Goda exempel från vår verksamhet

Framgångsrik undervisning

Engagerade lärare och pedagoger som verkar inom Norrköpings kommun delar här med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Deras insikter och tankar bildar en samling praktiskt orienterade texter som lyfter fram det dagliga pedagogiska arbetet och verksamheten.

Dessa texter är utformade med ett praktiknära perspektiv i åtanke och strävar efter att ge en konkret inblick i hur pedagogiken omsätts i praktiken. Genom att beskriva realistiska situationer, utmaningar och framgångar inom pedagogisk verksamhet, erbjuder lärarna och pedagogerna en möjlighet att dra lärdomar och inspiration från deras erfarenheter.


Maria Ekberg
Förstelärare Åbymoskolan
Norrköpings kommun

Åbymoskolan har infört en strukturerad läs- och skrivundervisning de kallar "Gruppsvenska". Det tvärprofessionella initiativet innefattar förstelärare, specialpedagoger, stödteam och lärare från olika delar av skolan, som tillsammans arbetar för att möta elevernas individuella behov genom differentierad undervisning. Arbetssättet har lett till ökad motivation och måluppfyllelse bland eleverna och har stärkt samarbetet och den pedagogiska kvaliteten bland lärarna.

Läs mer om deras strukturerade läs- och skrivundervisning

Caroline Moray


Siw Osen
Veronica Thor

Lärare Parkskolan
Norrköpings kommun

Att arbeta med kooperativt lärande i undervisningen kan förändra en elevs inställning till skolan. Eleven Astrids resa visar att kooperativt lärande kan vara ett effektivt sätt att hjälpa elever som är omotiverade. Genom att arbeta i grupp får eleverna möjlighet att lära av varandra och utveckla sina sociala färdigheter.

Läs mer om hur de arbetat med Kooperativt lärande

Caroline Moray


Caroline Morey
Förskollärare Kungsängsenhetens förskolor
Norrköpings kommun


För att skapa meningsfullhet till barns eget utforskande behöver vi också tänka in miljön som möjliggörare. Det behöver finnas många olika verktyg tillgängliga. Vi vuxna behöver ocks¨å ibland ge oss hän och lägga till andra uttryck när vi reflekterar och planerar.

Läs mer om hur de arbetat med meningsfullhet på Kungsängsenhetens förskolor

Gabriel och Mattias


Katia Losanno
Modersmålslärare i italienska
Norrköpings kommun


Modersmålsundervisning syftar inte enbart till att stärka elevernas språkutveckling, utan även deras identitet som flerspråkiga individer.

Att hantera ett tema som migration kan ge eleverna möjlighet att analysera sin identitet genom autentiska uppgifter och samtidigt att väcka idéer och samtal kring olika kulturer i ett jämförelseperspektiv.

Läs mer om migrationsprojektet

Gabriel och Mattias


Gabriel Abo Al Ahad
Mattias Ingvald
Lärare Bråvallagymnasiet
Norrköpings kommun


Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär att elevens språkutveckling och kunskapsutveckling ska gå hand i hand.

På Bråvallagymnasiet, ett yrkesgymnasium, i Norrköping genomförs ett projekt där alla lärare tillsammans arbetar för att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett av syftena är att göra både ämnets och yrkets språk synligare i undervisningen.

Läs mer om hur Bråvallagymnasiet beskrivet arbetat med att utveckla språket

Caroline Moray


Caroline Morey
Förskollärare Kungsängsenhetens förskolor
Norrköpings kommun

Om många människor följer samma kulturella norm finns då risken att vi verksamma i förskolan bara ser det vi förväntas att se och blir lite ”mångfaldsblinda”? Bidrar denna ”blindhet” till att människor fortsätter göra som de alltid gjort för att för få ifrågasätter och är normkritiska till den egna praktiken?

Förskolan har därför arbetat med att öka barnens reella inflytande i utbildningen genom att skapa förutsättningar för att alla barn har rätt att känna stolthet till sin kultur.

Läs exemplet från Kungsängsenhetens förskolor

Gruppråd/klassråd kan ibland upplevas som stökigt och rörigt. Med hjälp av kooperativa metoder blir alla elevers röster hörda och fokus på inflytande och delaktighet blir större.

Läs exemplet från Villastadsskolan

En öppen förskola är till för både barn och föräldrar. Hit kommer föräldrar med sina barn och förskollärarna/pedagogerna kan ge råd, tips och stöd, men det är föräldrarna som är ansvariga för barnen.

Läs mer om öppna förskolans verksamhet

Elevmedverkan såsom delaktighet i planering, visade sig vara vägen till elevernas egen reflektion kring sitt lärande.

Läs exemplet från Villastadsskolan

Hur ska alla elever ges möjlighet att få reflektera kring det de sett och dela sina tankar med flera av sina klasskamrater samt få höra andra elevers åsikter och funderingar?

Läs exemplet från Villastadsskolan

Hur kan man effektivisera utbildningen och erbjuda elever den mängdträning som behövs för att utbilda sig inom de olika behörigheter som finns på Fordons- & Transportprogrammet?

Läs om simulatorer i undervisningen på Bråvallagymnasiet

Kontakt
Pedagog Norrköping


Följ oss på Instagram

Instagramikon