Grebyskolan

I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan.

Grebyskolan är en F-3 skola och Kimstadskolan har årskurs 4-6. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna.

Vi är en skola med goda resultat som vi arbetar systematiskt och målmedvetet att ytterligare förbättra. Här är varje medarbetare, elev och vårdnadshavare en viktig del i vår framgång och vår strävan att bli bättre.

Skolan byggdes 1974 och renoverades i början av 1990-talet.

Grebyskolan och Kimstadskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Grebyskolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag, ett för varje årskurs där fritidshemmen är en aktiv del under hela skoldagen. Förskoleklassen samverkar aktivt med grundskolan. Arbetslagen är:

 • Vindbryggan – förskoleklass
 • Porten – årskurs 1
 • Borgen – årskurs 2
 • Tornet - årskurs 3

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, skolassistent, förskollärare, fritidspedagoger och lärare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Greby- och Kimstadskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

På medeltiden var riddaren en hjälte och en förebild för andra att följa, ett ideal att se upp till och efterlikna. Riddaren har även en stark koppling till Kimstad som ort och vi har därför valt att ha några av de gamla kraven som ställdes på en riddare som förebild för vårt arbete med trygghet, lärande och personlig utveckling i skolan.

I åk F-3 är vårt trygghetsskapande arbete därför baserat på att vi skall följa riddaridealen att alltid sträva efter att utveckla:

 • Empati
 • Självkänsla
 • Ansvar
 • Samspel

De här riddaridealen går som en röd tråd genom allt vårt arbete och all vår undervisning och kröns i åk 3 i en hemlig riddarritual

 • Alla barn ska känna sig trygga därför visar jag empati
 • Alla barn ska få god självkänsla och ett gott självförtroende
 • Alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö därför tar jag ansvar
 • Alla barn ska ha goda kamratrelationer därför måste jag ha ett gott samspel med andra
 • Alla barn och vuxna ska känna att de möts med hänsyn och respekt därför visar vi gott samspel med andra.

Demokratisk och social fostran

Vi vill genom elevernas delaktighet i planering, utvärdering, klassråd och elevråd ge dem möjlighet att påverka och ta ansvar för sin skolvardag. Eleverna utvecklas bäst om de tillåts vara aktiva och produktiva i ett meningsfullt sammanhang. Vi vill utveckla elevernas förmåga att visa hänsyn och att respektera andra människor för att öka den sociala kompetensen. Detta sker alltid i samspel med andra människor, vuxna och barn.

Kreativitet

Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att arbeta mångsidigt och med kreativa uttrycksformer inom alla aktiviteter och ämnen.

Individualisering

Vi vill organisera arbetet så att eleven, utifrån sina egna förutsättningar, tillägnar sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och fostras att stegvis ta ansvar för sitt eget lärande.

Röda trådar

Förutom den röda tråd med samspel, självkänsla, empati och ansvar som genomsyrar verksamheten från förskoleklass till åk 6 har vi ett nära ämnessamarbete mellan Grebyskolan och Kimstadskolan. Vi har från förskoleklass till åk 6 gemensamma handlingsplaner för kärnämnena matematik, svenska och engelska. Syftet med handlingsplanerna är att säkerställa likvärdighet i undervisningen och skapar även tydlighet vid övergångar mellan klasser /stadier.

Skolan har ett tillagningskök och serverar mycket god och näringsrik mat.

Mer om Grebyskolan

Beskrivning: Utomhuspedagogik, eget kök

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Joachim Fritzsche Lindgren
011-15 18 28
Skicka e-post

Biträdande rektor
Malin Anglesjö
011-15 18 40
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition
011-15 18 60

Skolassistent
Åsa Lingblom
011-15 18 60

Vindbryggan
011-15 12 32
072-468 35 30

Porten
011-15 12 32

072-468 35 32

Borgen
011-15 12 32
072-468 35 33

Tornet
011-15 12 32

072-468 35 31

Skolsköterska
Ulrika Eklund
073-020 16 37

Speciallärare
Elisabeth Schweidenbach
072-4652168

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Kurator
Louise Stenbäck
Skicka e-post
011-15 53 53
072-593 95 15

Vaktmästare
Leif Karlsson
076-822 00 98

Restaurang Riddaren
072-468 34 42

Hitta till Grebyskolan