Så här ansöker du om en lantmäteriförrättning

Du kan ansöka om en lantmäteriförrättning digitalt eller via ansökningsblankett.

Handläggningstider efter pandemin

När vi nu åter igen kallar till fysiska sammanträden efter pandemin innebär det att nyare ärenden kan får en längre kötid. Orsaken är att förrättningar där många fastighetsägare berörs eller andra mer avancerade ärenden där man behöver mötas fysiskt för att kunna gå vidare i ärendet, har fått pausas under pandemin. Nu när restriktioner äntligen är borta, behöver de förrättningarna prioriteras.

Här hittar du mer information om vår handläggningstid.

Vad behöver jag tänka på när jag ansöker?

  • Kontaktuppgifter dagtid. Ange telefonnummer eller e-postadress där vi kan nå dig dagtid.
  • Är du behörig sökande? En lantmäteriförrättning genomförs efter ansökan av en behörig sökande. Rätt att söka har fastighetsägaren och/eller köpare vid avstyckning. Ansökan måste vara skriftlig och undertecknad i original av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Alternativt elektroniskt undertecknad med BankID i en e-ansökan. Ansökan kan inte skickas in med e-post. Om en fastighet har flera delägare måste samtliga delägare skriva under ansökan (utom vid klyvning). I vissa fall krävs även makes/makas godkännande. Tänk på att använda blå bläckpenna.
  • Vad vill du få utfört? I din ansökan talar du om vad du vill få utfört. Bifoga en tydlig skiss med vad du vill ha ändrat så att missförstånd kan undvikas.
  • Vilka är fastigheterna? Skriv Fastighetsbeteckning på de fastigheter som berörs.
  • Har du köpt, fått eller bytt till dig del av fastighet? Inom 6 månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, måste du ansöka om en lantmäteriförrättning, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen i original eller som bestyrkt kopia.
  • Har du frågor eller funderingar kring ansökan? Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Med bestyrkt kopia avses en kopia där någon intygat att kopian överensstämmer med originalet. Bestyrkt kopia och vidimerad kopia är samma sak.

Skriv på handlingen

Härmed intygas att kopian överensstämmer med originalet:

Namn:

Telefon:

 

Alternativt

Kopians riktighet bestyrkes:

Namn:

Telefon: