Tamburinens skola

Tamburinens skola har en bred och innehållsrik verksamhet för elever i förskoleklass till årskurs 6, samt fritidshem. Tamburinens skola är en skola för alla, vackert belägen i västra delen av Klockaretorpet, nära skog och utmed ståtliga ekbackar.

På Tamburinens skola finns cirka 40 medarbetare fördelat på olika yrkeskategorier. Grundskolans verksamhet är organiserad i team. Varje årskurs utgör ett team där personal med olika kompetenser samverkar under hela skoldagen. I varje årskurs bildas två eller flera undervisningsgrupper. För varje team ansvarar två eller tre lärare, speciallärare, elevassistent och fritidspedagog. På detta sätt skapar vi en helhetssyn på barnet och en kontinuitet som ger eleverna trygghet.

På skolan finns också rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, vaktmästare och skolassistent.

På Tamburinens skola delar eleverna sina första skolerfarenheter, där kunskapsutveckling och språkutveckling går hand i hand. Våra elever har alla skiftande erfarenheter, historia och olika drömmar om framtiden. Gemensamt för dem alla är att de har möjligheten och rätten att lyckas, och vårt uppdrag är att möta varje barn utifrån den rätten.

”Våra elever har världens chans” är Tamburinens skolas vision uttryckt i en mening.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Tydliga lektionsstrukturer, förutsägbarhet och höga förväntningar är viktiga hos oss. Eleverna i årskurs 4-6 har i sitt skolarbete tillgång till en egen chromebook.

Vårt fritidshem stimulerar till lärande och utveckling utifrån sitt perspektiv. Lärandet på fritidshemmet utgår till stor del från elevernas behov och intressen och erbjuder undervisning genom bland annat lek, rörelse och olika estetiska uttrycksformer.

Att skapa trygghet ses som hela skolans uppdrag på Tamburinens skola, och är en stor och viktig del av vår vardag. Vi har ett ständigt pågående aktivt arbete att ge våra elever en stadig grund av att bygga sina kunskaper på – en värdegrund. Vi har skapat ett eget begrepp: Handen på Hjärtat, där eleverna genom sin aktiva medverkan har tagit fram Barnens vision och en handlingsplan för de goda samtal som behövs på vägen när den sociala kompetensen utvecklas. Vi kallar dem Handen på hjärtat-samtal. Handen på hjärtat handlar om trygghet och ärlighet; att skapa förutsättningar för alla att våga säga som det var och se sin egen del i en konflikt. Handen på hjärtat handlar också om empati. Genom att prata om sina känslor och lyssna på varandra, växer förståelsen för andras känslor.

På skolan finns också ett trygghetsteam som arbetar både förebyggande och åtgärdande. I trygghetsteamet ingår rektor, biträdande rektor, kurator, elevassistenter och speciallärare.

I klasserna arbetar man med att öka tryggheten på flera olika sätt, bland annat genom att skapa en sammanhållning i gruppen. Att genast ta tag i situationer som uppstår och att ha tät kontakt och gott samarbete med vårdnadshavarna beskriver teamen som en viktig del i deras arbete.

Det är också viktigt med trygga, aktiva och roliga raster. Skolan ordnar organiserade rastaktiviteter måndag-torsdag på lunchrasten för eleverna i år 4-6. I årskurs 1-3 förstärker vår fritidshemspersonal med organiserade lekar, och genom att finnas tillhands. När det är rast finns det alltid personal ute tillsammans med eleverna på skolgården.

För oss på Tamburinens skola är elevernas åsikter viktiga. Varje team genomför regelbundet klassråd, där eleverna har möjlighet att framföra sina tankar om skolan och träna på att vara delaktig i demokratiska processer. På skolan finns också ett elevråd, där representanter från elever i årskurserna 1-6 deltar. Elevrådet träffas en gång i månaden och leds av biträdande rektor.

Eleverna har möjlighet till inflytande över undervisningen, ett inflytande som ökar med stigande ålder. Detta inflytande kan bland annat handla om att vara med och välja arbetsformer, redovisningsformer eller i vilken ordning arbetsuppgifter kan genomföras.

Vi genomför elevledda utvecklingssamtal.

Tamburinenrådet är vårt skolråd. Här diskuterar föräldrar, skolans personal och ledning aktuella skolfrågor. Vi bjuder in till Skolråd en gång varje termin, och har då olika teman. Du som förälder har möjlighet att föra fram frågor skolans personal eller kontakt rektor. Under rådande pandemi kommer eventuella förändringar behöva genomföras för detta råd.

Skolan består av en enplansbyggnad där varje team har sin egen entré med sitt eget kapprum. I skolan finns fullt utrustade slöjdsalar och en intilliggande idrottshall. Fritidshemmets lokaler är väl anpassade för just den typen av verksamhet. För elever i årskurs F-1 finns fritidshemmet i de lokaler där förskoleklassen finns på skoltid och de äldre fritidshemsbarnen är i lokaler som enbart innehåller fritidshemsverksamhet.
Vår fina skolgård blev upprustad under 2018 och inbjuder till såväl boll-lek som lek i klätterställningar, sandlådor och gungor. Närheten till skogen gör det också möjligt att ta in naturen, både i undervisningen och under raster.

Tamburinens skola har ett tillagningskök som drivs av vår kökschef. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och dagens vegetariska rätt. Två dagar i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi arbetar för att ditt barn ska lära sig så mycket som möjligt.
 • Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.
 • Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö.
 • Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
 • Att vi ingriper mot alla former av kränkningar.
 • Att vi bryr oss om ditt barn.

Vi förväntar oss av dig som förälder:

 • Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet.
 • Att du ser till att barnet kommer i tid och har rätt saker med sig.
 • Att barnet är utvilat och har ätit frukost.
 • Att du pratar positivt med barnen om skolan och tar kontakt med skolan om du är missnöjd med något.
 • Att du meddelar oss om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan.
 • Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa.
 • Att du deltar på föräldramötena och tar del av den information vi skickar hem.

Mer om Tamburinens skola

Beskrivning:

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Rektor
Anna Olsson
011-15 31 21

Biträdande rektor
Caroline Norén
011-15 31 36

Skolsköterska
Eva Andersson
0725-98 66 77

Kurator
0725-81 27 49

Fritidshemsavdelningar
Vitsippan
0725-93 96 32

Ekorren
0725-93 96 30

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till