NoBrå

Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå) är ett samarbetsorgan som arbetar för brottsprevention och en ökad trygghet. Rådets prioriterade målgrupp är barn och unga i Norrköping.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Norrköpings kommun är organiserat på ett flertal olika nivåer, bland annat genom NoBrå. Rådet sammanträder minst tre gånger per år och leds av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans med ledamöter från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsplaneringsnämnden, utvalda tjänstepersoner samt representanter från polisen. Utifrån kommunfullmäktiges mål och berörda nämnders uppdragsplaner arbetar NoBrå med såväl långsiktiga som kortsiktiga brottspreventiva och trygghetsskapande insatser. Rådet ansvarar bland annat för att:

  • Utveckla samverkan mellan kommunen och polisen.
  • Inhämta aktuella lägesbilder i kommunen.
  • Inhämta kunskap om hur utformningar i den fysiska miljön påverkar den upplevda tryggheten.
  • Inhämta kunskap om skydds- och riskfaktorer som ökar och minskar risken för kriminalitet.
  • Följa aktuell forskning inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.
  • Formulera kommunens åtagande i samverkansavtalet med polisen.
  • Ansöka om de statligt avsatta medlen för utvärdering och uppföljning av insatser.
  • Årligen utse mottagare av fem-i-tolv-priset som ges ut för insatser för mänskliga fri- och rättigheter samt mot främlingsfientlighet och rasism.

Riktlinje för Norrköpings brottsförebyggande råd Pdf, 221.6 kB.

Barn och unga i fokus

Med stöd av FN:s konvention om barnets rättigheter är NoBrås prioriterade målgrupp barn och ungdomar i Norrköpings kommun. Genom att identifiera barn och unga som visar tendenser på normbrytande beteende är rådets mål att tidigt erbjuda stöd för att bryta den negativa utvecklingen. Genom tidiga och förebyggande insatser arbetar NoBrå för att förhindra större och mer kostsamma insatser i framtiden.