Kyrkskolan

Kyrkskolan ligger i stadsdelen Eneby och här går cirka 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har en härlig utemiljö med stora ytor för lek och undervisning med närhet till skog och grönområden.

Våra elever finns i förskoleklass - åk 6 samt på fritidshemmet. Skolan är tvåparallellig genom hela skolsystemet. Fritidshemmet arbetar i två lag F-1 och 2-3.

På Kyrkskolan arbetar cirka 45 medarbetare och två rektorer. Vi har en personalgrupp med god kompetens och behörighet, med förskollärare, lärare, lärare i fritidshem och elevresurser. I F-3 arbetar man tillsammans i team med förskollärare, lärare, lärare i frititdshem samt en speciallärare i svenska som även arbetar med SVA. I år 4-6 arbetar lärare i årsteam med två eller tre lärare. I samtliga grupper har vi behörig personal. Skolan har ett elevhälsoteam som består av en specialpedagog, en speciallärare i matematik samt en speciallärare i svenska, en SVA-lärare, en kurator, en logoped och en skolsköterska. Det finns en skoladministratör på heltid.

Skolans Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 23/24 är:

  • Framgångsrik undervisning
  • Elevers delaktighet och inflytande
  • Elevhälsa
  • Systematiskt kvalitetsarbete

All personal arbetar för att alla elever ska uppnå goda kunskaper och färdigheter enligt läroplan och kursplaner. Vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att arbeta efter sina förutsättningar. Arbetssätt och arbetsformer anpassas efter eleverna.

Eleverna i år 3-6 arbetar med datorer en-till-en som är en framgångsfaktor när det gäller motivation, studiero och flexibilitet. Eleverna i F-2 har en halklassuppsättning av datorer. Samtliga klassrum är utrustade med smartboard vilket kan underlätta lärandet.

Under förskoleklassåret är leken ett viktigt redskap för lärandet. Lekarnas utformning varieras och förbereder barnen inför läsinlärning och matematikinlärning.

Vi strävar efter att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull och trygg fritid. På fritidshemmet får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga till socialt samspel och samarbete. Fritidshemmet arbetar med olika teman som utgår från det centrala innehållet i läroplan. En viktig del av verksamheten är att eleverna ska känna delaktighet och inflytande. Grundlärare mot fritidshem arbetar i två verksamheter, dels på fritidshemmet dels i skolan.

TRYGGVE är Kyrkskolans trygghetsteam som har satsat på att skapa en gemensam grundsyn kring vårt arbete på skolan. Detta görs utifrån målet att öka studieron på skolan genom att arbeta fram tydliga skolgemensamma regler. Elever i åk 3-6 är kamratstödjare. De hjälper till att uppmärksamma oss vuxna på var det kan finnas otrygga ställen och situationer. Lärarna på fritidshemmet ansvarar för planering av rastaktiviteter och lekboden där eleverna kan låna material under rasterna. Pedagoger och elever hjälps åt att bemanna lekboden och anordna rastaktiviteter.

På Kyrkskolan finns två fritidshemsavdelningar, en F-1 avdelning och en 2-3 avdelning. Pedagogerna arbetar även med eleverna under skoldagen och bidrar till en trygg och bra övergång till fritidshemmet. Våra förskollärare och resurser arbetar även på fritidshemmet.

Varje klass har klassråd och två representanter som sedan deltar i skolans elevråd som är uppdelat på F-3 och 4-6. Rådet leds av en av våra grundskollärare mot fritidshem och lärare. Skolans rektorer deltar ibland. På fritidshemmet utgår verksamheten mycket från elevernas egna lärandemål och idéer.

Vi har en trivsam matsal där våra måltider serveras, frukost, lunch och mellanmål. Lunchmaten tillagas vid Enebyskolans kök och levereras till oss.

2017 invigdes en tillbyggnad av Kyrkskolan, i den ryms fyra klasser och fritidshem. Resten av skolan renoveras i etapper där F-1 delen genomförs under hösten 2020. Vi har en stora skolgård som ger en inbjudande utemiljö med stora ytor som vi använder både för lek och undervisning. Vi har även närhet till skog och stora grönområden.

Mer om Kyrkskolan

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Kristian Strimark Löfgårdh
011-15 30 76
Skicka e-post

Biträdande rektor
Ivana Gajic
011-15 30 46
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Fritidshem för förskoleklass och årskurs 1
070-361 07 60

Fritidshem för årskurs 2
och årskurs 3
072-254 37 10

Skoladministratör
011-15 32 64

Kurator
072-254 37 17

Skolsköterska
011-15 37 72

Kyrkskolans kök
011-15 54 88

Hitta till Kyrkskolan