Podcast om pedagogik och elevhälsa

En man sitter på en parkbänk med hörlurar och har havet framför sig.

Utbildningskontoret producerar tre olika poddar.

 • Utveckling och pedagogik med Caisa.
 • Språket med Lotta och Caroline.
 • Barn- och elevhälsopodden.

Gemensamt för alla poddar är att de innehåller samtal om intressanta ämnen och med inbjudna gäster. Specifik förklaring finns under respektive poddinformation nedan. Du hittar även alla avsnitt på Podbean, Spotify och Apple Podcast.

Utveckling och pedagogik med Caisa

Utvecklingslärare Caisa Skoglund träffar och samtalar med lärare, forskare och andra intressanta personer som jobbar inom, eller har en koppling till skola och undervisning. Podden riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om framgångsrik undervisning, vardagsnära undervisningspraktik och aktuell forskning.

Podden har ett 0-20 års perspektiv, vilket innebär att avsnitten tar upp ämnen som berör både förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Caisa träffar Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog, utbildare och författare, för att samtala om inkludering utifrån olika perspektiv. Helena pratar om att ha ett salugent förhållningssätt och om att göra medvetna professionella val för att skapa en inkludering där alla hör till, kan delta och kan prestera. Hon problematiserar extra anpassningar och hur det möter elevens faktiska behov, samt pratar om hur differentiering kan vara ett stöd vid inkludering. Vidare pratar hon om att komma till en pedagogisk lösning och vikten av att ha det pedagogiska perspektivet.

Lyssna på avsnittet

Caisa samtalar med forskaren Martin Lackéus om Värdeskapande lärande. Martin forskar vid Chalmers universitet och enligt honom handlar värdeskapande lärande om att lära sig något genom att använda sig av sina kunskaper, för att skapa värde för någon annan, än sig själv. Han berättar om ett tankesätt som på ett effektivt sätt skapar motivation hos elever och om att göra skillnad på riktigt. Att kunna ge varje elev förutsättningar för en meningsfull skola och att skapa en skolmiljö där varje elev känner sig delaktig och behövd.

Lyssna på avsnittet

Caisa Skoglund från podden Utveckling och pedagogik och Therese Björnstam från Barn- och elevhälsopodden spelar in ett avsnitt tillsammans!

I avsnittet samtalar vi om skolutveckling för hela skolan. Vi tar vårt avstamp i forskning och teorier av Ulf Blossing, Hans-Åke Scherp, Pia Skott, Ingrid Hylander och Åsa Hirsh. Vi pratar om skolutveckling genom whole school approach och att organisera för skolframgång inom båda våra expertområden; undervisning, organisation och elevhälsa. Några faktorer vi pratar om är kollegialt lärande, utvecklings- och arbetsorganisation och skolkultur.

Avsnittet vänder sig till dig som arbetar i skolan, lärare, rektorer och elevhälsopersonal och som är intresserad av skolutveckling.

Lyssna på avsnittet

Referenser:

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Att organisera för skolframgång: strategier för en likvärdig skola.

Lärandebaserad skolutveckling

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Caisa träffar Kaisa Vuorinen, fil.dr. vid Helsingfors universitet. Hon är sakkunnig i positiv pedagogik och styrkebaserat lärande. I avsnittet berättar hon om hur vi genom att fokusera på styrkor kan bygga upp ett skolklimat där alla får chansen att lyckas. Hon pratar om vikten av att utveckla sociala och emotionella färdigheter och lyfta fram styrkor och framgångar både på individ- och gruppnivå hos elever och vuxna.

Lyssna på avsnittet

Avsnittet handlar om projektet Läsa äger. Mats Svensson, verksamhetsutvecklare, Lena Fröberg och Marie Zetterqvist, språk-, läs- och skrivutvecklare på Utbildningskontoret i Norrköpings kommun berättar om projektet Läsa äger vars syfte är att förebygga att många elever tappar i sin läsförmåga under sommarlovet. På fritidshemmen har gymnasieungdomar fått feriejobb som sommarlovsläsare, med uppdraget att vara läsande förebilder och sprida läslust.

Lyssna på avsnittet

Caisa träffar Lena Fröberg, språk-, läs- och skrivutvecklare på Utbildningskontoret i Norrköpings kommun. I avsnittet berättar Lena om vikten av att utveckla elevers läsförmåga och hur det kan göras genom att arbeta med materialet LegiLexi.

Lyssna på avsnittet

Lyssna på Charlotta Nordlöf som berättar om sin avhandling "Lärares transformering av teknikämnet". Charlotta är biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet och Caisa har träffat henne för att prata om hur lärare i grundskolan tolkar teknikämnet och hur de sedan formar teknikundervisningen. Charlotta berättar också om lärares attityder till ämnet och hur de ser på kunskap.

Lyssna på avsnittet

Charlottas avhandling

Lärares transformering av teknikämnet: Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

Caisa träffar yrkesläraren Per Djervf Notklev för att prata om hur det är att vara ledare för sina kollegor. Per jobbar på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköpings kommun och har under många år varit arbeslagsledare. I podden berättar han om att skaffa sig mandat, att leda processer och hur det är att ibland möta motstånd.

Lyssna på avsnittet

Kooperativt lärande

I det här poddavsnittet pratar Caisa med förstelärarna Martina Lindberg, Villastadsskolan och Anna Söderman, Jurslaskolan som båda arbetar mycket med Kooperativt lärande i sin undervisning.

Lyssna på avsnittet

I det här poddavsnittet pratar Caisa med Rikard Gustafsson, förstelärare och verksamhetsutvecklare matematik. Han berättar om metoden (Tänka, Räkna, Resonera) som används för att träna taluppfattning i årskurs F-3.

Lyssna på avsnittet

Caisa träffar Emma Leijnse, journalist på Sydsvenskan och författare till boken "I en annan klass". Vi träffades vid en konferens på Louis de Geer konsert och kongress i Norrköping. Under samtalet pratade vi bland annat om konsekvenser av en misslyckad skolgång, skolsegregation och vikten av läsning i skolan.

Lyssna på avsnittet

Caisa träffar Sofia Nyström och Song Ee Ahn, forskare vid Linköpings universitet, som berättar om lärandet som uppstår i simulationsträning och vilka effekter det får på den pedagogiska verksamheten.

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet träffar Caisa yrkeslärare Stefan Persson, på Bråvallagymnasiet i Norrköping, som berättar om hur fordons- och transportprogrammet använder sig av simulatorer i undervisningen. Vi samtalar om hur dessa kan effektivisera undervisningen och erbjuda mängdträning till eleverna. Stefan berättar också om hur lärare kan analysera elevernas träning i simulatorerna. I podden testar också Caisa att köra lastbil i simulatorn.

Lyssna på avsnittet

Ledarskap för lärande, ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt i region Östergötland, som handlar om att utveckla lärares didaktiska ledarskap. Deltagare i projektet är Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, forskare vid Linköpings universitet, utvecklingslärare från Norrköpings kommun samt förstelärare från Mjölby och Söderköping. I poddavsnittet berättar forskarna och två utvecklingslärare från Norrköping om projektets olika delar och vad arbetet har lett till.

Lyssna på avsnittet

Artiklar och rapporter

Venue artikeln

Educare artikeln

Rapporten

Språket med Lotta och Caroline

Välkomna till podden Språket med Lotta och Caroline som har fokus på språk och pedagogik i förskolan. Eftersom vi själva tycker om att lyssna på poddar ville vi också prova på att göra formatet, vi tycker att det är ett inspirerande sätt att ta till sig ett innehåll på. Vår förhoppning med podden är att ni ska bli nyfikna och stärkta av innehållet och även intresserade på att läsa mer om till exempel forskning vi lyfter. Vi hoppas också att lyssnandet ska öka de kollegiala samtalen samt öka medvetenheten om språkets betydelse i förskolan.

 • Under poddavsnitten ber vi er att reflektera över det ni hör
 • vad väcker det för tankar, känslor och vad vill du diskutera vidare?
 • Hur påverkar innebörden dig, dina kollegor i arbetslaget och i synnerhet barnen?
 • Vilka effekter har ditt förhållningssätt för barnens utveckling och lärande.

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline möter vi Malin Ählström som arbetar på Galaxens förskola i Norrköpings kommun. Malin har deltagit i ett ULF-projekt och gjort en aktionsforskning kring flerspråkiga barns språkutveckling. Malin berättar om sina erfarenheter av forskningen och hur det har resulterat i ett förbättrat språkarbete på förskolan.  Malin arbetar med de yngsta barnen och ger exempel på hur de arbetat med att utveckla språket för de yngsta.  

Fundera gärna kring följande frågor under lyssning och diskutera med dina kollegor:

 • Vilka tankar väcker avsnittet kopplat till ditt arbete på förskolan? 
 • Hur mycket exponeras barnen i svenska språket på din förskola?
 • Får barnen höra ett rikt och nyanserat språk?  
 • Arbetar ni med fokusord eller är det något ni kan göra?   
 • Hur samarbetar ni i arbetslaget kring barnens språkutveckling? 
 • Hur skulle ni kunna utveckla det kollegiala lärandet kring språkutveckling för att arbeta mot samma mål?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline möter Caroline Bötrius pedagogen Elefherius ”Leffe” Nikolakopoulos på Tamburinens fritidshem. Leffe berättar att han har arbetat med sitt eget språk eftersom han är flerspråkig och har varit i Sverige 10 år. I avsnittet får ni höra hur Leffe har arbetat med läsning på fritidshemmet bland annat genom att skapa en fotbollsbok för att locka speciellt pojkar till läsning. Han lyfter hur många och fina möjligheter det finns för läsning på fritidshemmet samt vikten av att fritidshemmet kan och ska bidra till språk- och ordförrådsutveckling genom organiserad läsning på ett lustfyllt sätt.

Använd gärna de här frågorna som underlag för diskussion och reflektion när du lyssnat:

 • Vad får du för tankar när du lyssnar på podden?
 • Vad vill och kan du ta med dig till ert fritidshem utifrån det du har hört?
 • Hur tänker du kring pojkar och läsning på fritidshemmet?
 • Vad behöver du göra för att få just pojkar intresserade av läsning på fritidshemmet?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline möter Caroline Bötrius pedagogerna Carolin ”Carro” Stark och Nahar ”Nanne” Sadik på Tamburinens fritidshem. Pedagogerna beskriver en insats som fritidshemmet har gjort med fokus på språk och läsning. Pedagogerna berättar bland annat hur de konkret arbetat med boken Ensam på fritids och vilka lärdomar de har gjort. De beskriver också vad som har hänt med barnen när de har prioriterat och organiserat för läsning på fritidshemmet.

Använd gärna de här frågorna som underlag för diskussion och reflektion när du lyssnat:

 • Varför anser du att språk och läsning är viktigt på fritidshemmet?
 • Hur fungerar läsning på ert fritidshem idag?
 • Vad behöver förstärkas och utvecklas vad gäller språk och läsning på ert fritidshem?
 • Vad kan du som pedagog bidra med till verksamheten vad gäller läsning på fritidshemmet?
 • Vad tycker du är givande och roligt med läsning på fritidshemmet?
 • Hur ska du få alla barn motiverade till att läsa tillsammans med dig som pedagog men även att läsa själva på fritidshemmet?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline möter Caroline Bötrius biträdande rektor Caroline Norén på Tamburinens skola. Vi samtalar om en insats som hela skolan har deltagit i med särskild satsning på fritidshemmet och läsning. Rektor Caroline sätter ord på språkets och läsningens betydelse på fritidshemmet. Hon beskriver hur viktigt det pedagogiska ledarskapet är för att det ska ske utveckling och lärande. Hon berättar att hon själv går en utbildning som är riktad mot att leda på fritidshemmet och lyfter också hur viktigt det är för henne att se varje pedagog, verksamheten och vara nyfiken på att lära sig mer som rektor vad gäller fritidshemmet.

Använd gärna de här frågorna som underlag för diskussion och reflektion när du lyssnat:

 • Varför anser du att språk och läsning är viktigt på fritidshemmet?
 • Hur kan du som rektor bidra till utveckling av språk och läsning på ert fritidshem?
 • Vad behöver du prioritera som rektor för att det ska ske läsning på ert fritidshem?
 • Vad kan du som pedagog bidra med vad gäller läsning på fritidshemmet?
 • Hur kan du som pedagog ta stöd av din rektor vad det gäller språk och läsning på ert fritidshem?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline får du ta del av ett samtal med Ann S Pihlgren som samtalar om språkutveckling i förskolan. Vi lyfter bland annat vikten av att vara medveten om sin roll som pedagog. Vi pratar även om vilken typ av undervisningsmiljöer barnen får möta i förskolan och hur man som pedagog kan skapa bästa förutsättningar för barnens lärande.

Ann S Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hennes forskningsintresse rör barns och elevers tankeutveckling och samspel samt didaktiska frågor. Hon är aktuell inom Skolverkets Läslyftet och läroplansdelen för fritidshem och har skrivit ett antal pedagogiskt inriktade böcker. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, kvalitetsutvecklare och förvaltningschef samt som studierektor och lärarutbildare vid Stockholms universitet. (privat foto)

Här finns ett frågebatteri som du kan använda dig av när du har tagit del av podden. Samtala gärna med dina kollegor för att vidga tankar och arbetssätt.

 • Hur arbetar du för att utveckla den dialogiska högläsningen med barnen?
 • Hur arbetar du för att utveckla barnens ordförråd?
 • Hur arbetar du med högläsning i förskolan?
 • Hur arbetar du för att utveckla barnens hörförståelse?
 • Vad tycker du var viktigast/mest intressant av det Ann S Pihlgren lyfter i podden?
 • Vad behöver du/ni arbeta vidare med?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av språket med Lotta och Caroline får du ta del av ett samtal med Barbro Westlund där vi bland annat lyfter vikten av att utveckla språket och högläsningens betydelse i förskolan. Barbro Westlund har skrivit en bok som heter Arbeta med faktabilderböcker i förskolan, vi lyfter viktiga delar från den.

Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, före detta lärarutbildare vid Stockholms universitet och klasslärare. Hon har disputerat i didaktik med fokus på hur man stödjer och bedömer elevers läsförståelse och författat flera böcker som vänder sig till lärare och lärarutbildningen. (privat foto)

Här finns ett frågebatteri som du kan använda dig av när du har tagit del av podden. Samtala gärna med dina kollegor för att vidga tankar och arbetssätt.

 • Hur arbetar du för att utveckla barnens ordförråd?
 • Hur arbetar du med högläsning i förskolan?
 • Vilken typ av böcker är mest vanliga på förskolan? Faktaböcker? Berättande? Har ni andra genrer/texttyper?
 • Får varje barn ta del av högläsning varje dag?
 • Hur arbetar du för att leda till kunskap?
 • Vad tycker du var viktigast/mest intressant av det Barbro lyfter i podden?
 • Vad behöver du/ni arbeta vidare med?

Trevlig lyssning!

Lyssna på avsnittet

I det här avsnittet av Språket med Lotta och Caroline möter vi pedagogen Antonio Bolados som har gått utbildning för flerspråkig personal med oss och Helena Grönås. Han berättar om vad han tagit till sig av från utbildningen och vilka strategier han använt sig av om han stött på utmaningar. Antonio berättar också om hur han ser på arbetet i förskolan och vad som är viktiga delar för honom, den medvetna högläsningen och samtalen kring den är en av de viktiga delar han lyfter.

Använd gärna de här frågorna som underlag för diskussion och reflektion när du lyssnat:

 • Vad är viktigt för dig i din yrkesroll?
 • Hur gör du för att bli ditt bästa jag på förskolan?
 • När känner du stolthet i din profession?
 • Vilka strategier använder du dig av om du stöter på utmaningar?

Trevlig lyssning!

Lyssna på samtalet med Antonio

I det här podd-avsnittet möter vi Helena Grönås som är verksamhetsutvecklare på FoU. I avsnittet pratar vi om lässtrategier och bland annat olika delar som är viktiga att tänka på före, under och efter läsning.

Under lyssningen uppmuntrar vi er till att reflektera kring det ni hör kopplat till den egna verksamheten.

Här är några frågor som stöd till reflektionen:

 • Hur arbetar du med böcker före, under och efter läsning.
 • Hur mycket läser ni på er förskola? Får alla barn läsning under en vecka?
 • Läser ni för eller med barnen? Vad blir skillnaden för barnen?
 • Vilken typ av frågor ställer du till böckerna ni läser?

Vi hoppas att avsnittet ger inspiration i att stötta barnen i den viktiga läsningen!

Lyssna på samtal med Helena Grönås

I det här podd-avsnittet får lyssna till Polly Björk Willén som pratar om flerspråkighet i förskolan. Polly Björk Willén är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy.

I avsnittet kommer vi bland annat in på vikten av att utveckla svenska språket i förskolan, läsningens betydelse kopplat till flerspråkiga barn och betydelsen av att vara närvarande i dialogen med barnen. Hoppas att avsnittet kan väcka inspiration och reflektioner om det egna arbetet med språkutvecklande arbete på förskolan.

Lyssa på - Polly Björk Willén

I det här avsnittet pratar Hanna Martinsson och jag om barnkonventionen. Hanna arbetar som barnrättsombud i Norrköpings kommun sedan 1 september. Som barnrättsombud fungerar hon som ett konsultativt stöd för rektorer, personal, barn och vårdnadshavare i frågor som rör barnets rättigheter inom UBK;s verksamheter ( 0 – 20 år) och i kommunen. Att arbeta med fortbildning och kompetenshöjande insatser med fokus på barnrätt, barns delaktighet och inflytande samt främjande och förebyggande arbete är också en del av hennes uppdrag. I Hannas arbetsuppgifter ingår också att arbeta med kartläggningar och analys på organisations- och gruppnivå i syfte att säkra barnrättsperspektivet i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Som barnrättsombud ingår hon i olika barnrättnätverk, ett på kommungemensam nivå och ett inom UBK. Att omvärldsbevaka arbetet inom barnrätt är något hon också gör i mitt uppdrag.

Att arbete med barnkonventionen i våra verksamheter

Alla som direkt eller indirekt arbetar med barn berörs av barnkonventionen. Oavsett om du träffar barn i ditt arbete eller fattar beslut som påverkar dem, så har du ansvar för att ta med barns perspektiv och rättigheter i din planering och i ditt genomförande. Ibland är det uppenbart att ett beslut kommer påverka barn, i andra fall är det inte lika tydligt. I båda situationerna är det viktigt att ha kunskap om och använda barnkonventionen och se vad den säger om barnets rättigheter i de beslut som du fattar.

Lyssa på - Barnkonventionen

 I det här poddavsnittet möter vi Helena Grönås och vi pratar om flerspråkighet i förskola och skola. Vid inspelningstillfället arbetade Helena vid Linköpings universitet men har idag sin arbetsplats på FoU som verksamhetsutvecklare inom flerspråkighet.

Helena lyfter flerspråkighet i  ett 0-20 års perspektiv och delar som är viktiga att tänka kring i skolans alla verksamheter. Ibland används ordet elever, men det likställs och berör barn i förskolan. Begreppet andraspråkselev används också och det handlar om flerspråkiga barn och elever i både förskola och skola.

Frågor att reflektera och samtala kring:  

 • Vilka tankar får du kring de flerspråkiga barnen du möter på förskolan?
 • Hur stöttar du ordförrådsutvecklingen, till exempel i leken, rutinsituationer och så vidare?
 • Hur arbetar du idag med det vardagsrelaterade och det kunskapsrelaterade språket?
 • Hur verkar du för det kompensatoriska uppdraget som Helena lyfter i podden?
 • På vilket sätt utvecklar du ditt eget språk för att kunna utveckla och stötta barnen i deras språkutveckling?
 • Vad behöver du utveckla och öka dina kunskaper i för att stötta barnen i deras andraspråksutveckling?

I det här podd-avsnittet fortsätter vi prata om SoL. Vi har bjudit in Annika Karlsson som tillsammans med Lotta är kursledare för SoL riktat mot förskolan. Vi samtalar om språkarbetet i förskolan, hur det är att arbeta som kursledare och vilka effekter vi ser av SoL.

Lyssna på - SoL Del 2

I år firar SoL 10 år!

I det tredje avsnittet av podd-avsnittet pratar vi om SoL, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. I år är det tio år sedan SoL startade och vi pratar om hur SoL började, hur SoL är uppbyggt och vilka effekter vi kan se av SoL-utbildningen nu.

Lyssna på - SoL 10 år!

Oavsett om du har gått SoL eller inte så hoppas vi att du kan ha glädje av avsnittet och att du får en inblick i en kommungemensam kompetensutvecklingsinsats.

I avsnitt två möter vi Stephan Andersson som är barn- och elevombudsman i Norrköpings kommun. Stephan delar med sig av sitt arbete och tillsammans med honom reflekterar vi över goda relationer i förskolan.

Lyssna på - Stephan Andersson, elevombudsman

Stephan lyfter att pedagoger i förskolan är skickliga på att se och agera när barn inte mår bra. Vi kommer även in på arbetet med barnkonventionen och kränkningar i förskolan. Stanna gärna upp under avsnittet och reflektera över det Stephan Andersson lyfter.

Här är några frågor som stöd för reflektionen:

 • Vad väcker poddavsnittet för tankar?
 • På vilket sätt är du en närvarande pedagog?
 • Hur ser och hör ni varje barn varje dag?
 • Vad vill du utveckla i ditt arbete på förskolan?

I första avsnittet samtalar vi om vikten av goda relationer och vi reflekterar bland annat utifrån Sven Perssons forskning i området.

Lyssna på - Vikten av goda relationer

Om ni har tankar eller frågor om podden kan ni gärna mejla oss på liselotte.tidebrink@norrkoping.se eller caroline.botrius@norrkoping.se

Barn- och elevhälsopodden

Barn- och elevhälsopodden riktar sig till dig som arbetar inom förskolan och skolan och vill lära dig mer om hur du kan bidra till god hälsa bland elever. I podden diskuterar medarbetare från Centrala barn- och elevhälsan i Norrköpings kommun ämnen som fångats upp ute på skolorna och som ses som extra viktiga.

Det kan till exempel handla om goda relationer mellan lärare och elever, sömn, skolnärvaro, trauma eller utåtagerande barn på förskolan. I vissa avsnitt bjuds även externa experter på olika områden in till samtal och diskussion. Poddens syfte är att sprida kunskap om barn och ungdomar, ge nya perspektiv och hjälpa dig som arbetar inom förskolan och skolan i ditt arbete.

Podden har ett 0-20 års perspektiv, vilket innebär att avsnitten tar upp ämnen som berör både förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Podden produceras av Centrala barn- och elevhälsan i Norrköpings kommun.

Lyssna på podden

Kontakt
Pedagog Norrköping
Caisa Skoglund
Utvecklingslärare
Lise-Lotte Tidebrink
Verksamhetsutvecklare
Caroline Bötrius
Verksamhetsutvecklare
Therese Björnstam
Leg. psykolog


Följ oss på Instagram

Instagramikon