Meningsskapande i naturvetenskap och teknik genom skönlitteratur

Av Alma Jahic Pettersson, lektor vid Linköpings universitet och utvecklingsledare på FoU-avdelningen, Norrköpings kommun

Publicerad 22-12-13

Projektet Meningsskapande i Naturvetenskap och Teknik genom Skönlitteratur finansieras av Norrköpings fond för forskning och utveckling och genomförs under 2022-2024. Målet med projektet är att bygga en "Norrköpingsmodell" där undervisning i teknik och naturvetenskap integreras med skönlitteratur i förskolan och F-6. Norrköpingsmodellen bygger på ett samarbete mellan Utbildningskontoret och Norrköpings stadsbibliotek samt skolbibliotekarier, förskollärare och lärare i ett antal av Norrköpings kommunala skolor och förskolor och forskare från Linköpings universitet. Mer specifikt utgörs projektet av en ledningsgrupp samt projektdeltagare. Projektets ledningsgrupp består av fyra personer som planerar och ansvarar för de olika projektdelarna (Alma Jahic Pettersson och Johanna Persson från FoU på Utbildningskontoret och Cecilia Axell och Astrid Berg från Linköpings universitet). Projektdeltagarna är förskollärare från två förskolor (Önskestjärnans samt Båtens förskola), lärare från fyra skolor (Victoriaskolan, Oxelbergsskolan, Hagaskolan och Norrköpings Montessoriskola), två skolbibliotekarier (Ida Weyde och Susanne Köhler) och bibliotekarier från Norrköpings stadsbibliotek och/eller filialerna.

I projektet intresserar vi oss både för lärarnas och barnens/elevernas upplevelser av naturvetenskap/teknikundervisning där skönlitteratur integreras. Vi är även intresserade av vilket meningsskapande i teknik och naturvetenskap som integrering av skönlitteratur möjliggör.

Bakgrund till projektet

Det finns ett flertal undersökningar som visar att lärare i både förskolan och grundskolan känner osäkerhet inför att undervisa i teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena (Chang Rundgren & Walan, 2014; Skolinspektionen, 2014; Nordlöf, Hallström & Höst, 2017). Vidare finns ett återkommande tema i den pedagogiska debatten som handlar om en oro för att barn och unga läser allt mindre. Oron handlar om att unga inte ska utveckla den läsförmåga som krävs för vidare studier, arbetsmarknad eller livet som helhet. Upprepade nationella och internationella rapporter bekräftar denna bild (se exempelvis Statens medierådet, 2019). Det framstår därmed tydligt att det både finns behov av att stötta lärare i deras teknik- och naturvetenskaps- undervisning samt att läsfrämjande insatser behövs. Vi menar att detta projekt som inkluderar skönlitteratur i NO/teknikundervisningen är ett bidrag då projektet tar avstamp i båda dessa utmaningar.

I grundskolan har läsning traditionellt sett betraktats som något som lärare i svenska undervisar i, men inom forskningen liksom den pedagogiska debatten betonas alltmer betydelsen av att läsning är något som är viktigt att integrera i alla skolans ämnen (Skolinspektionen, 2022). Ett exempel är Skolverkets Läslyft för förskolan respektive grundskolan och de moduler som visar hur barnlitteratur kan användas i undervisningen i naturvetenskap och teknik (Axell, 2018b; 2020; Backman, 2018; 2020). Vidare, lyfts även återkommande betydelsen av att undervisningsinnehållet sätts in i ett meningsfullt sammanhang inom både teknikämnet och de naturvetenskapliga ämnena (Axell, 2018a, Westman, 2016). Exempelvis konstateras i två rapporter från Skolinspektionen (2014; 2017), att för att skapa intresse och relevans för barnen i såväl grundskolan som förskolan, behöver teknik och naturvetenskap i högre grad knyta an till barnens vardag och det samhälle som omger dem. Även i läroplanen står det tydligt att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och sin omvärld (Skolverket, 2022). Ett sätt att göra detta, är att i NO/teknikundervisningen integrera skönlitteratur.

Genom läsning och samtal utifrån skönlitteratur kan både tekniken och naturvetenskapen sättas in i ett sammanhang, vilket både skulle bidra till en ökad förståelse för ämnena som sådana, och att barnen/eleverna skulle kunna uppleva undervisningen mer meningsfull. Med hjälp av skönlitterära berättelser kan det tekniska respektive naturvetenskapliga innehållet lyftas fram och problematiseras på ett sätt som sällan görs i fakta- eller läroböcker. Genom den skönlitterära texten kan eleverna dessutom aktivera tidigare kunskaper och läraren kan utgå från elevernas erfarenheter som ett led i processen att skapa motivation och förståelse samt fördjupa lärande (Ingemansson, 2016). Därutöver kan en saga eller berättelse fungera som utgångspunkt för ett ämnesövergripande temaarbete. Forskning visar att undervisning utifrån barnböcker kan främja lärandet i naturvetenskap och teknik (Axell, 2018a; Fleer & Pramling, 2015).

Utveckling, samverkan och forskning

Projektet Meningsskapande i Naturvetenskap och Teknik genom Skönlitteratur (MNTS) är både ett forsknings- och utvecklingsprojekt, där samverkan är en viktig del. Utvecklingsdelen handlar om att implementera ett samarbete mellan lärare/förskollärare på kommunens skolor/förskolor, skolbibliotekarier samt bibliotekarier från Norrköpings stadsbibliotek och dess filialer. Samverkansdelen i projektet har som målsättning att skapa förutsättningar för deltagarna att mötas och samarbeta mot målet att identifiera skönlitterära barnböcker med anknytning till naturvetenskap och teknik.

Visuell bild över projektet

Under projektet utvecklingsfas har fokus för projektdeltagarna varit på ett antal workshops som handlat om hur skönlitterära böcker kan läsas och tolkas utifrån ett teknik- och naturvetenskapsdidaktiskt perspektiv samt hur böcker kan kopplas till NTA-teman (Naturvetenskap och Teknik för Alla), som är ett skolutvecklingsprogram för förskolor och skolor. Syftet med dessa workshops har därmed varit att ge projektdeltagarna de ”glasögon” de behöver för att kunna välja ut och använda skönlitterära barnböcker i sin undervisning. Med dessa kunskaper i bagaget har projektgruppen identifierat och sammanställt en lista med böcker som bedöms vara lämpliga i undervisningen i teknik och naturvetenskap. För att rikta uppmärksamhet mot dessa böcker kommer de att marknadsföras i bibliotekshyllorna på skolbiblioteken och på Norrköpings stadsbibliotek. Avslutningsvis handlar projektets forskningsdel dels om att undersöka hur undervisning där skönlitteratur integreras i naturvetenskap och teknik kan utvecklas på bästa sätt, dels elevernas/barnens, lärarnas/förskollärarnas och bibliotekariernas upplevelser av undervisningen och samverkansformen.

Tips på skönlitterära böcker med anknytningen till naturvetenskap och teknik

3–6 år

 • Memmo och Mysen - bråkar i vingen (E. Virke)
 • Grodan och vintern (M. Velthuijs)
 • Nasses taxi (S. Nordqvist)
 • Pelles ficklampa (J. Lööf)
 • Tre små grisar (C. Kruusval)
 • Mamma mu åker rutschkana (J. Wieslander)

6–9 år

 • De vilda och den magiska cykeln (C. Rihs)
 • Rymdresan (C. Fuglesang)
 • Luna och superkraften - väderhemligheten (S. Olsson)
 • Torstens resa in i vattnets värld (M. Lundholm)
 • Uppfinnarkuppen (L. Hyder)
 • Tomtemaskinen (S. Nordqvist)

9–12 år

 • Harry Potter och hemlighetens kammare (J.K. Rowling)
 • Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (S. Lagerlöf)
 • Så himla perfekt (L. Jacobsen)
 • Natten lyser (L. Sjöberg)
 • Den flygande hästen (T. E. Sandberg)

Referenser

Kontakt
Pedagog Norrköping