Attefallshus, komplementbyggnad

För att uppföra ett Attefallshus (max 30 m²) behöver du göra en anmälan. För att uppföra en komplementbyggnad större än 30 m² eller om den placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns utan grannmedgivande behöver du bygglov.

En fristående byggnad till en- och tvåbostadshus kallas komplementbyggnad.

Attefallshus

 • Ett Attefallshus är en komplementbyggnad med max 30 m² byggnadsarea.
 • Den maximala nockhöjden för ett Attefallshus är 4 meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt skriftliga medgivande.
 • Byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata, väg eller park).
 • Ett Attefallshus får byggas en gång och det får strida mot detaljplanen, det vill säga att den kan användas till exempel när man vill bygga på punktprickad mark eller när byggrätten är utnyttjad.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • Komplementbyggnad större än 30 m².
 • Attefallshus som placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns utan grannmedgivande.
 • Attefallshus som placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns mot allmän plats (gata, park eller natur)
 • Om det finns en utökad lovplikt i detaljplan för attefallshus får varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader uppföras
 • Attefallshuset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Du behöver göra en anmälan för:

 • Attefallshus (max 30 m²).

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt Attefallshuset samt avståndet till fastighetsgräns vinkelrätt till minst två gränser.
 • I vissa fall behövs en konstruktionsritning eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår. Handläggaren hör av sig om detta krävs i ditt ärende.

Vi rekommenderar att du får ett skriftligt medgivande från din granne om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter mot fastighets- eller tomtgräns. Förslagsvis kan medgivande vara på en situationsplan.


E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Oftast behövs det inte en kontrollansvarig om det är en enklare komplementbyggnad. Vid inkoppling av vatten och avlopp krävs både kontrollansvarig och kontrollplan. Handläggaren hör av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din anmälan?

Vad som händer från att du skickar in din anmälan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt beslut om startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked om din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 4 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.