Södra Butängen och Johannisborg

Program för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping

Syftet med programmet är att ge en helhetsbild över hur Butängen ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel väl integrerad med övriga staden samt Norrköpings centralstation. Programmet ska fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i södra Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Programmet belyser även kopplingarna mot den nya stadsdelen Inre hamnen och staden i övrigt.

Programmet kommer att resultera i flera detaljplaner.

Det finns mer att läsa på next.norrkoping.se om Butängen och nytt resecentrum.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja programmet den 12 oktober 2016.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslutade den 23 oktober 2018 att utöka programmet med del av fastigheterna Sliparen 2 och 3, fastigheten Butängen 1:4 och del av Butängen 1:1.

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat den 14 maj 2019 att justera programområdets gräns på flera ställen enligt förslag.

Samråd

Programmet skickades ut på samråd efter beslut av samhällsplanerings-nämnden den 14 maj 2019. Samrådstiden var den 17 maj - 15 augusti 2019.

Samrådsmöte i form av aktivitetsdag med guidningar och utställningar var den 25 maj 2019 och samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 29 maj 2019.

Godkännande

Samhällsplaneringsnämnden godkände den 15 mars 2022, § 50 att kommunfullmäktige (KF) skulle ta beslut om att godkänna programmet för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping. Den 20 juni 2022, § 122 godkände kommunfullmäktige programmet.

Godkända handlingar:
Programkarta Pdf, 41 MB.
Program Pdf, 22.9 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 12.8 MB.
Hållbarhetsprogram Pdf, 2.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.4 MB.

Temakartor

Grönstruktur Pdf, 6.5 MB.
Kollektivtrafik Pdf, 6.5 MB.
GCnät Pdf, 6.5 MB.
Gatunät Pdf, 6.5 MB.

Utredningar

Buller
Jämförande bullerutredning Pdf, 33.5 MB.
Fördjupad trafikbullerutredning Pdf, 15.5 MB.
Buller och vibrationsutredning Pdf, 429.8 kB.
Dagvatten
Dagvattenutredning - centralstation Pdf, 2.5 MB.
Klimatanalys - centralstation Pdf, 220.8 kB.
Översvämningsinventering - Slottshagen Pdf, 3.5 MB.
Översvämningsåtgärder - Slottshagen Pdf, 1.3 MB.
Höjdsättning och VA Butängen Pdf, 4 MB.
Hydrologisk och hydraulisk modellering av dagvattenkanal Butängen Pdf, 11.6 MB.
Kulturmiljö
Butängen - Antikvarisk konsekvensbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
Butängen - Bebyggelsehistoriskt underlag bilaga 3 Pdf, 4.5 MB.
Butängen - Sammanfattning kulturhistorik Pdf, 23.8 MB.
Butängen - Arkeologiskt kulturhistoriskt underlag Pdf, 7.2 MB.
Centralstation lokbangården kulturmiljöanalys Pdf, 35.8 MB.
Historik och värden Johannisborgs slottsruin Pdf, 30.9 MB.
Saltängen kulturhistorisk utredning Pdf, 2.3 MB.
Markmiljö
Butängen - Markföroreningar Pdf, 4.6 MB.
Butängen - Kompletterande PM markmiljö Pdf, 5.2 MB.
Butängen - Kostnadsuppskattning marksanering Pdf, 5 MB.
Natur
Johannisborgslänken - Naturvärdesinventering Pdf, 10.3 MB.
Butängen - Ekosystemtjänstanalys Pdf, 16.2 MB.
Bilaga 1 - Ekosystemtjänstanalys Pdf, 21.5 MB.
Bilaga 2 - Ekosystemtjänstanalys Pdf, 177.1 kB.
Risk
Centralstation - Fördjupad riskbedömning Pdf, 4.1 MB.
Butängen Johannisborg - Riskbedömning Sevesoverksamheter Pdf, 2.5 MB.
Bilaga D - kompletterande riskbedömning Sevesoverksamheter Pdf, 127.6 kB.
PM Riskhanteringsstrategi Pdf, 13.3 MB.
Trafik och parkering
Butängen - Trafiknät Pdf, 2 MB.
Butängen - Parkering Pdf, 1.4 MB.
Norrtull - Simulering Pdf, 4.6 MB.
Övrigt
Resultat medborgardialog Pdf, 591.9 kB.
Rumsintegrationsanalys Pdf, 3.5 MB.
Centralstation - Kravspecifikation Pdf, 1.6 MB.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Ulrika Kindstrand
Projektledare Ometablering
ulrika.kindstrand@norrkoping.se
011-15 38 11

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.