Det här kan du ansöka om

Om du behöver göra ändringar på din fastighet så hjälper vi dig med detta genom en lantmäteriförrättning.

Avstyckning

Ett visst område skiljs av från en fastighet för att skapa en ny fastighet. Detta görs till exempel när någon köpt en bit mark för att bygga ett nytt hus. Om markområdet som styckas av inte är bebyggt och ligger utanför planlagt område behöver du ett positivt förhandsbesked från bygglov.

En stor kvadrat med en mindre kvadrat i

Fastighetsreglering

  • Mark förs över från en fastighet till en annan. Det kan till exempel göras för att göra en befintlig bostadstomt större.
  • Genom fastighetsreglering kan också olika typer av rättigheter mellan fastigheter bildas, ändras eller upphävas. Till exempel rätt att använda en väg.
Bilden visar en kvadrat med ett streck på mitten som flyttas i sidled

Klyvning

En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Bilden visar en rektangel som delas på mitten och får två olika siffror

Sammanläggning

Två eller flera fastigheter som ägs av samma ägare slås ihop till en fastighet.

Bilden visar en kvadrat med en mindre kvadrat i som tas bort

3D-fastigheter och ägarlägenheter

Delar av en byggnad skiljs av och bildar en egen fastighet. Det innebär att lägenheter, våningsplan eller anläggningar inom samma byggnad kan bli olika fastigheter och då ha olika ägare.

Gemensamhetsanläggning

Kan bildas för att reglera samverkan mellan fastighetsägare kring byggande och drift av anläggningar som till exempel enskilda vägar eller avloppsanläggningar, som används gemensamt av flera fastigheter.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning utreds och beslutas hur befintliga, men oklara, gränser går mellan olika fastigheter. Man kan också få avgjort om en servitutsrättighet överhuvudtaget gäller och i så fall i vilken omfattning. Det som beslutas genom fastighetsbestämningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

När fastighetsägare behöver få befintliga gränser markerade och där det inte finns några juridiska tveksamheter om var gränsen går, kan särskild gränsutmärkning utföras. Det kan gälla om till exempel ett gränsmärke rubbats eller förstörts i samband med något markarbete. Om det är tvekan om gränsens rätta läge krävs det en fastighets­bestämning.

Ledningsrätt

Ägare av allmännyttiga ledningar kan få rätt att anlägga ledningar på någon annans mark.