Lindö 2:20, Lindö

Detaljplan för fastigheten Lindö 2:20 med närområde inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola/skola. Vidare syftar detaljplanen till att skydda den kulturhistoriska herrgårdsbyggnaden som ligger på platsen samt ge befintliga byggnader planstöd med mer flexibel användning. Detaljplanen innefattar även gatusträckning med förbättrad tillgänglighet för hämtning och lämning.

Den 15 september 2015 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete. Den 20 november 2018 lämnade stadsplanerings-nämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ett planbesked att kommunen avser att inleda planarbete för ett större område än tidigare lämnat besked.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Samrådstiden var den 15 december 2022 - 8 februari 2023.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 11 januari 2023.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1001.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 9.7 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 548.9 kB.
Grundkarta Pdf, 3.4 MB.

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Mathias Hult
planarkitekt
011-15 53 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.