Lindöskolan

Lindöskolan – den lagom stora skolan i utkanten av Norrköping, med närhet till elevernas närmiljö och fantastiska omgivningar.

Lindöskolan ligger i Lindö villaområde och rymmer förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem som en samverkande organisation.

Skolan är byggd 1931, och har anpassats under åren för att möta nya behov utifrån modern pedagogik och didaktik. Skolgården är väl tilltagen och nyttjas till utomhuspedagogik och rörelseglädje av såväl skola som fritidshem.

Lindöskolan är en samverkande verksamhet där skola, förskoleklass och fritidshem ser till våra elevers helhet och arbetar utifrån devisen: “Hela barnet, hela dagen”.

På Lindöskolan arbetar cirka 30 medarbetare och en rektor. Vi har hög andel behöriga pedagoger: grundlärare, förskollärare, lärare i fritidshem samt resurspedagoger. På skolan går för närvarande cirka 170 elever, jämnt fördelade över våra årskurser.

Varje elev har en mentor i sin årskurs. I årskurs 1-3 är detta en grundlärare som ansvarar för kunskapsuppföljningen och samordning av barnets lärande och utveckling. Vi ser barnets utveckling som en gemensam angelägenhet under barnets tid på Lindöskolan.

Genom en samverkande organisation möter eleverna olika professioner och övergången mellan våra verksamheter skola och fritidshem blir naturlig. Bärande relationer skapas med alla elever genom att arbetslagen samarbetar. Hela barnet hela dagen, samverkan mellan hem, skola och fritidshem ger oss en helhetssyn på barnet.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse och gynnsamma strategier för lärande och utveckling. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta varje enskild elev.

I alla årskurser arbetar vi kontinuerligt med elevens syn på sitt lärande. Det handlar om motivation, träna förmågor och inlärning. Vi arbetar utifrån kunskapskriterier med progression mot målen i årskurs 3 och framåt. Alla elever har en utvecklingsplan som vi tar fram i våra aktiva samtal där elev, lärare och vårdnadshavare identifierar barnets nästa steg i en tät dialog, i syfte att öka motivation och medskapandet för barnet.

Vi arbetar med periodiserat stöd i mindre grupper för att befästa kunskaper och/eller sätta strategier för lärande.

Genom differentierad undervisning, som utgår från lärarens bedömning och analys av elevens progression, skapas undervisning för repetition eller utmaning. Eleverna tränas i att se sina egna framsteg och glädjas åt varandras utveckling.

I förskoleklassen är språkutveckling och ämnesbegrepp framträdande samtidigt som vi utvecklar en gynnsam känsla av sammanhang i den nya miljön och gruppen.

Varje människa behöver finnas i ett sammanhang och utvecklas med individer i liknande ålder. Vi arbetar systematiskt med våra gruppers utveckling och följer upp att alla elever har sammanhang som gynnar deras lärande och mående.

Arbetslagen informerar varandra om eventuella kränkningar och återkommande händelser eller konflikter i respektive årskurs. Alla som möter eleverna ska ha kännedom om pågående processer i syfte att stötta och coacha. Skolans trygghetsteam analyserar och följer upp händelser och kränkningar samt genomför planerade förebyggande insatser. Trygghetsteamet leder även processer och insatser enligt skolans Likabehandlingsplan.

Elevhälsoteam
Vår elevhälsa börjar i arbetslagen där de samlade professionerna samverkar för att se och utveckla individer och grupper i våra verksamheter.

På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Elevhälsoteamet stöttar arbetslag och verksamheter genom ett lösningsfokuserat synsätt där vi utgår från det som fungerar. Som stöd i arbetet kan vi även konsultera Centrala barn- och elevhälsan (CBEH), som har en samlad spetskompetens. Genom CBEH har vi även tillgång till psykolog och skolläkare. Skolan har ingen egen logoped med vid behov konsulterar vi CBEH som har tillgång till kompetensen.

Verksamheten utgår från Läroplanens kapitel 1, 2 och 4 i syfte att stimulera eleverna utifrån olika område. Med ökad ålder tränar eleverna ansvarstagande, ledarskap och självständighet i samspel med jämnåriga och vuxna.

Vi erbjuder fritidsverksamheten före och efter skolans tider.

U-båten

Vi har morgonfritids och gemensam öppning på U-båten, med hemvist i nedre plan i huvudbyggnaden, för elever i årskurs F-3. Där möter pedagoger från Bojen F-1 upp och startar med lugna aktiviteter innan frukosten i matsalen.

Bojen F-1

Här möts elever i årskurs F-1 efter skolan. Bojen F-1 har sina lokaler i anslutning till förskoleklassen, i nedre delen av vår paviljong. Vissa eftermiddagar är vi på utflykt i närområdet eller nyttjar vår idrottshall.

Knopen 2-3

Här möts elever i årskurs 2-3 efter skolan. Knopen 2-3 nyttjar vår sidobyggnad som hemvist men ibland är vi även på U-båten, i ateljén eller i idrottshallen. Några tillfällen varje termin gör vi utflykter i närområdet, lite längre bort än i Bojen F-1.

Tillgång till fritidshem är reglerad utifrån hur vårdnadshavare arbetar. Även barn till studerande, föräldralediga och arbetslösa kan delta i verksamheten.

Läs mer om fritidshem

I huvudbyggnaden finns två klassrum och grupprum samt skolbibliotek, matsalar, personalrum, idrottssal, musikrum och ateljé.

Sedan 2020 har vi paviljonger som inrymmer två klassrum och grupprum samt elevhälsan och rektorsexpedition.

På gården finns en äldre paviljong som hemvist för fritidshemmet Knopen 2-3.

Vi samverkar med kostenheten som bereder och serverar alla måltider under dagen.

Lärare äter pedagogiskt med eleverna i syfte att utveckla goda rutiner för energiintag och skapa upplevelse av en trevlig stund i samband med måltiden.

Vi har höga förväntningar på att samarbetet med vårdnadshavare och gemensamt uppsatta mål gynnar eleverna. Vi tar ansvar för att bygga bärande relationer med elever och deras viktiga vuxna i hemmet.

Uttalade förväntningar och fördelat ansvar med positiv förstärkning är positivt för alla människor. Omtag i processen och att hålla i och ut är också gynnsamt. Vi gör detta tillsammans!

Mer om Lindöskolan

Beskrivning: Kunskaper för livet genom hjärta och hjärna!

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Sophie Battel
011-15 31 05

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Expedition/skolassistent
Josefin Skott
011-15 31 45
072-724 38 45
Skicka e-post

Förskoleklass
072-724 38 49

Årskurs 1
072-527 94 68

Årskurs 2
072-584 55 72

Årskurs 3
072-598 66 57

Fritidshem
Bojen F-1
072-598 66 60
Knopen 2-3
072-539 01 76

Skolsköterska
Bahira Osmic
011-15 15 09
Skicka e-post

Kurator
Linnea Eide
0730-20 29 63
Skicka e-post

Specialpedagog
Jennie Appelgren
072-724 38 40
Skicka e-post

Hitta till Lindöskolan