Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen finns för elever som inte är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program.

Det finns fyra olika introduktionsprogram med olika inriktningar och mål. Varje elev väljer program utifrån sina mål.

Alla elever som läser ett introduktionsprogram har en individuell studieplan som beskriver den enskilda elevens utbildning. Den innehåller elevens mål med utbildningen, hur lång utbildning är samt vilka ämnen och kurser eleven ska läsa.

Undervisningen omfattar minst 23 timmar i veckan och kan innehålla både ämnen från grundskolan och kurser från gymnasiet, men även andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling.

Antagning till introduktionsprogram görs i de flesta fall genom att eleven gör en intresseanmälan på gymnasiestudera.se

Vilka introduktionsprogram finns?

Syftet med Programinriktat val är att elever som saknar ett eller två ämnen kan påbörja ett nationellt program samtidigt som man läser in sin behörighet. Så fort eleven har nått sin behörighet antas eleven till det nationella programmet. Programinriktat val finns mot alla nationella program i kommunen, men i mån av plats.

Programmet har särskilda behörighetskrav och eleven måste ha godkända betyg i följande ämnen:

  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen, eller
  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

För att bli antagen till Programinriktat val måste eleven bedömas ha förutsättningar att klara utbildningen. Det är rektor på mottagande skola som gör bedömningen. För högskoleförberedande program finns därför ytterligare krav på godkända betyg.

Programinriktat val

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning där mer än hälften av undervisningstiden sker i ämnen kopplade till yrket som eleven valt.

Målet med utbildningen kan vara både att bli behörig till nationellt program och att få en enklare yrkesutbildning som leder till arbete.

Yrkesintroduktion passar både elever som vill läsa in sin behörighet men samtidigt få läsa yrkeskurser och elever som har som mål att få ett arbete och inte primärt behörighet till nationellt program.

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Programmet vänder sig också till ungdomar som vill nå behörighet till nationellt program.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningen utformas efter de individuella behov som eleven har.

För att underlätta för eleverna att välja individuellt alternativ har kommunen fyra olika inriktningar inom individuellt alternativ.

Individuellt alternativ

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket. Målet är att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Utbildningen innehåller, utöver svenska som andraspråk, undervisning i grundskolans ämnen för att eleven ska kunna nå behörighet.

När eleven har språkkunskaper som motsvarar kunskapskraven för svenska som andraspråk i årskurs 6 kan eleven söka sig vidare. Eleven kan gå vidare till Individuellt alternativ eller Yrkesintroduktion för att fortsätta läsa mot behörighet eller etablering på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion