Vilbergsskolan

Vilbergsskolan är en F-6 skola med fritidshem för år F-3 och år 4-6. Vi har ett fint samarbete med områdets fritidsgård som är en del av vårt trygghetsskapande arbete.

I omgivningen finns stora grönytor som bjuder in till lek och utomhusaktiviteter. Skolans personal och miljö bidrar till lust att lära, trygghet och trivsel. Tillsammans skapar vi goda kunskapsresultat!

Vilbergsskolan.

Vilbergsskolan rivs och byggs upp på nytt

Vilbergsskolan som byggdes på 1970-talet är för gammal för att kunna renoveras. Norrköpings kommun har beslutat att Vilbergsskolan ska rivas och byggas upp på nytt.

Under tiden nybyggnationen pågår har skolan flyttat till tillfälliga fina lokaler i Ektorp. Vi flyttade in på Stafettgatan 10 E augusti ht-23. Enligt den planerade byggprocessen kommer nya skolan börja byggas 2024.

Utbildninglokaler under utveckling - Vilbergen, Björkalund och Ektorp

Vilbergsskolan är en F-6 skola med fritidshem, med cirka 300 elever. På skolan arbetar cirka 40 medarbetare fördelat inom de olika verksamheterna förskoleklass, grundskola samt fritidshem. Skolan drivs av en erfaren rektor och majoriteten av personalen är legitimerade lärare. Vi arbetar i lärarteam om 5 personal per två klasser på F-3 och 3 lärare per två klasser på 4-6.

Skolans personal har ett lösningsfokuserat arbetssätt i nära samarbete med vårdnadshavare. På skolan arbetar två förstelärare som har i uppdrag tillsammans med rektor skapa förutsättningar för likvärdighet i undervisningen.

Skolan har ett starkt och professionellt elevhälsoteam med logoped, specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor. Vi arbetar med stort elevfokus och brinner för att göra elevens skolgång så berikande som möjligt.

Vår personal är pedagogiska ledare som arbetar med mod, tro och en grundvilja i att alla kan lyckas. De har förmågan att skapa ett gynnsamt klimat för eleverna där de trivs och utvecklas även socialt. De vet betydelsen av att vara en tydlig och engagerad ledare i klassrummet.

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse och vill ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alltid bemöta varje elev utifrån individens egna behov men med ett tydligt fokus på skolans uppdrag, kunskap och lärande. Vi lägger stor vikt på ett gott samarbete mellan hem och skola för att skapa de bästa förutsättningarna för eleven.

På Vilbergsskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö, känna sig trygga och må bra, vilket är en förutsättning för att lära och utvecklas.

Vi är en värdegrundad skola utifrån Norrköping kommuns manifest; Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras. Alla kränkningar utreds, åtgärdas och anmäls till chef/huvudman. Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn/elever/unga. Vi bidrar till att levandegöra barnkonventionen.

Värdegrunden omfattar: individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas på skolan.

Alla elevers åsikter är viktiga för att de skall känna motivation och delaktighet i sitt lärande.

Därför är det viktigt för oss att ge eleverna möjlighet till inflytande över undervisningen, ett inflytande som ökar med stigande ålder. Detta inflytande kan bland annat handla om att vara med och välja arbetsformer, redovisningsformer eller i vilken ordning arbetsuppgifter kan genomföras. Vi har även ett fritaråd som planerar olika aktiviteter för eleverna på fritidshemmet.

Rektor genomför även från höstterminen 2023 fokussamtal med elever på skolan för att fånga upp olika funderingar och synpunkter utifrån olika aktuella frågor.

Alla vårdnadshavare inbjuds till två föräldramöten per läsår där aktuella frågeställningar och funderingar kan lyftas.

Skolan ryms i en huvudbyggnad i två plan där våra klasser har sina hemklassrum. I skolans lokaler ryms även fritidshem för år F-3 och år 4-6. Vi är i en ny fin byggnad i väntan på att vår skola ska byggas upp på nytt på Urbergsgatan 99. Vår skola ligger idag på Stafettgatan 10 E.

I närliggande byggnader finns skolans matsal, slöjdsalar och en stor fin idrottshall. Vi har en stor fin skolgård och en fantastisk omgivning som ger utrymme för olika lekar och sporter, under årets alla årstider.

Som elev på Vilbergsskolan förväntas du:

 • Komma i tid till lektioner.
 • Göra dina hemuppgifter.
 • Vara en god kamrat.
 • Våga uppmärksamma diskriminering och annan kränkande behandling.
 • Visa respekt mot kamrater och vuxna.
 • Använda ett trevligt språk.
 • Vara ärlig och stå för det du gör.

Som vårdnadshavare till barn på Vilbergsskolan förväntas du:

 • Vara engagerad i ditt barns skolgång.
 • Stötta ditt barn i lärandet och dess personliga utveckling.
 • Se till att ditt barn äter frukost och får sitt sömnbehov tillgodosett.
 • Kontakta skolan om du har några frågor eller problem.
 • Tala positivt om skolan och lärarna i barnets närvaro.
 • Ställa dig bakom skolans värdegrund och regler.

Mer om Vilbergsskolan

Beskrivning: Elevernas allsidiga utveckling i fokus

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Jenny Sajjadi
011-15 30 96
Skicka e-post

Administratör
Marie Kellgren
011-15 19 07

Specialpedagog
Annika Svanlund
011-15 33 07

Kurator
Maria Wessman
072-582 17 62

Skolkök 011-15 31 92

Skolsköterska
Sanela Alic
011-15 54 87

Logoped
Sarah Jessen
072-533 64 77

Fritidshem
011-15 29 77, 072-574 71 69

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Vilbergsskolan