Vägled för framtiden

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Vägled är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun

#Vägled!

Vad är #Vägled?

Vägled är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projekttiden är januari 2020 till december 2021 och projektet finansieras till 100 % av Europeiska Socialfonden (ESF). Projekt #Vägled ska bidra till att skapa och stimulera likvärdiga, hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå.

Ökad samverkan mellan skola och näringsliv

Eftersom Norrköping är en framtidsregion med behov av mycket arbetskraft inom områden som teknik, industri, vård, skola, omsorg, besöksnäring, hotell och restaurang har projektet #Vägled särskilt riktat fokus mot att höja statusen och kunskaperna kring våra gymnasiala yrkesprogram och fördelarna med prao och arbetsplatsförlagd undervisning.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i först hand rektorer, verksamhetschefer, studie- och yrkesvägledare, lärare, utvecklingsledare, arbetsgivare och branschorganisationer.

#Vägled har tre övergripande mål:

  • Utveckla metoder för vägledning lokalt och regionalt
  • Förbättra samverkan mellan kommun, region och relevanta aktörer
  • Ökad kunskap om vägledningens relevans och möjligheter
Framtidsyrken
Framtidsyrken i Norrköping

Vad är Framtidsyrken i Norrköping?

Framtidsyrken är ett pilotprojekt och en del i det regionala projektet #Vägled. Vår målsättning med Framtidsyrken i Norrköping är att utveckla kommunikationsinsatser och samverkansformer som bidrar till ökad valkompetens för våra ungdomar med fokus på:

  • Svensk gymnasieutbildning, särskilt yrkesprogram
  • Den lokala arbetsmarknaden, med fokus på bristyrken i regionen
  • Insatser som bidrar till att studie- och yrkesval görs utan hänsyn till könsstereotypa mönster och socioekonomisk bakgrund.

Metodutveckling

De metoder som utvecklas i Norrköping för att hjälpa elever att göra bra gymnasieval ska vara till stöd för skolor och skolpersonal. Detta i deras arbete med att öka valkompetens hos skolelever och deras vårdnadshavare. Metoderna ska även stödja personer utanför Norrköpings grund- och gymnasieskola som i sitt arbete möter vuxna med barn i högstadieålder, i behov av ökad kunskap om svensk utbildning och arbetsmarknad.

Våra mål med Framtidsyrken i Norrköping är att:

  • Öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om utbildning genom att slå hål på myter om gymnasieprogram samt öka kunskapen om yrkesprogram
  • Öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om arbetsmarknaden
Kontaktuppgifter till #Vägled och Framtidsyrken i Norrköping

Projektägare, Region Uppsala
Lennart Svanström, huvudprojektledare
E-post: lennart.svanstrom@regionuppsala.se

Framtidsyrken i Norrköping Utbildningskontoret, Norrköpings kommun
Anna Welin, projektledare
E-post: anna.welin@norrkoping.se

People
Samverkan skola-arbetsliv i Norrköping

Samverkan skola-arbetsliv i Norrköping – SSA i Norrköping- är rådet för samverkan mellan högstadieskola och arbetsliv och ska bidra till ett mer strukturerat och hållbart samarbete mellan Norrköpings kommunala högstadieskolor och det lokala/regionala arbetslivet.

SSA i Norrköping utgår från målen i grundskolans läroplan. Samarbetet mellan skola och arbetsliv syftar bland annat till att få elever att lära känna nya yrken och att de får kontakt med olika branscher. Samverkan kan även underlätta elevernas etablering på arbetsmarknaden samt bidra till att säkra företagens framtida kompetensförsörjning.

Läs mer om SSA-rådet i Norrköping Pdf, 279.1 kB. (Pdf, 279.1 kB)

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Projektet #vägled finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)

ESF