Individuellt alternativ

Här hittar du information om Individuellt alternativ, som är ett av introduktionsprogrammen i Norrköping.

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Programmet vänder sig också till ungdomar som vill nå behörighet till nationellt program.

Det finns fyra olika inriktningar inom Individuellt alternativ och de finns på Ebersteinska gymnasiet, Hagagymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet

Inriktningar

IMA Teori är en inriktning på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Utbildningen vänder sig till dig som inte har gymnasiebehörighet. Målet med utbildningen är att du som elev ska bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet.

Hos oss har du en individuell studieplan som vi bestämmer tillsammans och i samråd med vårdnadshavare. Skolåret börjar med ett introduktionssamtal där vi tillsammans tittar på vilka moment och kunskaper du behöver för att blir behörig till gymnasiet. Vi går också igenom vad som krävs för att komma in på önskat gymnasieprogram och gör en uppskattning över hur lång tid du behöver för att nå ditt mål.

Undervisningen

Undervisningsgrupperna består av cirka 18-25 elever, men undervisning kan också ske i mindre grupper. Du tillhör en mentorsgrupp, men har ett individuellt schema. Ditt schema är fokuserat på de ämnen som du behöver ha med dig i din fortsatta utbildning.

Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande vilket innebär att läraren planerar, strukturerar, stöttar och skapar möjligheter för eleven att delta språkligt i undervisningen. Eleven är i centrum i alla frågor som rör undervisning och organisation. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och ser till individens möjligheter.

Vi erbjuder också skuggning på ett nationellt program vilket innebär att du följer med en klass på ett nationellt program under exempelvis en dag.

Ämnen som erbjuds, både grundskoleämnen och gymnasiekurser

Svenska/SVA

Geografi

Engelska

Kemi

Matematik

Fysik

Samhällskunskap

Biologi

Religion

Teknik

Historia

Idrott


Utöver dessa grundskoleämnen erbjuder vi elever som redan har betyg från grundskolan gymnasiekurser utifrån resurser samt elevernas behov och önskemål.

Vår personal

Våra lärare är engagerade och jobbar för varje elevs bästa. Det är viktigt för oss att du som elev utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Lärarna arbetar tillsammans med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger. Tillsammans lägger vi upp undervisningen på bästa sätt både på grupp- och individnivå.

Här finns vi

Introduktionsprogrammet (IM) ligger på plan ett i Ebersteinska gymnasiets lokaler. Där har eleverna sina skåp. En del av undervisningen sker på andra våningsplan i skolan men främst på plan ett.

Ebersteinska gymnasiet finns på Linköpingsvägen 6 i Norrköping.

Förstärkt individuellt alternativ vänder sig till dig som inte har gymnasiebehörighet. Målet med utbildningen är du ska hitta rätt väg för just dig och bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet eller annan utgång.

Utbildningen formas utifrån dina behov och mål. Ditt schema kan innehålla ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Det kan också innehålla förberedelser för arbetslivet där du läser arbetslivskunskap och har praktik. Om du behöver stöd i att hitta motivation till skolan kan man lägga in olika motivationshöjande aktiviteter i studieplanen. Vi erbjuder bland annat styrketräning, thaiboxning, skapande verksamhet i bildsalen, fotokurs och natur- och fiske. Elevernas intresse påverkar vilka aktiviteter som erbjuds.

Undervisningen

I undervisningen får du tillgång till olika hjälpmedel. Du får även hjälp att skapa en god struktur och stöttning att ta dig vidare i din sysselsättning.

Vi arbetar i små undervisningsgrupper om cirka 3 till 6 stycken elever. Våra elever har även möjlighet att delta i organiserad rastverksamhet.

Ämnen som erbjuds, både grundskoleämnen och gymnasiekurser

Svenska/SVA

Fysik

Engelska

Biologi

Matematik

Teknik

Samhällskunskap

Idrott

Religion

Bild

Historia

Musik

Geografi

Trä- och metallslöjd

Kemi

Hem- och konsumentkunskap


Utöver dessa grundskoleämnen erbjuder vi elever som redan har betyg från grundskolan gymnasiekurser utifrån resurser samt elevernas behov och önskemål.

Praktik

Under år 2 kan praktik med stöd vara en väg för dig. Detta behov prövas och beslut om praktik fattas av elevhälsan och mentor.

Vår personal

Hos oss arbetar behöriga lärare, fritidsledare, elevcoacher, studie- och yrkesvägledare samt elevhälsa. Vi arbetar för att du ska ha en positiv självbild och kunna lita på vuxna, kamrater och din egen förmåga. Vi har en hög personaltäthet som gör att vi kan anpassa undervisningen efter våra elevers förutsättningar. Vårt mål är att uppmuntra och stötta dig i dina framsteg så att du får motivation och kan nå dina mål.

Här finns vi

Hagagymnasiet finns på Hagagatan 36 i Norrköping. Vår verksamhet finns på plan 0, där vi har egen ingång till våra lokaler.

IMA Entreprenörskap är ett introduktionsprogram som finns på Kungsgårdsgymnasiet. Utbildningen riktar sig till dig som inte har gymnasiebehörighet. Målet med utbildningen är att du ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och komma vidare i ditt liv, oavsett om det handlar om vidare studier eller arbetsliv.

Vi erbjuder många ämnen att välja ifrån för att öka chansen att bli behörig till ett nationellt program. Vi arbetar även med tydlig studie och yrkesvägledning för att öka kunskapen om yrken och för att du ska bli inspirerad och hitta vägarna dit.

När du går på IMA på Kungsgårdsgymnasiet får du möjlighet att ha entreprenörskap på ditt schema. Under dessa lektioner kommer du att utbildas och få större insikt i hur det är att starta ett eget företag. Dessa lektioner innehåller både teoretiska delar, men även praktiska. I den praktiska delen har du möjligheten att testa på och starta ett företag genom Ung företagsamhet, UF.

Undervisningen

Utbildningen utgår till stor del från dina behov och mål och är anpassad efter dina individuella förutsättningar. Det här innebär att undervisningen kan skilja sig åt mellan olika elever och grupper. I vissa undervisningsgrupper är det 20 elever medan andra grupper har runt 5 elever. Lektionerna formas utifrån de förkunskaper som eleverna har och undervisningen anpassas så att den passar alla.

Varje vecka träffar du din mentorsgrupp tillsammans med din mentor. I denna grupp har man studieteknik och flera ämnen.

Vi har som målsättning att samtliga elever som har betyg sedan tidigare läser hela eller delar av gymnasiekurserna i Svenska/SVA, Engelska och Matematik.

Grundskoleämnen som erbjuds

Svenska/SVA (Även som gymnasiekurs)

Kemi

Engelska (Även som gymnasiekurs)

Fysik

Matematik (Även som gymnasiekurs)

Biologi

Samhällskunskap

Teknik

Religion

Bild

Historia

Idrott

Geografi


 

Vår personal

Samtliga av våra lärare har lärarlegitimation. Lärarna har en vilja att anpassa och justera undervisningen utifrån de elever som är i klassrummet, så att alla hänger med utifrån sina förutsättningar.

För oss är det viktigt med lärarledd undervisning för att säkerställa att alla eleverna blir sedda och får det stöd som de är i behov av. Oavsett vad du befinner dig idag och vilka mål du har framåt vill vi skapa en skolgång för dig som tar dig dit du vill.

Här finns vi

Vi finns i Kungsgårdsgymnasiets lokal, Kvarnen, Västgötegatan 11C på våning 4 och 5.

Individuellt alternativ på Second Chance School är en introduktionsutbildning som passar obehöriga elever som har varit frånvarande från skolan länge och som behöver stöd i att ta sig tillbaka och hitta ett mål med sin utbildning, oavsett om målet är att bli behörig eller att komma ut på arbetsmarknaden.

Undervisningen

Utbildningen börjar med en introduktion som är 12-14 veckor, utifrån vad du har för behov. Introduktionen innehåller livskunskap, arbetslivskunskap och omvärldskunskap samt studiebesök inom olika branscher.

Du kommer att ha möjlighet att läsa grundskoleämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Målet med ämnena är antingen att läsa färdigt en påbörjad kurs eller att arbeta med din studieteknik. Om ditt mål är att fortsätta studera är detta ett sätt att öka din studiemotivation och förbereda dig för vidare studier inom ett annat introduktionsprogram.

Utöver undervisning får du mycket coachning och motivationshöjande aktiviteter utifrån dina individuella behov. Alla elever får också möjlighet att träna på World Class.

Praktik

Under första terminen kommer du som elev att ha prova-på praktik. Du får då välja mellan tre-fyra olika branscher och vara ute på en arbetsplats en dag i veckan. Du är antingen själv på praktiken, eller tillsammans med 1-2 klasskamrater. Antalet dagar på praktik kan utökas till två dagar i veckan om du har behov av det. Under andra terminen utökas tiden på praktikplatsen stegvis.

Syftet med praktiken är att få förståelse för vad som krävs på en arbetsplats och eventuellt hitta en bransch som du vill utbilda dig vidare inom.

Antagning

För antagning till utbildningen finns en särskild arbetsgång där du som elev anmäler ditt intresse via gymnasistudera.se. Efter anmälan bjuds du in till ett informationsmöte och om du efter det mötet fortfarande är intresserad kommer du att bjudas in till ett samtal där du får berätta om dig själv och dina mål med utbildningen på Second Chance School.

Vår personal

Skolan har ett team av arbetskonsulenter och lärare som arbetar med eleverna. Vi har ett nära samarbete med de företag där eleverna har sina utbildningsplatser, för att tillsammans bygga upp elevens utbildning och kompetens. För att klara arbetslivets krav måste allt i livet runtomkring fungera. Därför erbjuder vi eleven mycket coachning, samtal och annan hjälp och vid behov tar vi hjälp av vårt upparbetade nätverk.

Efter utbildningen

Utbildningen är ettårig. Efter första terminen ges elever som har förutsättningar möjlighet att söka till Yrkesintroduktion på Second Chance School.

Om du hittar din studiemotivation och känner att du vill läsa mot behörighet till nationellt program kommer du få information om att söka annat introduktionsprogram där man erbjuder att läsa ämnen mot betyg.

Här finns vi

Vi finns i små lokaler på S:t Persgatan 21.