Migrationsprojekt i modersmålsundervisningen

Av Katia Losanno, modersmålslärare i italienska

Publicerad 23-02-21


Modersmålsundervisning syftar inte enbart till att stärka elevernas språkutveckling, utan även deras identitet som flerspråkiga individer.

Att hantera ett tema som migration kan ge eleverna möjlighet att analysera sin identitet genom autentiska uppgifter och samtidigt att väcka idéer och samtal kring olika kulturer i ett jämförelseperspektiv.

Projektets genomförande

Jag presenterar här ett projekt som planerades och genomfördes utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv med en grupp av elever i åk 7-9. Syftet med projektet är att utveckla kunskaper kring en viktig samhällsfråga, migrationen, att samtala och reflektera kring det och skapa en argumenterande text om kompetensflykten, ett ämne som idag skapar stor debatt i Italien.

För att öka elevernas delaktighet skapas projektet på ett autentiskt sätt: eleverna intervjuar sina släktingar kring deras erfarenheter om migrationen. Intervjun blir utgångspunkten för en reflektion där kompetensflykt och migration, med alla känslor och utmaningar de innebär, som tas upp i klassrummet där de kan sedan analyseras och förklaras. Olika arbetssätt används i projektet, ämnet diskuteras i grupper och i helklass och bearbetas individuellt. Bilder, filmer och musik tillkommer i processen och värdegrunder synliggörs både i arbetssättet och i temat.

Migrazione_Collage

Arbetsområdet genomfördes enligt cirkelmodellen

 • Synliggöra syftet och aktivera förkunskaper
  Under det första undervisningstillfället synliggörs förankring till ämnets syfte och centralt innehåll. Ett dokument med bedömningsmatriser på ett elevanpassat språk, tydliga tidsramar och innehåll delas ut på Classroom. Dokumentet skapas både på svenska och på italienska, för att kunna möta elevernas olika behov och nivåer.

  Elevernas förkunskaper aktiveras genom att skapa en digital tankekarta om betydelse av migrationen. Jag använder min roll och mina egna erfarenheter för att öppna upp en diskussion som syftar till att närma temat till elevernas egna upplevelser. Samtalet väcker deras engagemang och intresse, då fortsätter jag till nästa steg.

  Vi tittar tillsammans på en kort film om några italienska utvandrare under olika årstider. Viktiga resenärer som Marco Polo och Samantha Cristoforetti uppmärksammas. En diskussion följer kring skillnader och likheter mellan filmen och deras föräldrars resa. Klassrumklimatet är tryggt, diskussionen är öppen men ändå lärarledd, och i slutet inser eleverna att de inte har en omfattande bild av orsakerna bakom deras familjers resa. Detta leder till det kommande steget på ett naturligt sätt: eleverna avslutar lektionen genom att skriva i par 5 frågor som kan ställas till deras föräldrar kring deras resa. Frågorna diskuteras kort och samlas på Classrom, i en modell som kan bli en utgångspunkt för hela gruppen. Som hemläxa ska de intervjua sina föräldrar på ett valfritt sätt: intervjuerna får spelas in i telefon, kamera, skrivas ner eller filmas.

 • Bygga kunskap
  Kunskaperna kring italienska migrationen generaliseras i den fasen. Vi utgår från elevernas individuella intervjuer som spelas och sammanfattas i klassrummet för att sedan komma till mer generella slutsatser kring fenomenet: det handlar om när, hur, varför, vem migrerar, hur de bemöts och vilka konsekvenser detta leder till. Vi examinerar tillsammans statistikerna på hemsidan av Italiens officiella statistikbyrå, och sedan tittar vi på en kort film där några migranter berättar sina resor från Italien till Sverige. En diskussion i gruppen följer med hjälp av en tankekarta som förbereddes innan lektionen och som modifieras och nyanseras tillsammans med eleverna. Lektionen avslutas med en rap sång (Malinconia, av Caparezza) som handlar om kompetens flykten från Italien. En kort diskussion följer och eleverna får 3 frågor om sången att arbeta med hemma.

 • Modellering och dekonstruktion.
  Vi börjar med en djupare diskussion kring sången och vi befäster några nyckelord på tavlan. Vi läser två argumenterande texter från två motsatta perspektiv om ämnet där vi markerar struktur, bindeord, kronologin och språkliga drag. Den ena utlyser de positiva aspekterna av kompetensflykten, medan den andra markerar nackdelarna för migranter och hemlandet.

  Efter det tittar vi på några bilder från den visuella berättelsen Ankomsten av Shaun Tan och eleverna skriver några argument för eller mot kompetens flykten i relation till bilderna. Är det rätt att flytta från sitt hemland för att hitta sitt drömjobb? Eller bör man försöka skapa där de förutsättningar som kommer att förändra samhället på ett positivt sätt? Varför migrerar de flesta italienare nu? Och förr? Bör man vara fri att migrera? Varför?

  Eleverna arbetar hemma med en tredje argumenterande text om ett annat ämne där de markerar med olika färger tes, antites, introduktion, slutsatser, bindeord och textens typiska ord.

 • Gemensam textkonstruktion
  Vi skriver tillsammans en text om en hypotetisk kompetensflykt från Sverige till Italien.

  Vi skapar en mall för textens struktur med utgångspunkten i texterna som konstruerades i klassrummet och hemma. Texten bearbetas och möjligheter för att förbättra den diskuteras och tillämpas. Digitala lexikon används. Vi arbetar med synonym och vi pratar om språkliga normer i en konkret kontext. Den här texten läggs också på Classroom som modell för deras textkonstruktion.

 • Självständig textkonstruktion
  Eleverna skriver sina individuella texter enligt instruktionerna efter en kort genomgång av kraven och struktur.

 • Översättning och återkoppling
  För att avsluta projektet skapar eleverna en affisch där kunskaperna kring temat sammanfattas kort både på italienska och svenska. Bilderna används och eleverna arbetar tillsammans medan de lyssnar på musik som handlar om resor och resenärer.

  En individuell återkoppling ges till eleverna vid tillfället, både skriftligt och muntligt. Arbetet med affischen ger möjlighet att ha en kort återkoppling på uppgiftsnivå utanför klassrummet.

  I slutet ger eleverna en återkoppling till arbetsområdet och arbetssättet på en exit ticket. Engagemang och prestationer ligger på en hög nivå. Eleverna visar sin förtrogenhet både kring ämnet migration och argumenterande texter, samtidigt se de har format egna åsikter kring det och har utvecklat språkliga verktyg för att uttrycka dem som kan användas i andra kontexter. Arbetet har präglats av ett öppet och varmt klassrumsklimat och jämförelser mellan Sverige, Italien och andra länder har ständigt framförts.
Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping