Kimstadskolan

I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan.

Grebyskolan är en F–3 skola och Kimstadskolan har årskurs 4–6. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna.

Vi är en skola med goda resultat som vi arbetar systematiskt och målmedvetet att ytterligare förbättra. Här är varje medarbetare, elev och vårdnadshavare en viktig del i vår framgång och vår strävan att bli bättre.

Skolan byggdes 1953 och renoverades i början av 2000-talet.

Kimstadskolan och Grebyskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Kimstadskolan är en 4–6 skola med åldershomogena klasser. Skolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag för varje årskurs – Aspen, Eken, Rönnen.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, lärare och barnskötare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Kimstad- och Grebyskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

Demokratisk och social fostran

Vi vill genom elevernas delaktighet i planering, utvärdering, klassråd och elevråd ge dem möjlighet att påverka och ta ansvar för sin skolvardag. Eleverna utvecklas bäst om de tillåts vara aktiva och produktiva i ett meningsfullt sammanhang. Vi vill utveckla elevernas förmåga att visa hänsyn och att respektera andra människor för att öka den sociala kompetensen. Detta sker alltid i samspel med andra människor, vuxna och barn.

Kreativitet

Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att arbeta mångsidigt och med kreativa uttrycksformer inom alla aktiviteter och ämnen.

Individualisering

Vi vill organisera arbetet så att eleven, utifrån sina egna förutsättningar, tillägnar sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och fostras att stegvis ta ansvar för sitt eget lärande.

Trygghet

Från Grebyskolan, vår närmaste F–3 skola har vi hämtat våra kärnvärden; samspel, självkänsla, empati och ansvar. Kärnvärdena fortsätter som en röd tråd genom verksamheten i så väl skola som i vår 10–12 års fritidsverksamhet.

IKT

IKT är en del av vår pedagogiska vardag där lektionsplaneringar, arbetsuppgifter och undervisningsmaterial finns tillgängligt för eleverna i på digitala plattformar.

Röda trådar

Förutom den röda tråd med samspel, självkänsla, empati och ansvar som genomsyrar verksamheten från förskoleklass till årskurs 6 har vi ett nära ämnessamarbete mellan Grebyskolan och Kimstadskolan. Vi har från förskoleklass till årskurs 6 gemensamma handlingsplaner för kärnämnena matematik, svenska och engelska. Syftet med handlingsplanerna är att säkerställa likvärdighet i undervisningen och skapar även tydlighet vid övergångar mellan klasser och stadier.

10–12-årsverksamheten är en öppen verksamhet på Kimstadskolan. Här får eleverna möjlighet att delta i de aktiviteter som ordnas. Alla är välkomna och ingen ansökan behövs för att delta. 10–12-årsverksamheten har öppet varje vardag kl. 14.45–17.00.

Under lov har vi öppet kl. 9.00–16.45. Verksamheten har stängt jullov och juli månad, samt eventuellt någon studiedag.

Här kan barnen äta mellanmål efter skolan till en kostnad av 15 kronor/måltid. Mellanmål serveras klockan 15.00. Lunch serveras under loven till en kostnad av 25 kr.

Mer om Kimstadskolan

Beskrivning: Nära till skog, åldershomogen undervisning, speciallärare

Årskurser: 4-6

Rektor
Joachim Fritzsche Lindgren
011-15 18 28
Skicka e-post

Biträdande rektor
Malin Anglesjö
011-15 18 40
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Aspen åk 4:
072-465 28 31

Rönnen åk 5:
072-465 28 33

Eken åk 6:
072-465 28 32

Speciallärare
Victoria Arvidsson
072-593 95 24

Lärarassistent
Amanda Bjällstål
072- 465 28 34

Skolassistent
Åsa Lingblom
011-15 18 60

Skolsköterska
Ulrika Eklund
073-020 16 37

Kurator
Louise Stenbäck
011-15 53 53

Kök
Eva Olsson
011-15 33 14

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Vaktmästare
Leif Karlsson
076-822 00 98

Hitta till Kimstadskolan