Silvret 1 och Silvret 9, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Silvret 1 och Silvret 9 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och hotell-verksamhet samt utöka byggrätten för handel och kontor. Planen syftar även till uppförande av parkeringsgarage, fler parkeringsplatser samt bevarande av befintliga naturvärden i form av talldungen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Samråd

Den 29 november 2019 - 3 februari 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 621.2 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. När förslaget ska skickas ut på granskning är idag inte bestämt.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 2.2 MB.
Ingelsta Visionsskiss Pdf, 7.1 MB.
PM Dagvatten Pdf, 298.6 kB.
Stadskvarteret Ingelsta shopping Pdf, 31.3 MB.

Övriga utredningar som hör till detaljplanen har tagits fram inom arbetet med programmet för Ingelsta med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Se programmet för Ingelsta (område kring Stockholmsvägen).

Kontakt

Tove Nilsson
planarkitekt
011-15 61 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.