Krokeks-Hult 1:169, Krokek

Detaljplan för fastigheten Krokeks-Hult 1:169 med närområde inom Krokek i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av Krokeks centrum med en blandning av bostäder och verksamheter. En ny torgyta ska möjliggöras för att stärka centrum som en mötesplats och samtidig bidra med en tydligare förbindelse mellan stationsområdet, butikerna och skolan. En del av syftet är även att göra fastigheten Krokeks-Hult 1:171 planenlig.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en dagvattenanläggning nordost om Krokeks centrum.

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan och delvis med fördjupningen av översiktsplanen för Krokek och Strömsfors. Detaljplanen påverkar en del av den utpekade grönstrukturen i fördjupningen av översiktsplanen genom att möjliggöra för bostäder inom skogspartiet. Bostäderna bedöms dock förstärka centrum med en tydligare centrumkärna, där något högre bebyggelse bedöms som lämpligt. 

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 september 2020.

Den 14 september 2021 beslutade samhällsplaneringsnämnden att utöka planområdet till att omfatta även fastigheten Krokeks-Hult 1:80, del av fastigheten Krokeks Hult 1:13 och del av fastigheten Krokeks Hult 1:144 samt fastigheten Råssla 1:76 inom Krokek i Norrköpings kommun.

Den 14 november 2023 beslutade samhällsplaneringsnämnden att utöka planområdet med del av fastigheten Krokeks-Hult 1:177.

Samrådstiden var den 29 november 2023 till och med den
24 januari 2024.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" hölls tisdagen den
12 december 2023, klockan 17.30-19.00, i ABF:s lokal i Centrumhuset, Sjöviksvägen 80, Kolmården.

Detaljplanen behandlas med utökat förfarande.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.9 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 815.3 kB.
Grundkarta, blad 1 Pdf, 4.9 MB.
Grundkarta, blad 2 Pdf, 1.9 MB.
Kungörelse Pdf, 320.3 kB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas att skickas ut på granskning innan sommaren 2024.

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

eller

Anna Vernersson
planarkitekt
011-15 13 10

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.