsbeslut. Den typen av beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en gång per år i samband med att man tar beslut om kommunens budget. Beslut om kommunens budget tas i juni varje år och det gäller för nästkommande år samt de kommande tre åren. I juni 2022 tas alltså beslut om investeringsmedel för åren 2023-2026 och då kan beslut tas om nya förskolor eller skolor ska byggas de kommande åren. Innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ta beslut måste det finnas ett färdigt tjänstemannaförslag och det ska vara klart i mars varje år.

Om det finns omfattande renoveringsbehov i lokaler så kan beslut behöva tas om att lokalerna ska rivas. Beslut om rivning av förskole- eller skollokaler tas av kommunstyrelsen efter att samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett beslutsunderlag utifrån lokalernas skick.

Om befolkningsprognosen visar på en ökning eller minskning av antalet barn i området kan verksamhetens omfattning behöva utökas eller minskas. Ett exempel kan vara att man minskar ner på antalet avdelningar på en förskola för att det finns för få barn i området. Ett sådant beslut tas av verksamhetschefen för förskola eller grundskola.

Ibland bedrivs verksamhet i paviljonger, som är tillfälliga lokallösningar, eller inhyrda lokaler. Norrköping kommun har som politisk ambition att i första hand bedriva utbildning och undervisning i kommunägda lokaler. Det för att hushålla med skattemedel. Därför kan utbildningsdirektör eller verksamhetschef ta beslut om att verksamheten ska flytta ut ur paviljonger eller inhyrda lokaler. Det kan till exempel ske om byggnadslovet för en paviljong går ut och inte kan förlängas eller om befolkningsprognosen visar på en minskning av antalet barn eller elever i området.

Om det finns ett minskat elevunderlag i ett område kan beslut tas om att stänga en förskola eller skola, då det är svårt att driva en verksamhet med för få barn. Detta beslutas av utbildningsnämnden. Man kan också ta beslut om att avveckla verksamheter om det byggs nya förskolor och skolor inom samma område. Då kan det handla om att det finns problem med de befintliga lokalerna eller att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.

Ibland behöver två enheter bli en enhet. Det kan vara mindre enheter där man ser att en sammanslagning ger bättre pedagogisk kvalité i verksamheten, man kan få bättre tillgång till spetskompetens och enheten har bättre förutsättningar till egen ekonomisk bärighet. Det blir enklare att rekrytera behörig personal vilket i sin tur kan leda till högre måluppfyllelse hos eleverna. Beslut om sammanslagning av enheter tas av utbildningsnämnden.

Det finns olika saker som påverkar lokalbehoven och som kan ligga bakom beslut om en förändring kopplat till förskole- eller skollokaler. Det kan exempelvis vara:

  • Befolkningsutvecklingen: Två gånger per år görs befolkningsprognoser av kommunstyrelsens kontor. Befolkningsprognoserna ligger till grund för beslut om framtida ökningar eller minskningar av lokalkapaciteten.
  • Lokalernas skick: Ibland är renoveringsbehovet så stort att verksamheten måste flytta och vara i tillfälliga lokaler under tiden som en renovering görs.
  • Förändrad efterfrågan: Om efterfrågan förändras kan lokalbehovet också ändras.
  • Paviljonger eller inhyrda lokaler: Kommunens ambition är att långsiktig verksamhet ska bedrivas i egna lokaler.

  • Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för översiktsplanering och detaljplaner. I översiktsplanen planerar man för framtiden. Detaljplanen beskriver om, hur och vad som får byggas.
  • Utbildningskontoret kan påtala behov av skoltomter om det inte redan finns med i planarbetet.
  • När en ny förskola eller skola ska byggas startar processen med att utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret skriver fram investeringsäskanden. Beslut om investeringar tas i kommunfullmäktige en gång per år.
  • Tillgång till mark är en viktig del när man bestämmer var en ny förskola eller skola ska byggas. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för köp av mark om det inte finns kommunägd mark att bygga på.
  • När beslut om investeringar är taget i kommunfullmäktige ansvarar samhällsbyggnadskontoret för bygglov, upphandlingar av entreprenörer, och att driva byggprojektet i mål. Ibland kan planerade tidplaner bli förskjutna på grund av överklagade detaljplaner, bygglov eller byggentreprenader.

Det händer att byggprojekt överklagas. Det kan vara överklagandet vid bygglov eller överklaganden vid upphandling. Vid ett överklagande kan tidsplanen för projektet bli förskjuten och det kan innebära försenad byggstart eller inflyttning, då överklagandeprocesser ofta är långa. Det i sin tur innebär att verksamheten kan behöva vara i temporära lokaler under en tillfällig period.