Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett forum för kommunen och funktionshindersorganisationer (handikapporganisationer) att ha öppen och pågående dialog med varandra kring funktionshindersfrågor.

Personer med funktionsnedsättningar ska genom rådet få större delaktighet i förändringar. Ett sätt kan till exempel vara att vara med och utse representanter i viktiga utredningar.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) ska

  • vara ett forum där representanter för funktionshindersorganisationer kan framföra sina synpunkter. Organisationerna ska genom rådet ha möjlighet att påverka kommunala beslut i frågor som påverkar personer med funktionsnedsättningar
  • följa intressegruppernas behov
  • vara ett stöd till kommunala nämnder i frågor som har med funktionsnedsättningar att göra.

Norrköpings kommun

  • får genom KRF funktionshindersorganisationernas synpunkter i olika frågor som berör personer med funktionsnedsättningar
  • kan ge KRF information om planer och förändringar tidigt så att rådets synpunkter och förslag kan påverka nämndernas frågor.
Kontakt
Ordförande
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Sekreterare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor