Reglerdammar

I Norrköpings kommun finns 13 kommunalt förvaltade reglerdammar som reglerar vattenflödet i vattendrag. Majoriteten av dammarna är i dåligt skick. Dammarna är ett hinder för fiskar och andra vattenlevande djur.

Fram till år 2025 planerar kommunen att bygga om dammarna för att uppfylla gällande lagkrav.

Läs mer om de planerade åtgärderna för respektive vattendrag nedan.

Pjältåns Åsystem

Pjältån börjar i sjön Svängbågen sydöst om Simonstorp och rinner genom sjöarna Nedre Vekmangeln och Näknen. Samtliga sjöar/dammar/magasin regleras av reglerdammar och tre stycken är kommunalt förvaltade. Reglerdammarna är benämnda Svängbågen, Vekmangeln efter de sjöar som den reglerar men också Sten Övre som reglerar sjön Näknen.

Svängbågen damm

Svängbågen är den översta reglerade sjön i Pjältån. Den är belägen intill riksväg 55 i den sydvästra änden av sjön Svängbågen. Vattnet från sjön Svängbågen rinner genom en kulvert under väg 55 vilken ligger cirka 150 m uppströms dammen. Efter passage av reglerdammen rinner vattnet vidare till sjön Nedre Vekmangeln.

Planerade åtgärder

Förslaget innebär att en naturlik sjötröskel anläggs vid nuvarande utlopp från sjön. Den nu indämda sträckan från befintlig reglerdamm till nuvarande utlopp från sjön biotopvårdas genom att block, sten och död ved läggs ut och fallhöjden sprids ut på en längre sträcka. Broförbindelse kommer att finnas även efter åtgärd.

Här kan du läs mer om de planerade åtgärderna. Pdf, 11.5 MB.

Vad tycker du?

Till och med den 4 september 2020 gick det att lämna synpunkter på förslaget. Samrådsmöten har genomförts 24 juni och 20 augusti.

Damm Vekmangeln

Dammen ligger mellan sjöarna Nedre Vekmangeln och Näknen och reglerar sjöarna Nedre och Övre Vekmangeln. Den är belägen längs med vägen till Näkna strax väster om väg 1185. Efter passage av reglerdammen rinner vattnet vidare till sjön Näknen.

Planerade åtgärder

Förslaget innebär att en ny åfåra dimensionerad för hela Pjältåns flöde kommer att anläggas i Nedre Vekmangelns södra ände. I åfårans uppströmsände anläggs en ny flödesbestämmande tröskel. Tröskeln vid sjöutloppet kommer att styra Nedre Vekmangelns framtida vattennivå och utformas för att skapa en naturlig vattenföring året runt samtidigt som Nedre Vekmangelns vattennivå hålls inom dagens regleringsintervall.
Den nya åfåran blir ca 100 m lång och kommer gå från Nedre Vekmangelns södra ände, under vägen till Sörsjön, för att sedan mynna i Näknen. Den befintliga dammanläggningen kommer att tas ur bruk genom att utskovet stängs igen och dammvallen tätas.

Här kan du läs mer om de planerade åtgärderna. Pdf, 11.4 MB.

Vad tycker du?

Det gick att lämna synpunkter fram till den 24 januari 2021. Samrådsmöte hölls den 15 december 2020.

Kontakt

Projektdeltagare

Simon Karlsson, limnolog Norrköpings kommun
Simon.karlsson@norrkoping.se, telefon 011-15 26 73

Tekniska frågor

Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik.
viktor.hebrand@fvt.se, telefon 0707-915680

Damm Sten Övre vid sjön Näknen

Sten Övre är belägen vid utloppet av sjön Näknen, i dess södra ände. Efter passage av reglerdammen rinner vattnet vidare förbi den privatägda reglerdammen Sten Nedre och vidare mot Loddbyviken (Bråviken).

Planerade åtgärder

Ett nytt naturligt sjöutlopp anläggs vid nuvarande regleringsdamm vid Näknens utlopp . Tröskeln vid sjöutloppet kommer att styra Näknens framtida vattennivå och har utformats för att skapa en naturlig vattenföring året runt samtidigt som Näknens vattenstånd hålls inom dagens regleringsintervall. För att ge plats åt en bredare sjötröskel rivs den högra stenmuren sett i strömriktningen. Regleringsluckor rivs ut och ersätts med den nya tröskeln. En ny gångbro anläggs över åfåran ca 10 m nedströms den nuvarande gångbron.

Nedströms den nya sjötröskeln kommer en strömsträcka återskapa genom utfyllnad med stenmaterial i syfte att jämna ut fallhöjden och möjliggöra fiskvandring.

Här kan du läs mer om de planerade åtgärderna. Pdf, 11.4 MB.

Vad tycker du?

Det gick att lämna synpunkter fram till den 24 januari 2021. Samrådsmöte hölls den 15 december 2020.

Kontakt

Projektdeltagare

Simon Karlsson, limnolog Norrköpings kommun
Simon.karlsson@norrkoping.se, telefon 011-15 26 73

Tekniska frågor

Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik.
viktor.hebrand@fvt.se, telefon 0707-915680

Svintunaån

Vattendraget börjar i Lilla Älgsjön, ca 2,5 km nordväst om Strömsfors. På vägen till Bråviken passerar ån genom sjöarna Åksjön, Böksjön och Svinsjön. Lilla Älgsjön, Böksjön och Svinsjön är reglerade med dammar som är kommunalt förvaltade. Dammarna är benämnda efter de sjöar de reglerar förutom de två nedersta, nära mynningen i Sandviken, som är benämnda Svintuna Övre och Svintuna Nedre.

Reglerdammen vid Lilla Älgsjön.

Lilla Älgsjön är den översta regleringsdammen Svintunaåns avrinningsområde och är belägen cirka 2 km nordöst om Strömsfors. Lilla Älgsjön är en källsjö med mycket liten tillrinning. Genom regleringsdammen är sjön uppdämd till nivåer som överstiger de naturliga nivåerna. Dammen har dammsäkerhetsklass B. Efter att dricksvattenuttag i Böksjön upphörde saknar regleringen av Lilla Älgsjön syfte. Dammen utgör ett vandringshinder som hindrar möjligheten att uppnå av gällande miljökvalitetsnorm i Svintunaån.

Planerade åtgärder

Förslaget innebär att regleringsdammen rivs ut och en naturliknande sjötröskel anläggs. Den nya tröskeln innebär en återställning av vattennivån till ursprunglig nivå, alltså innan regleringsdammen fanns. Då sjön överlag har branta sidor påverkas sjöarealen relativt lite av en avsänkning med 70 cm, som återställningen innebär. Åtgärden kommer innebära att vandringshindret försvinner och fisk och andra vattenlevande djur fritt kan vandra i vattendraget igen samt att risker kopplat till dammsäkerheten elimineras.

Här kan du läsa mer om de planerade åtgärderna:
Samrådsunderlag – Lilla Älgsjön, Svintunaån Pdf, 3.5 MB.

Samrådsmöte

Onsdagen den 8 november klockan 17.00 – 18.00 som ett webbmöte.

Anmälan ska ske i förväg till e-post viktor.hebrand@fvt.se. Ange namn och fastighet/organisation som ni representerar. Länk/telefonnummer till mötet erhålls vid anmälan.

Vad tycker du?

Till och med den 22 november 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas skriflingen via e-post eller brev, ange ”SPN 2023/0794” i ämnesfältet.

E-postadress:

samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Postadress:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Att: Simon Karlsson
601 80 Norrköping

Foto över reglerdammen vid Böksjön.

Böksjön är den andra regleringsdammen i Svintunaån efter Lilla Älgsjön och är belägen cirka 500 meter nedströms Böksjöns utlopp i Strömsfors. Böksjön var tidigare dricksvattentäkt men efter att vattenupptaget upphörde saknar regleringsdammen syfte utöver att upprätthålla vattennivåerna i Böksjön. Dammen är i dåligt skick och det föreligger dammsäkerhetsrisker som måste åtgärdas. Dammen utgör ett vandringshinder som hindrar möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnorm i Svintunaån.

Planerade åtgärder

Förslaget innebär att nuvarande regleringsdamm rivs ut och ersätts med en naturliknande sjötröskel vid Böksjöns utlopp. Tröskeln utformas på ett sådant sätt att medelvattenståndet i Böksjön inte påverkas. Vattennivån kommer dock successivt att sjunka i ån mellan den nya sjötröskeln och nuvarande regleringsdamm och ersättas med strömsträckor. Åtgärden kommer innebära att vandringshindret försvinner och fisk och andra vattenlevande djur fritt kan vandra i vattendraget igen samt att risker kopplat till dammsäkerheten elimineras. Nya strömsträckor uppstår vilket leder till ökad biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om de planerade åtgärderna:
Samrådsunderlag – Böksjön, Svintunaån Pdf, 5.8 MB.

Samrådsmöte

Onsdagen den 8 november klockan 16.00 – 17.00 som ett webbmöte.

Anmälan ska ske i förväg till e-post viktor.hebrand@fvt.se. Ange namn och fastighet/organisation som ni representerar. Länk/telefonnummer till mötet erhålls vid anmälan.

Vad tycker du?

Till och med den 22 november 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas skriflingen via e-post eller brev, ange ”SPN 2023/0793” i ämnesfältet.

E-postadress:

samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Postadress:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Att: Simon Karlsson
601 80 Norrköping

Svintuna Nedre

Svintuna Nedre

Svinsjön är den nedersta av de reglerade sjöarna i Svintunaån. Sjön är belägen ca 1 km från åns mynning i Bråviken. Ca 800 m nedströms sjöns utlopp ligger två dammar: Svintuna övre och Svintuna nedre. Den övre dammen är den som reglerar vattenståndet i Svinsjön. Den nedre dammen används för att avleda vatten från Svintunaån till Svintuna kvarn som ligger intill ån. Dammarna ligger endast ca 50 m från varandra.

Planerade åtgärder

Förslaget innebär att en naturlik sjötröskel anläggs vid Svinsjöns utlopp och att den nu indämda åsträckan mellan Svintuna övre och Svinsjöns utlopp biotopvårdas och återställs till en naturlik åsträcka med växlande strömmande och lugnflytande karaktär. Vid Svintuna nedre återställs ån till en naturlik strömsträcka. Två nya broförbindelser över ån anläggs där reglerdammarna ligger i dagsläget. Svintuna kvarn bevaras och fortsatt kvarndrift möjliggörs.

Samrådsunderlag Svintunaån övre och nedre Pdf, 11.5 MB.

Bilaga fortsatt kvarndrift Svintuna kvarn Pdf, 1.5 MB.

Vad tycker du?

Det gick att lämna synpunkter fram till 29 juni 2021. Samrådsmöte hölls den 16 juni.

Kontakt:

Tekniska frågor rörande åtgärderna
Erik Bergman, civilingenjör, konsult
erik.bergman@fvt.se, telefon 0730-509489

Projektledare

Simon Karlsson, limnolog/projektledare Norrköpings kommun. Simon.karlsson@norrkoping.se, telefon 011-15 15 63.

Svintuna Övre

Svintuna Övre

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping