Mätning

Kontakta Geografisk information om du vill ha hjälp med ett mätuppdrag.

Mätprocessen har stängt under vecka 29 och 30 för sommarsemester. E-tjänsten för att beställa mätuppdrag är öppen som vanligt men återkoppling och handläggning sker först efter vecka 30. 

Husutstakning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Läs mer om utstakning på Boverkets webbplats

Utstakning sker oftast i två steg

  • Grovutstakning/utsättning: En utstakning som består av träkäppar i marken. En käpp för varje hushörn. Noggrannheten på detta är +/- 5 centimeter. Detta görs för att påvisa vart på fastigheten schaktning eller annat markarbete ska ske.
  • Finutstakning/utsättning: En utstakning där den nya byggnaden sätts ut med millimeterprecision. Ofta används profiler som är placerade någon eller några meter utanför hörnen på den tänkta byggnaden. En punkt markeras på profilen och en spik i punkten slås ned. Därefter kan murarsnöre spännas mellan spikarna för att få fram byggnadens sidor med millimeternoggrannhet. Där snörena skär varandra kommer hushörnet vara.

Beställ utstakning via e-tjänst

Beställ utstakning via Kontakt Norrköping

Lägeskontroll

Ibland görs en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det blev enligt bygglovet. Bygglov avgör om en lägeskontroll behövs eller inte.

Beställ lägeskontroll via e-tjänst

Beställ lägeskontroll via Kontakt Norrköping

Gränsutvisning

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren.

Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till fastighetsgränserna och veta var gränsmarkeringarna finns. Till exempel när du ska bygga, avverka, planera skogsbruk, utnyttja jakträtter eller sälja din fastighet.

Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning.

Beställ gränsutvisning via e-tjänst

Beställ gränsutvisning via Kontakt Norrköping

Läs mer om olika typer av förrättningar

Projekteringsmätning

Vid projektering av större byggprojekt så krävs i många falla en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl höjd som plan. Projekteringsunderlagen anpassar vi till dina önskemål. För att du ska få ett lättarbetat underlag har vi en kontinuerlig dialog med dig som beställare.

Beställ underlag via e-post

Beställ underlag via Kontakt Norrköping

Avvägning

Avvägning är en mätmetod som utförs med ett avvägningsinstrument för att få olika detaljers läge i höjd. Det är ett mycket noggrant sätt att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Beställ avvägning via e-post

Beställ avvägning via Kontakt Norrköping

Övriga mätuppdrag

Vi utför många olika sorters mätuppdrag. Beställ via e-tjänst eller via Kontakt Norrköping.

Stompunkter, polygonpunkter och fixpunkter

Stomnätet består av noggrant inmätta markeringar i plan som används vid kartläggning och projektering.

Stompunkterna är utplacerade i ett nät i tätbebyggt område och kan finnas i gatukorsningar, fasader, berg mm. Det finns även stråk av punkter utanför tätbebyggt område. Även så kallade fixpunkter (höjdpunkter) finns utlagda i stomnätet.

Hämta stompunkter


Om punktbeskrivningar önskas eller om punkter saknas, kontakta Geodata via e-post: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se eller via Kontakt Norrköping.

Kostnad

Kostnaden för olika uppdrag finns att se i Plantaxa inklusive kart- och mättaxa.

Referenssystem

Referenssystemet som används i kommunen har i plan (N och E) benämningen SWEREF 99 16 30 och är en lokal projektion. På nationell nivå används projektionen SWEREF 99 TM. I höjd (Z) används höjdsystemet RH 2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

Vi har även möjlighet att redovisa mätpunkter i andra referenssystem, till exempel RT 90, Norrköpings lokala nät och i höjdsystem som RH 70 och RH 00.

Läs mer om olika referenssystem

Drönarflygningar

Norrköpings kommun befinner sig i ett mycket intensivt skede, rekordmånga bostäder byggs och stora satsningar görs på infrastruktur. I takt med att Norrköping växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Norrköping står inför. Utifrån bilderna som drönaren tar kan vi framställa olika kartprodukter för olika ändamål.

Läs mer om drönarflygningar

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Geografisk information

Stadsvakten
Torggatan 5
602 42 Norrköping