Tåby skola

Tåby skola ligger på Vikbolandet, ca 15 km från Norrköpings tätort. Vi har naturen runt hörnet och ett nära samarbete med föreningslivet. Skolan består av årskurserna F-6 samt fritidshem. Vi har cirka 130 elever och 20 medarbetare.

Vi strävar efter att ge våra elever en kunskap och förberedelse för fortsatta studier, en stark tro på sig själva och en hög tilltro till deras egen förmåga.

På vår skola arbetar cirka 20 medarbetare tillsammans med en rektor. Vi arbetar i arbetslag, totalt finns tre arbetslag. På skolan finns också ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog. Nästan alla våra lärare är behöriga och har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

Det finns fyra byggnader inom området:

  • ”Gamla Huset” som är från början av 1900-talet där vårt mellanstadium har sina klassrum och där även matsalen finns.
  • Mellanhuset ”Hilda” som inrymmer idrottshall, rektor och personalrum.
  • ”Götahuset” där vi har F-3 tillsammans med vårt Fritidshem.
  • Det finns även en paviljong där specialpedagog, kurator och skolsköterska har sina kontor.

Vi har en stor skolgård med gungor, klätterställningar och fotbollsplaner. Eftersom Tåby Skola ligger ute på landet har vi också tillgång till stora grönytor och naturen om knuten.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas.

För Tåby skola är det viktigt att skapa en röd tråd i lärandet för eleverna från F-klass till åk 6. Detta främjar vi bl.a. genom att alla lärare (F-6) träffas varannan vecka för att arbeta utifrån skolans prioriterade utvecklingsmål. Dessa mål är satta utifrån det analysarbete som vi regelbundet arbetar med. Genom att ha en tydlig plan för hur elevernas lärande ska analyseras, både resultat, process och struktur, kan vi förbättra vår undervisning vilket leder till att elevernas måluppfyllelse ökar.

Tåby skola har de senaste åren arbetat mycket med framgångsrik undervisning där våra diskussioner och samtal utgår ifrån forskningsbaserad litteratur samt våra egna erfarenheter. Syftet har varit att skapa en likvärdighet i vår undervisning där eleverna t.ex. vet hur varje lektion startar och slutar. Att arbeta fram en gemensam lektionsdesign för hur lägger upp våra lektioner ser vi gynnar elevernas lärande och får dem att känna sig trygga.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete.

En trygg skola för oss innebär:

  • Att elever och personal gör sitt bästa för att alla ska trivas.
  • Att alla visar respekt och hänsyn för varandra.
  • Att det är tillåtet att uttrycka sina åsikter och visa sina känslor så länge man inte kränker någon.
  • Att alla ges chansen att kunna ta tillvara sina möjligheter.
  • Att alla blir sedda och bekräftade.
  • Att alla känner sig välkomna.

Alla klasser har klassråd regelbundet, rektor träffar elevrådet en gång per månad och vårdnadshavare kallas till föräldramöte en gång varje höst och valda representanter kallas därefter till föräldraråd två gånger per termin.

Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete som drivs av ett elevhälsoteam (EHT) men all personal på skolan är delaktig i elevhälsan. Vi har också ett trygghetsteam (THT) som arbetar aktivt för trygghet och studiero.

I EHT ingår rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Personal från arbetslagen deltar vid behov. Rektor och kurator deltar även på THT tillsammans med engagerad personal.


Information om elevhälsans medicinska insatser Pdf, 459.4 kB.

Informationsbrev - Från vårdgivare Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ Pdf, 247.6 kB.

Mer om Tåby skola

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Marie Johansson
011-15 61 88

Fritidshem
011-15 61 97

Kurator
011-15 17 88, 0727-24 89 80

Skolsköterska
Annica Carlsson
011-15 31 81
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Tåby skola