Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning

I syfte att säkerställa en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skriver och publicerar utbildningskontoret texter kring aktuell forskning inom pedagogik och hälsa. Texterna kan vara till stöd för till exempel planering och genomförande av undervisning inom skolans alla olika verksamheter. Texterna kan också användas i kollegiala forum som ett underlag för samtal och observationer.

Vad forskningen säger behöver tolkas för att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i den egna verksamheten. Det är därför viktigt att värdera om och på vilket sätt forskningen är relevant för den egna barn- och elevgruppen.


Caisa Skoglund
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 

Värdeskapande lärande är ett sätt att öka motivationen och meningsfullheten i undervisningen. Genom att koppla lärandet till att skapa värde för andra utanför klassrummet blir skolan en del av samhället. Värdeskapande lärande utmanar eleverna att tänka nytt och skapar en balans mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Det främjar inte bara kunskapsutveckling utan också entreprenöriella kompetenser och social interaktion. Studier visar att det ökar elevernas motivation och ger en mer meningsfull skolsituation, vilket också leder till bättre prestationer.

Värdeskapande lärande


Ulrika Andersson
Specialpedagog inriktning NPF,
Centrala Barn- och elevhälsan, Norrköpings kommun

 


Caroline Berg
Specialpedagog inriktning syn,
Centrala Barn- och elevhälsan, Norrköpings kommun

 

Ingela Ringqvist
Specialpedagog inriktning hörsel,
Centrala Barn- och elevhälsan, Norrköpings kommun

Norrköpings kommun arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga. Det innebär att den fysiska, pedagogiska och sociala miljön i förskolor och skolor ska vara utformad så att alla barn och elever ges förutsättningar att lära och utvecklas. Norrköpings kommun har tagit fram ett stödmaterial för tillgänglig lärmiljö. Stödmaterialet riktar sig till förskolor och skolor i kommunen och innehåller konkreta tips och råd för hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

Tillgänglig lärmiljö

TB


Caisa Skoglund

Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 

 

Therese Björnstam
Psykolog Centrala Barn- och elevhälsan,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

I skolan ska våra elever inte bara lära sig ämneskunskaper, de ska också få möjlighet att utveckla sin medvetenhet om hur de lär sig. “Hur tänkte du när du löste uppgiften?” är en fråga de flesta av oss, som arbetar med barn och elever, har ställt. För många elever är det svårt att svara på frågor om strategier och tänkande och svar som “vet inte” och “jag bara gjorde” är vanligt. Innebär det att eleven inte har några studiestrategier? Nej, menar forskaren Petri Partanen, däremot behöver vi förstå och aktivt arbeta med begreppet metakognition i vår undervisning.

Metakognitivt lärande och självreglering

 

Rickard Kenndal
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 • Det finns flera faktorer som lärare behöver vara medvetna kring för att kunna hjälpa elever, särskilt pojkar, att lyckas bättre i skolan. Ett misslyckande i skolan skulle kunna leda till svårigheter att få arbete och en stabil försörjning, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och utanförskap. Men med stöd och rätt förutsättningar kan vi som arbetar i skolan göra skillnad. I texten om pojkars lärande ges exempel från bland annat erfarenheter utifrån textförfattarens lektionsobservationer.
 •  

Pojkars lärande

Caisa Skoglund

 

Caisa Skoglund
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 

Edina
Dennis
 • Edina Muratagic och
  Dennis Lachan Eriksson
  Enhetschefer IKSE
 • vid FoU-avdelningen i
 • Norrköpings kommun
 •  
 •  
 • Modersmålsundervisningens syfte är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevers kunskapsutveckling i olika ämnen, och är till för att hjälpa elever utveckla sin förståelse av ämnet och lära sig viktiga begrepp. I Norrköping erbjuds modersmålsundervisning på 36 olika språk

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Caisa Skoglund

 

Caisa Skoglund
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 


 • Kooperativt lärande är en samlingsterm för olika arbetsmodeller och kan beskrivas som ett förhållningssätt och en metod för att strukturera samarbetet mellan elever i klassrummet. Syftet är att främja elevens lärande och sociala förmågor, som att diskutera, argumentera och värdera kunskaper.

Kooperativt lärande

Caisa Skoglund

 

Caisa Skoglund
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 

Caisa Skoglund

 

Margareta Dott
Utvecklingslärare FoU-avdelningen,
utbildningskontoret, Norrköpings kommun


Differentiering handlar bland annat om att planera för att erbjuda aktiviteter och uppgifter som passar alla elever. Att undervisa på ett sätt där alla elever får möjlighet till olika sätt att förstå, träna, bearbeta och visa kunskaper.

Differentierad undervisning

Texten berör fem olika områden som har betydelse för elevens lärande och utveckling och exempel på definitioner och indikatorer som lärare kan ta stöd av.

Vad kännetecknar framgångsrik undervisning?

Kontakt
Pedagog Norrköping


Följ oss på Instagram

Instagramikon