Femöresbron

Femores_Brovaktarstugan_utan bron

Under 2024 beräknas en ny Femöresbro kunna vara på plats.

Femöresbron byggdes år 1901 för att binda samman området kring Åbackarna. Efter 115 år togs bron bort av säkerhetsskäl efter att ha nått sin tekniska livslängd, men kommer ersättas av en ny bro.

Aktuellt i projektet

Målsättning

Samhällsbyggnadskontoret jobbar med att ha en ny broförbindelse på plats så fort som möjligt. Tidigare har förhoppningen varit att den skulle vara klar vid årsskiftet 2024/2025, nu pekar prognosen på att det kan dröja ytterligare några måndader.

Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer kunna bygga en ny bro till nytta och glädje för kommande generationer och arbetet är prioriterat av samhällsbyggnadskontoret.

Februari 2024:

Under vintern har förberedande arbeten utförts så som att ta bort vissa träd och grenar enligt Trädskyddsplanen.

  • Upphandling av entréprenör är planerad under våren 2024

Byggnation är planerad att påbörjas under slutet av sommaren 2024.

September 2023:

Utifrån kommunens beslut att den nya bron ska vara en bågbro av stål har projektet fastställt utformningen av bron som p¨å bästa sätt motsvarar målbilden och är genomförbart inom byggnadsminnet.

Projektet har fått ett godkännande av Mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, vilket innebär att alla tillstånd är nu på plats för att fortsätta arbetet.

I slutet av 2024 planeras den nya bron vara på plats.

Februari 2023:

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 22 februari att arbetet med nya Femöresbron går in i nästa fas utifrån förslaget på en bågbro. Projektet går vidare med detaljprojektering och slutförande. Under hösten 2023 är projektet redo att gå ut på upphandling.

Projektet inväntar också ett godkännande av Mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Pressmeddelande: En smäcker bågbro föreslås bli den nya Femöresbron

Januari 2023:

Länsstyrelsen i Östergötland har gett klartecken för angöringen av en ny Femöresbro över Motala ström.

Pressmeddelande: Glädjande besked för byggandet av nya Femöresbron

November 2022:

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har kungjort kommunens ansökan om vattenverksamhet för de vattenverksamheter som byggnation av nya Femöresbron medför.

September 2022:

Kommunen har skickat in ansökningshandlingar för tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen. Ansökan har föregåtts av ett samråd med berörda som kan komma att påverkas av vattenverksamheten.

Processen för tillståndsprövningen förväntas ta cirka ett år. Under tiden kommer kommunen förbereda inför utförande av den nya bron, exempelvis kommer bygghandlingar tas fram.

Maj 2022:

Kommunen har skickat in ansökningshandlingar för tillstånd enligt Kulturmiljölagen kap. 2 och kap. 3 för påverkan på fornminne respektive byggnadsminne.

Det pågår även kompletterande samråd för vattenverksamheten med berörda intressenter. Samrådet pågår under maj och när det är klart kommer en samrådsredogörelse tas fram. Därefter tas de underlag som krävs för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen fram.

Pressmeddelande: Förslag kring angörningen av nya Femöresbrons norra brofäste skickas in för prövning

Februari 2022:

Kommunen för samråd med länsstyrelsen kring nytt förslag på brons utseende och placering. Det innebär en annan typ av konstruktion, med gångyta närmare vattnet och mindre påverkan på brovaktarstugan.

Under vintern har kommunen och Länsstyrelsen flera samrådsträffar och sen väntas Länsstyrelsen ge besked i frågan.

December 2021:

Vi arbetar fortfarande med planering för en ny bro som ska ersätta den gamla Femöresbron.

Eftersom kulturmiljön i området är känslig och det råder vissa skyddsföreskrifter arbetar kommunen i dialog med Länsstyrelsen för att hitta ett förslag som är genomförbart både rent tekniskt men som också fungerar inom den känsliga kulturmiljön. När ett sådant förslag finns framme kommer kommunen gå vidare med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för uppförandet av den nya bron.

Juni 2021:

Kammarrätten har beslutat att inte ge Norrköpings kommun tillstånd att flytta brovaktarstugan för att bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg. Norrköpings kommun kommer inte att överklaga kammarrättens beslut utan kommer nu att titta på en alternativ plats för att kunna fortsätta arbetet med att få en ny bro på plats.

April 2021:

Kammarrätten genomförde en syning av området vid Strömmen med fokus på Brostugan och Örtagården för att bilda sig en uppfattning om situationen.

Oktober 2020:

Kommunen har nu fått tagit dela av materialet av överklagan från Länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet valde att dra tillbaka sitt överklagande men ärendet har ändå givits prövningstillstånd i Kammarrätten och alla parter har fått möjlighet att yttra sig.

April 2020:

Förvaltningsrätten har meddelat dom i ärendet där de sammantaget bedömt att en ny bro anpassad till dagens krav avseende tillgänglighet, säkerhet samt kopplingen till brovaktarstugan väger tyngre än att behålla de kulturhistoriska värdena helt intakta. De menar därmed att det finns särskilda skäl till att flytta brovaktarstugan.

Den 28 april fick kommunen kännedom om att Förvaltningsrättens dom överklagats till Kammarrätten av både Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Mars 2020:

Förvaltningsrätten har varit på plats vid brovaktarstugan och gjort en syning av platsen för att få en bättre uppfattning om hur kommunen vill flytta på stugan och brofästet.

Augusti 2019:

Norrköpings kommun lämnade in sin överklagan av länsstyrelsens beslut om att brovaktarstugan inte får flyttas.

Anledningen till överklagan är att länsstyrelsens uppgift var att pröva förslaget till ny bro utifrån byggnadsminneslagstiftningen vid Himmelstalunds herrgård. Som kommun har vi också andra lagkrav att ta hänsyn till.

Nu är två parallella processer i gång samtidigt. Dels har länsstyrelsens beslut överklagats till förvaltningsrätten, dels arbetar kommunen också med att ta fram ett alternativt förslag där brovaktarstugan inte påverkas.

April 2019:

Länsstyrelsen meddelade sitt beslut att säga nej till Norrköpings kommuns förslag om att flytta brovaktarstugan .

Vid tekniska nämndens sammanträde 12 april 2019 beslutade därför Norrköpings kommun att inleda två processer om Femöresbron. Samhällsbyggnadskontoret fick dels i uppdrag att anpassa det nuvarande broförslaget så att det möter länsstyrelsens beslut i så stor utsträckning som möjligt, dels att överklaga länsstyrelsens beslut.

Mars 2019:

Förstudien blev klar och en ansökan skickades in till länsstyrelsen om att få flytta på Brovaktarstugan samt brofästen med tillfartsvägar för att kunna bygga den nya broförbindelsen.

Efter att tekniska nämnden 2018 fattade beslut om att en nu bro skulle ersätta Femöresbron har Samhällsbyggnadskontoret studerat flera förslag för att hitta en broutformning som är lämplig för platsen.

Den nya bron kommer möta dagens krav och tar även hänsyn till följande:

  • Naturvärden
  • Kulturhistoriska värden
  • Arkitekturen
  • Klimatförändringar
  • Drift och underhåll
  • Tillgänglighet
Skiss

Bild: &Rundquist/Tyréns

skiss

Bild: &Rundquist/Tyréns

Frågor och svar

Vid en inspektion 2016 visade det sig att bron led av allvarliga rostskador på tvärbalkar under brobanan. Tekniska kontoret bedömde att bron inte var säker att gå på och den stängdes därför av i september 2016.

I oktober 2017 lyftes Femöresbron bort för att undersökas för att se om den gick att reparera.

Möjligheterna till att renovera den gamla bron har utretts av kommunen och enligt två oberoende experter skulle det kräva så pass stora åtgärder att det bedömdes som mer rimligt med en helt ny bro med lång livslängd.

Samhällsbyggnadskontoret och ytterst Tekniska nämnden har ett ansvar att väga traditioner mot nya behov.

Beslut om att ta bort bron fattades av tekniska nämnden i januari 2018

Femöresbron var en gammal stålbro och som allt annat vanligt stål så kommer det med tiden påverkas av rost och långsamt korrodera. Förloppet kan bromsas genom underhåll och reparationer, men bron har ändå en teknisk livslängd. Femöresbron var över 100 år gammal när den lyftes bort, så den tekniska livslängden var uppnådd. Även idag konstrueras broar för en teknisk livslängd om 100 eller 120 år. Så för en bro byggd i början av 1900-talet är 100 år en bra livslängd.

Den gamla bron hade allvarliga korrosionsskador och rost på tvärbalkar under brobanan. Kommunen utredde möjligheterna till att renovera den gamla bron och enligt två oberoende experter skulle det kräva så pass stora åtgärder att det bedömdes som mer rimligt med en helt ny bro med lång livslängd. Beslut om detta fattades av tekniska nämnden i januari 2018.

Kommunen är i ständig utveckling och det är inte lätt att tillgodose alla behov och önskemål. Norrköpings kommun och berörda intressenter tolkar inte alltid lagar och föreskrifter på samma sätt och det är särskilt utmanande där olika lagstiftningar står emot varandra, som i detta ärende.

Idag finns lagar kring både tillgänglighet för funktionshindrade och anpassningar för eventuella framtida klimatförändringar samt andra möjligheter av underhåll som inte fanns när den gamla bron byggdes.

Att ta fram en långsiktig och säker lösning som grundas på de lagarna tillsammans med kommuninvånarnas önskan tar tid.

Efter utredningar och ansökningar väntar handläggningstider innan kommunen kan få beslut, för att allt ska gå rätt till och den nya bron ska stå säkert och stadigt för framtida generationer.

Dagens krav och behov ser annorlunda ut än de gjorde för 100 år sedan, bland annat med tanke på tillgänglighet, säkerhet, drift och underhåll.

Projektets budget är cirka 30 miljoner kronor vilket utförda kalkyler visar kommer vara tillräckligt för att få en ny bro på plats.

Merparten av kostnaderna kommer att ligga på den detaljerade projekteringen samt uppförandet av den nya bron.

Femöresbron var inte kulturskyddad, däremot ingår brostugan i ett område som är byggnadsminnesförklarat och därigenom skyddat.

Femöresbron omnämns i byggnadsminnesförklaringen kopplat till brostugan, där det står att ”brostugan ligger invid Femöresbron”, men gränsen för byggnadsminnesområdet går innan bron.

Att området och brostugan är kulturskyddat genom byggnadsminnet är en av anledningarna till att inte är helt lätt att hitta en bra lösning för hur den nya bron kan se ut.

Planeringsreferensen baserat på projektets kvarstående delar och kvarstående beslutsprocesser, är att den nya bron ska stå färdig sommaren 2024.

Den nya bron kan börja byggas så snart detaljprojekteringen och beslutet om tillstånd för vattenverksamhet är klart. Troligt start för byggnationen är under 2023.

Detaljprojektering, upphandling av entreprenör samt att få ett godkännande av mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Borvaktarstugan och örtagården kommer inte att påverkas. Däremot kommer marknivåerna på den sida av brovaktarstugan som bron ansluter till behöva justeras för att bron ska kunna ansluta mot den befintliga gångbanan.

Stora delar av Motala ströms norra sida är skyddad av en samma byggnadsminnesförklaring som gäller vid brovaktarstugan så det är inte nödvändigtvis så att det hade varit enklare att få beviljat en annan placering av bron i närheten.

Dessutom är läget vid brovaktarstugan bra eftersom strömmen är som smalast i det läget, vilket är fördelaktigt både med avseende på kostnader samt att det bedöms enklare att få till en bro som är likvärdig den gamla på samma plats än på en annan plats i närheten.

Ytterligare fördelar med det gamla broläget är att de gamla brostöden kan återanvändas (positivt för vattenverksamheten) samt att en bro i det gamla läget är positivt med avseende på den känsliga kulturmiljön i området.

Kontakt

Projektledare:

Björn Magnusson, WSP,
telefon 010-722 64 47, e-post: bjorn.magnusson@wsp.com

Projektsamordnare:

Erik Strand, Norrköpings kommun,
telefon: 011-15 38 85, e-post: erik.strand@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping