Karlshovsskolan

Karlshovsskolan är byggd 1927 och genomgick nyligen en utbyggnad och en renovering av skolgården. Vi har cirka 315 elever från förskoleklass till årskurs 6, i två paralleller.

På vår skola arbetar 48 medarbetare, det finns en rektor och en biträdande rektor. Vi arbetar arbetslagen F–1, 2–3, 4–6, fritidshemmet och stödteamet.. I F–1 och 2–3 finns personal från både skola och fritidshem. På skolan finns Elevhälsoteam (EHT) där rektor, speciallärare, specialpedagog, logoped, kurator, skolsköterska och tillgång till psykolog ingår.

Vi har även Trygghetsteam (THT) där biträdande rektor, kurator och pedagogisk personal från skola/fritidshem ingår. Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. Vi har också en hög behörighet på skolan.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen.

Personalgruppen arbetar med vad vi kallar Lokal utvecklingsplan. Våra fokusområden är hög måluppfyllelse, hög närvaro och värdegrund. Detta gäller för både skola och fritidshem.

Hög måluppfyllelse: Vi kommer att ha klasskonferenser tre tillfällen under läsåret, i början av varje termin och i slutet av vårterminen, för både skola och fritidshem. Där följer vi upp kunskapsprogressionen och arbetssätt på individ- och gruppnivå i alla klasser. Vi har även många diskussioner runt lärmiljö i personalgruppen.

Hög närvaro: Vid skolstart informeras vårdnadshavare om vikten av deras barns närvaro i skolan. Vi lyfter närvaron som en del av utvecklingssamtalen och följer regelbundet upp elevers närvaro i EHT.

Värdegrund: Vi arbetar strukturerat och förebyggande med värdegrund i alla klasser. I år fortsätter vi att arbeta med ett material som heter STARK. I år arbetar vi vidare med ett material som heter STARK och har vidareutvecklat det efter våra förutsättningar. Vi fokuserar i år på A som i ansvar men fortsätter även att arbeta med R som i rörelse. Utifrån det arbetar klasserna med olika övningar under samma tidsperiod. Detta följs upp av THT.

Vi har en helhetssyn kring våra elever och ser barnet hela dagen, både i skolan och på fritidshemmet. Vi har ett helhetsansvar och en röd tråd som innefattar alla verksamheter och övergångar från förskoleklass till och med skolår 6.

Trygghetsteamet har tillsammans med personalen tagit fram en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Denna gås igenom med vårdnadshavare och elever vid skolstart och du kan läsa den här:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023–2024 Pdf, 472.3 kB.

Vi har ett faddersystem där äldre elever är faddrar till de yngre och vi genomför aktiviteter ihop vid flertal tillfällen under läsåret.

Vi har en personal som ansvar för att genomföra organiserade rastaktiviteter på lunchraster. Detta skapar trygghet och sysselsättning för eleverna. Till sin hjälp har de Rastpolare från åk 6 och elever från åk 5 (två dagar i veckan). De finns med på raster och ansvarar för olika aktiviteter och för vår utlåningsbod- Lekia.

Vi har välfungerande klass- och elevråd. Elevrådet träffas två ggr/ termin och diskuterar olika aktuella frågeställningar från bl a THT. Vi genomför utvecklingssamtal, föräldramöten och olika typer av föräldrasamverkan.

Vi har genomgått en utbyggnad av skolan där åk F–1 bedriver sin verksamhet. Här finns även ateljé och vår matsal där vi äter frukost, lunch och mellanmål. I den gamla delen har åk 2–6, slöjd och musik sin undervisning. Här finns även expedition, kurator skolsköterska, logoped, vaktmästare och ett skolbibliotek. Där har vi en ansvarig personal under stora delar av dagen.

Fritidshemmet har gemensam öppning och stängning i nya delen. Övrig tid tillbringas i båda lokalerna.

Fritidshemmet består av två avdelningar - Lilla grön och Stora grön. Lilla grön är f-klass och åk 1 och de håller till i den nybyggda delen av skolan. Stora grön är åk 2–3 och de finns i den gamla delen.

Öppning och stängning sker på Lilla grön. Fritidshemmet har bland annat en mycket välbesökt "kick-off" för barn och föräldrar varje år, i början av höstterminen.

Välkommen till Karlshovsskolans fritidshem 2023–2024 Pdf, 505.9 kB.

Vi har ett tillagningskök som drivs av vår kökschef.

Mer om Karlshovsskolan

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem

Biträdande Rektor (F-6)
Marie Engström
011-15 32 36

Expedition
Kristina Meistefalk
011-15 32 15

Personalrum
011-15 32 14

Kurator
Sofia Stafstedt
0725-29 40 62

Skolsköterska
Helena Petersson
072-539 62 70

Kök
Maria Johansson
011-15 24 66

Grön våning (F-1)
011-15 25 10

Röd våning
011-15 32 14

Grön våning (2-3)
011-15 25 13

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Karlshovsskolan