Vrinneviskolan

Vrinneviskolan ligger mellan Hageby och Navestad i närheten av Vrinneviskogen. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan finns i helt nybyggda lokaler som invigdes 2020.

På vår skola arbetar ca 35 medarbetare och det finns en rektor. På skolan finns ett elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Rektor ingår också i elevhälsoteamet.

Vi har två fritidshemsavdelningar:

 • Stammen F-1, består av Granen F-1 samt Tallen F-1
 • Kronan åk 2-3

Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. Detta gör vi genom att ge varje elev de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Framgångsrik undervisning är i fokus.

Undervisningen ska lämna avtryck av ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt. Sträva efter att väcka nyfikenhet, ge lust att lära och vara utmanande. Vår undervisning ska ge möjlighet att lyckas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi utbildar för framtiden och ska ge varje elev en möjlighet att känna tilltro till sig själv och sin framtid.

Ett viktigt inslag i vårt pedagogiska arbete är att vi använder oss mycket av utomhusmiljön. Inomhus är klassrummen utrustade med smartboard och eleverna har tillgång till datorer.

För att utveckla vår undervisning analyserar vi kontinuerligt vår undervisning och elevernas kunskapsutveckling. Vi utvecklar arbetet med digitala verktyg i alla årskurser och vi arbetar aktivt för att öka elevernas delaktighet i undervisningen och i det egna lärandet.

Verksamheten hos oss präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi vill vara en skola som fungerar för alla. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund, där vi har tydliga riktlinjer angående rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget på skolan. Vi har ett årshjul för värdegrundsarbetet som alla klasser deltar i. Arbetet baseras på respekt och trevligt bemötande. Alla elever ska känna sig inkluderade och delaktiga, samt ska varje elev mötas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Vi har en organiserad rastverksamhet, eleverna vet att det finns en plan och ordning under rasterna, vilket i sin tur skapar trygghet. Elever får möjlighet att vara med och hitta nya vänner. Vi har sett att konflikterna minskar vilket ger en positiv känsla som eleverna i sin tur tar med sig in i klassrummet.

På Vrinneviskolan tar vi hänsyn till varandra. Vi visar respekt och har nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering. Vi är rädda om våra, andras och skolans saker.

Det visar vi genom att:

 • Ta av oss skorna inomhus och vi går i korridorerna.
 • Använda ett vårdat språk.
 • Komma i tid till lektionerna. Det står starttid, sluttid och lektionsupplägg på tavlan vid lektionens början.
 • Lämna in mobilen när lektionen startar. Om det inte följs har personalen rätt att beslagta telefonen och ni som vårdnadshavare får hämta den hos rektor.
 • Se till att alla får arbetsro under lektionerna.
 • Lyssna på varandra.
 • Ställa upp stolarna efter skoldagens slut.
 • Se till att det är matro i matsalen.
 • Stanna på skolgården under rasterna om inte vuxna gett tillåtelse till något annat.

Här kan du läsa mer om Vrinneviskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pdf, 1.5 MB.

Det finns möjlighet till ökat inflytande för elever inom den egna klassen, på klassråd, via elevråd och andra intervjuforum.

Alla vårdnadshavare inbjuds till två föräldramöten per läsår där aktuella frågeställningar funderingar kan lyftas.

Vi har en anpassad lärmiljö med stöd i den fysiska miljön för de elever som behöver det. Eleverna har tillgång till skärmar, sittkuddar, hörselkåpor, stressbollar, grupprum, avskilda arbetsplatser och bildstöd. Klassrummen är utrustade med smartboard och eleverna har tillgång till datorer. Vi använder utomhusmiljön som ett inslag i undervisningen.

Vrinneviskolan, studiemiljö

Vrinneviskolan, studiemiljö

Vrinneviskolan lärmiljö

Vrinneviskolan, lärmiljö

Vrinneviskolan har ett eget tillagningskök som drivs av vår kökschef Maria Hellström. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och en salladsbuffé samt specialkost vid behov.

Vårdnadshavare kan förvänta sig av oss i skolan att vi:

 • Möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt.
 • Arbetar för att skapa arbetsro, trygghet och ett inbjudande samtalsklimat för eleverna.
 • Arbetar aktivt och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Tydliggör kunskapskraven och strävar efter att möta varje elev utifrånderas kunskapsnivå.
 • Erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Vi värnar om ett gott samarbete mellan skola och hem och kontaktar er vid behov.

Vi förväntar oss av eleverna att de:

 • Visar hänsyn och respekt för alla på skolan.
 • Följer skolans ordningsregler.
 • Passar tider.
 • Har med sig allt de behöver för skoldagen.
 • Tar ansvar för sitt lärande.
 • Är rädda om sina egna, andras och skolans saker.
 • Att de använder hjälm när de cyklar till och från skolan.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare:

 • Att ditt barn kommer i tid, utvilat och har ätit frukost.
 • Att ni sjukanmäler ert barn på talsvar 011-444 14 96 där ni knappar in ert barns personnummer och tid för frånvaro. Inom 30 minuter får ni ett sms eller mail om att frånvaron är registrerad. Om ni inte får det måste ni kontakta mentor för kontroll av telefonnummer eller e-postadress.
 • Att ni alltid anmäler frånvaro varje dag ert barn är bort
  att ni ser till att era kontaktuppgifter finns på “Mina sidor
 • Att ditt barn vid sjukdom får stanna hemma, till exempel vid magsjuka stanna hemma minst 48 timmar efter senaste symtom.
 • Att du är engagerad i ditt barns utveckling och är beredd att samarbeta med skolan.
 • Att du tar del av information från skolan.
 • Att du kontaktar berörd personal vid frågor, funderingar, sjukanmälan och ledigheter.
 • Att du förmedlar en positiv bild av skolan till ditt barn.
 • Att du ser till att ditt barn använder hjälm när de cyklar till/från skolan.

Mer om Vrinneviskolan

Beskrivning: Inkluderande tillgänglig lärmiljö, rastverksamhet, utomhuspedagogik

Årskurser: F-6, fritidshem

Rektor
Mia Nylander
011-15 63 52

Administratör
Ryaam Malky
011-15 24 99

Specialpedagog
Marinda Lloyd
072-583 56 27

Skolsköterska
Lotta Abrahamsson
011-15 64 22
(På plats måndag, torsdag och fredag).

Kurator
Hanna Petersson
072-464 00 25

Fritidshem Granen
072-583 56 28

Fritidshem Tallen
072-583 56 34

Fritidshem Kronan
072-593 95 29

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Vrinneviskolan