Forskning och utveckling

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket innebär att kunskap från vetenskapliga studier bör vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Utbildningskontoret samverkar med flera olika parter, bland annat andra regioner, Linköpings universitet och EU-programmet Erasmus+.

Vad forskningen säger behöver tolkas för att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i den egna verksamheten. Det är därför viktigt att värdera om och på vilket sätt forskningen är relevant för den egna barn- och elevgruppen.

ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen. Norrköpings kommun genomför tillsammans med Linköpings universitet, LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekt har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns i verksamheten.

Ledarskap för lärande

Ledarskap för lärande var ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt som initierades av skolhuvudmännen i regionen. Mjölby, Norrköping och Söderköpings kommuner medverkade i projektet, med två till fyra medforskande lärare. Forskningsprojektet leddes av biträdande professor Marcus Samuelsson och universitetslektor Anja Thorsten vid Linköpings universitet.

I projektet genomfördes fokusintervjuer om ledarskap i klassrummet, och ett observationsprotokoll utformades. Baserat på intervjuerna, observationerna, tidigare forskning, gemensamma lärarerfarenheter och behovet på de deltagande skolorna,  avgränsades forskningsområdet. Forskningsintresset handlade om att utveckla lärares didaktiska ledarskap. Med didaktiskt ledarskap menas i detta sammanhang hur lärare kan leda undervisning så det skapar ett högt ämnesfokus och ett positivt klassrumsklimat där elever är engagerade och får hjälp att utveckla sina tankar kring innehållet i undervisningen. Kring detta intresseområde arbetades en utbildning fram, som implementerades i de tre kommunerna under våren 2021.

Artikel i Venue

Artikel i Educare

Rapport

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan var ett praktiknära forskningsprojekt som genomfördes under 2021-2022. Forskningsområdet valdes av skolhuvudmännen i Norrköping, Finspång och Motala kommun. Initialt redogjordes för att det finns stora kunskapsbehov kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolorna i de deltagande kommunerna. Forskningsprojektet leddes av biträdande professor Maria Simonsson och professor Asta Cekaite vid Linköpings universitet.

Forskargruppen (forskare, skolhuvudmännen samt med de sex medforskande förskollärarna) valde att rikta in sig mot flerspråkighet. Projektet genomfördes i en aktionsforskningsstudie.

Starka känslor – elevers prestationsemotioner genom berättelser

Forskningsprojektet genomfördes på gymnasieskolan och det övergripande syftet med studien var att beskriva och förstå de emotioner eleverna upplever vid bedömningstillfällen samt på vilka sätt upplevelserna har betydelse för elevernas lust att lära och prestera i framtiden. Forskningsprojektet leddes av biträdande professor Håkan Löfgren och universitetslektor Agneta Grönlund vid Linköpings universitet.

I projektet har lärare och forskare tillsammans arbetat med att beskriva och förstå gymnasieelevers känslor i samband med skolprestationer. Syftet var att på ett mer vetenskapligt sätt utvärdera och analysera den egna undervisningen för att bättre förstå vad som behöver vidareutvecklas för att elevernas måluppfyllelse i det aktuella ämnet/ämnesområdet ska öka.

Artikel i Venue

Artikel i Venue, med resultat

I Projektet Meningsskapande i Naturvetenskap och Teknik genom Skönlitteratur studeras lärares och barns/eleverns upplevelser av naturvetenskap/teknikundervisning där skönlitteratur integreras, samt vilket meningsskapande i teknik och naturvetenskap som integrering av skönlitteratur möjliggör.
Projektet finansieras av Norrköpings fond för forskning och utveckling och genomförs under 2022-2024.

Meningsskapande i naturvetenskap och teknik genom skönlitteratur

Cecilia Lindström är kommunlicentiand och utvecklingspedagog. Hon forskar om språkinsatser i förskolan, vid Linköpings universitet. Läs mer om hennes forskning inom språkundervisning i förskolan.
Projektet pågår från hösten 2019 fram till sommaren 2023, och finansieras av Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling

Norrköpings kommun bedriver en rad olika internationella projekt i många olika länder. Förskolor , grundskolor och gymnasieskolor är involverade för kunskapsutbyte inom flera olika ämnen.

Läs mer om våra internationella projekt

Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för Tema, Tema barn på Linköpings universitet och Caroline Bötrius utvecklingsledare på Forskning och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Topsar och cellmembran: Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet

Alma Jahic Pettersson arbetar på Forskning och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Lärares transformering av teknikämnet. Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

Charlotta Nordlöf arbetar på Forskning och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Läs fler artiklar

Norrköpings kommun har medverkat i flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra regioner i Östra Mellansverige inom studie- och yrkesvägledning.

Resultat från ESF-projektet #Vägled 2020-2021

Här hittar du exempelvis lokalt producerade filmer och lektionsmaterial, som stöd till elever och vårdnadshavare inför gymnasievalet.

Digitala verktyg och metoder för studie- och yrkesvägledning

Ta del av The Guidance Toolkit och tillhörande utbildningspaket, sammanställt i Erasmus+ projektet #Guidance – Digital tools and method developement

RÖST 2.0 ett utvecklingsarbete med fokus på ökad kvalitet på studiehandledning i Norrköpings kommuns grundskola.

Läs mer om RÖST 2.0

Kontakt
Pedagog Norrköping


Följ oss på Instagram

Instagramikon