Internationella projekt

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Norrköpings kommun bedriver en rad olika internationella projekt i många olika länder. Förskolor , grundskolor och gymnasieskolor är involverade för kunskapsutbyte inom en rad olika ämnen.

Internationella projekt

Utbildningskontorets forskning- och utvecklingsavdelning tillsammans med skolbibliotekarier från Hagaskolan, Navestadsskolan, Victoriaskolan och Sandbyhovsskolan deltar i jobbskuggningsprojektet "Läsfrämjande verksamhet i skola och skolbibliotek".

Projektet syftar till att öka kompetensen i våra skolbibliotek. Att hitta vägar till en ökad läsning och intresse för litteratur bland våra elever. Under projektet har vi besökt skolor och skolbibliotek i Danmark och Italien.
Projektet pågår under 2022-23. 

eu

Resultat 1: The Gudiance Toolkit Pdf, 12.4 MB. 
 • Projektbeskrivning
  Mellan den 1 april 2021 och den 31 mars 2023 ingick Norrköpings kommun i ett Europeiskt partnerskap genom projektet #Guidance – digital tools and methods. Projektet fokuserade på inkluderande, digitala miljöer vid studie- och yrkesvägledning.

Universitets- och högskolerådet utlyste under hösten 2020 extra medel inom Erasmus+ programmet: Strategiskt partnerskap för att möta utmaningar i spåret av Corona-pandemin. Corona-pandemin tvingade många sektorer och branscher att ställa om sina verksamheter på olika sätt. Arbetet med att hjälpa och vägleda elever vidare på sin utbildningsresa sattes också på prov under pandemin. Personal som arbetar med karriärvägledning experimenterade med nya sätt att coacha och interagera med eleverna, främst genom digitala verktyg och metoder. De utmaningar man då ställdes inför var många och det fanns behov av både teoretisk kunskap och bästa praxis för att skapa väl fungerande och inkluderande digitala miljöer. För att komma tillrätta med detta skapades projektet #Guidance, vars målsättning var att utveckla digitala verktyg för inkluderande miljöer samt utbildningspaket och material för lärare och vägledare.

Projektets långsiktiga var att:

 • Främja social integration och jämlikhet
 • Främja att fler ungdomar och studenter slutför sin utbildning och ökar deras möjligheter att få jobb
 • Främja att fler ungdomar och studenter gör väl genomtänkta studieval
 • Ökad upplevd hälsa och hopp för framtiden bland unga människor och studenter.

Projektägare är Region Örebro. Övriga deltagande partners i projektet, utöver Norrköpings kommun, var:

 • Competence Sverige, Västerås
 • Satakunta University of Applied Sciences, Finland'
 • Lousada kommun, Portugal
 • Stebo, Belgium
 • Kekava och Valmiera kommun, Lettland

Guidance leaflet Pdf, 1.2 MB.

Guidance

#comake Diamantens och Svanens förskolor tillsammans med Utbildningskontoret. Diamanten, Önskeringen och Svanen tillsammans med Utbildningskontoret i Norrköping samarbetar med förskolor och huvudmän i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Danmark för att utbyta erfarenhet kring förskolans digitalisering och fortbilda förskollärare inom datalogiskt tänkande och digital kompetens i förskolan. Pågår 2019-2022. Partnerländer: Storbritannien, Nederländerna, Finland, Danmark

CoMake webbsida

Undervisning i förskolan Valthornet, Domaringen och Kopparkypens förskolor. Ett jobbskuggningsprojekt som stärker pedagogers och skolledares kompetens och förståelse av undervisningsbegreppet i en förskolekontext med målet att stärka verksamhetskvalitén kring kunskap och lärande hos de deltagande förskolorna. Pågår 2018-2020. Partnerländer: Norge, Island och Danmark

Language teaching and learning in preschools Förskolorna Kvartetten och Triolen 2-årigt projekt som handlar om att utbyta erfarenheter kring språkinlärning mellan förskolor i Sverige, Danmark, Nederländerna och Tyskland i syfte att stärka kvalitén i förskolans språkundervisning. Pågår 2020-2022. Partnerländer: Danmark, Nederländerna, Tyskland

How to talk about intercultural education - Intercultural competences in preschool pedagogy. Förskolorna Armbandet och Kättsätter. Ett projekt om att utveckla förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen förbereds för ett liv i ett alltmer internationaliserat och interkulturellt samhälle. Pågår: 2018-2020 . Partnerländer: Tyskland, Grekland och Italien

Promoting wellbeing in preschoool through healthier lifestyles Förskolorna Armbandet och Kättsätter. Ett projekt om att främja barns psykiska och fysiska välbefinnande genom en hälsosam livsstil och ökad medvetenhet hos barn, familjer och yrkesverksamma i förskolan. Pågår: 2018-2021. Partnerländer: Italien, Grekland, Portugal

Creating Competent Citizens using 4Cs

Djäkneparksskolan. Ett samarbete mellan lärare och högstadieelever 6 länder som ytterst syftar i att introducera och utveckla förmågor när det gäller samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet hos eleverna. Förmågor som är grundläggande för ett aktivt och ansvarstfullt medborgarskap. Förmågorna tillämpas på 4 identifierade teman: kulturell identitet, hållbar utveckling, tolerans och IKT. Pågår: 2018-2020. Partnerländer: Italien, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien

Cultural Heritage Album EAW Makers Djäkneparksskolan

Projektet handlar om att genom skapandet genom bland annat digitalt foto stärka högstadieelevers intresse för historia, kulturarv och språk. I projektet deltar skolor från Italien, Litauen, Sverige, Rumänien, Polen och Turkiet. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Italien, Litauen, Rumänien, Polen

Kompetensutveckling av personal genom internationella perspektiv på montessoripedagogikens principer

Norrköpings Montessoriskola Kompetensutveckling av personal och internationellt utbyte i montessoripedagogikens grundprinciper. Lärare, fritidspedagoger och rektorer får möjlighet att jobbskugga pedagoger vid montessoriskolor i Holland och Italien, samt gå kurser i montessoripedagogik. Pågår: 2018-2021. Partnerländer: Holland, Italien

Samarbete med Silver Oaks International School, Hyderabad, Indien

Matteusskolan Matteusskolan har inlett ett partnerskap med den indiska skolan Silver Oaks International School i syfte att samarbeta kring ledarskap, undervisning och mångkulturell identitet och hållbar utveckling. Partnerskapet förväntas höja kvalitén på undervisningen och i förlängningen måluppfyllelsen bland skolans elever. Pågår: från 2019. Partnerländer: Indien

Unequal childhood Utbildningskontoret. Forskningsprojekt kring barns livsvillkor, där en jämförelse mellan Trondheim, Norrköping och Tammerfors görs och kring vilket medel för spridningsaktiviteter sökts och beviljats via Nordplus. https://www.ntnu.edu/iss/childhood-school-inequality Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Norge

Music as an Instrument For Inclusion and school development Navestadsskolan. 2-årigt utbyte mellan grundskolor i Sverige och Tyskland, som båda erbjuder sina elever en musikprofil, kring musik som ett sätt att stärka inkludering och ökad måluppfyllelse. Utbytet syftar även i att skapa ett antal gemensamma konserter i Norrköping och Hamburg. Pågår: 2020. Partnerländer: Tyskland

We are tomorrow’s Europé Hultdalsskolan Ett tvåårigt samarbete mellan lärare och högstadieelever från fem skolor i Sverige, Spanien, Ungern, Tjeckien och Cypern kring frågor som rör europeiskt kulturarv, hållbar utveckling, demokrati och mångfald. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Spanien, Ungern, Tjeckien, Cypern

Lärarutbyte kring nordiska språk, kultur och språkhistoria Hagagymnasiet. Junior- lärare från Danmark och Island har ett utbyte kring undervisning i nordiska språk. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Danmark, Island

Entrepreneurship and Employment in Europé. Kungsgårdsgymnasiet. Ett projekt om entreprenörskap och jobb i Europa i syfte att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Pågår: 2018-2020 (förlängt). Partnerländer: Norge, Italien, Spanien, Portugal

Kompetensutveckling genom jobbskuggning. Kungsgårdsgymnasiet. Ett jobbskuggningsprojekt i syfte att kompetensutveckla personal och stärka den internationella dimensionen på skolan. Projektet vilar på identifierade behov kring att stärka lärares färdigheter och kvalifikationer samt ge nya arbetssätt och verktyg. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Österrike, Norge, Portugal, Spanien, Italien

Samarbete med skolor i Sydafrika DeGeergymnasiet. Samverkan mellan De Geergymnasiets samhällsvetenskapliga program och skolor i Sydafrika. Elever gör fältstudier. Pågår: från 2019.Partnerländer: Sydafrika

Samarbete med skolor i Kenya DeGeergymnasiet. Samverkan mellan De Geergymnasiets estetiska program och skolor i Kenya. Elever gör fältstudier. Pågår: från 2019. Partnerländer: Kenya

Communicating Literature and Culture Kungsgårdsgymnasiet. 2-årigt projekt som syftar till att stärka elevers intresse för skönlitteratur och kultur i en internationell kontext. I projektet deltar elever och lärare från gymnasieskolor i Grekland, Spanien, Norge, Österrike och Sverige. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Grekland, Spanien, Norge, Österrike

Enchanting language skills and environmental awearness in youth DeGeergymnasiet. 2-årigt språkutbyte mellan svenska och spanska gymnasieelever i Norrköping och Valencia. Projektet har vid sidan av att stärka elevers intresse för moderna språk även ett tematiskt fokus på hållbarhetsfrågor. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Spanien

Samarbete med ADPoly Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten Ebersteinska gymnasiet Ebersteinska gymnasiet har inlett ett partnerskap med ADPoly Aby Dhabi i syfte att stärka profileringen av teknikprogrammet genom innovativa undervisningsmetoder och ökat nyttjande av digitala verktyg i framkant bland både lärare och elever. Pågår: från 2019. Partnerländer: Förenade Arabemiraten

Internationaliseringsprojekt för den nya yrkesskolan på Bråvallagymnasiet Bråvallagymnasiet. Elever från Bygg och Anläggning och VVS, gör tre veckors praktik i Frankrike, Tyskland eller Spanien samtidigt som lärarna från skolans alla yrkesprogram får möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen samt etablera kontakter för framtida samarbeten. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Tyskland, Spanien, Frankrike

SCS- voCational training Abroad For Employability Second Chance School och Bråvallagymnasiet. Elever får möjlighet till 2 veckors praktik i Storbritannien eller Danmark som en del av sin yrkesutbildning. Elevmobiliteterna syftar till att öka anställningsbarheten i vid bemärkelse för målgruppen och för SCS som skola att fördjupa och utveckla den europeiska gemenskapen. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Storbritannien, Danmark

Excellence in Apprentice Education through Staff and Student Mobility Lärlingsgymnasiet. Elever får möjlighet till 2 veckors praktik Spanien som en del av sin lärlingsutbildning. Pågår: 2019-2021. Partnerländer: Spanien

Yrkespraktik i Sydafrika DeGeergymnasiet. Elever från Restaurangprogrammet på De Geer gör praktik på restauranger och hotell i Sydafrika. Pågår: vilande. Partnerländer: Sydafrika

Global Service Training DeGeergymnasiet. Elever på Hotell- och turism och Restaurangprogrammet får möjlighet till 2-4 veckors APL i Frankrike, Italien och Spanien. Den utlandsförlagda yrkespraktiken ger bland annat en fördjupad förståelse av turism- och restaurangbranschen i ett internationellt perspektiv samt ökade språkkunskaper. Pågår: vilande. Partnerländer: Frankrike, Italien, Spanien

From cradle to cradle Lärlingsgymnasiet och Bråvallagymnasiet. Tvåårigt projekt tillsammans med Belgien, Tyskland och Spanien. Det är Norrköpings Lärlingsgymnasium tillsammans med Bråvalla som kommer delta i projektet med både lärare och elever. Projektet vänder sig till Bygg och anläggningsprogrammen, med fokus att tillsammans genom innovation och erfarenhetsutbyte hitta nya vägar inom bygg och återvinning för en klimateffektivare bransch. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Belgien, Tyskland, Spanien

SCS- voCational training Abroad for Employability Second chance school och Bråvallagymnasiet. Lärare från Second Chance School och IM-programmet på Bråvallagymnasiet får möjlighet att jobbskugga europeiska kollegor i syfte för att höja kvalitén på den egna undervisningen samt etablera kontakter för framtida samarbeten. Pågår: 2020-2022. Partnerländer: Storbritannien, Danmark

Empower2learn Utbildningskontoret. Ett undersökande projekt kring elevcentrerat lärande och hur man på bästa sätt kan kompetensutveckla lärare att nyttja digitala verktyg som främjar alla elevers kunskapsutveckling. Forskare och strateger från fem universitet och utvecklingscentra kommer att gemensamt ta fram ett webbaserat metodmaterial (Empower2learn toolkit) baserat på aktuella studier och god praxis. Pågår: 2019-2022. Partnerländer: Belgien, Storbritannien, Nederländerna

Building Capacity for Erasmus+ in school education Utbildningskontoret. 3-årigt projekt mellan kommuner i Sverige (Norrköping och Umeå), Norge, Tyskland och Italien kring kapacitetbygge inom internationellt samarbete. Genom framtagning av kursmaterial syftar projektet till att göra det möjligt för fler skolor att delta i internationellt utbyte. www.beplusproject.eu Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Italien, Norge, Tyskland

Social inclusion through pupil’s participation Utbildningskontoret tillsammans med Linköpings universitet. 3-årigt Erasmus+ projekt som sker i samverkan mellan universitet och skolor/skolhuvudmän i Sverige, Danmark, Italien, Estland och Schweiz. Projektets övergripande mål handlar om att stärka elevers sociala inkludering i skolan med utgångspunkt i övertygelsen om att inkludering och delaktighet har central betydelse för elevers välbefinnande och skolresultat samt att elever är viktiga aktörer som kan bidra till skolutveckling. Pågår: 2020-2023. Partnerländer: Danmark, Italien, Estland, Schweiz

Digitala verktyg för stärkt utbildningskvalitet Komvux. Ett kompetensutvecklingsprojekt för att stärka den digitala kompetensen hos personal på Komvux, vilket förväntas leda till nya undervisningsmetoder och ökad måluppfyllelse hos eleverna. Personal kommer att under 2 år delta i jobbskuggningsaktiviteter och kurser. Pågår: 2019-2022. Partnerländer: Italien, Malta, Kroatien, Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Finland, Rumänien

Unnecessary - useful and aesthetic. Creative approach to recycling Norrköpings stadsmuseum deltar som partner i ett Erasmus+ projekt inom informellt lärande.
Projektet vill öka medvetenheten om vikten av ett hållbarhet samhälle inom ramen för europeiskt vuxenlärande. Deltagarna utbyter erfarenhet och utvecklar idéer för hur återvinning av olika material med hjälp av konstnärer kan omvandlas till nya produkter, undersöker olika tekniker för återvinning och olika sätt att göra secondhandvaror tillgängliga. Stadsmuseets nish är textilåtervinning, där vi presenterar olika workshops och berättar både om vår utlåningsgarderob på museet och Kultur och fritidskontorets lånebank av fritidsutrustning. Partnerländer: Polen, Österrike, Portugal, Italien och Kroatien.

Kontakt
Pedagog Norrköping


Följ oss på Instagram

Instagramikon