Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Silvret 1 och Silvret 9, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Silvret 1 och Silvret 9 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla befintlig handelsfastighet genom att möjliggöra centrumverksamhet och hotellverksamhet samt att utöka byggrätten för handel och kontor. Planen syftar även till uppförande av parkeringsgarage, förbereda för ny infart från Stockholmsvägen samt att bevara talldungen som helhet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2015.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Den 29 november 2019 - 3 februari 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 621.2 kB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 21 juni till och med den 14 augusti 2023.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 811.6 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 605.4 kB.
Grundkarta Pdf, 5.3 MB.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
12 december 2023, § 267. Sista dag för överklagan var den
10 januari 2024.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 1.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 9.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 664.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 565.5 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 791.4 kB.
Grundkarta Pdf, 12.5 MB.

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet kommer att skickas till mark- och miljödomstolen.

Utredningar

Dagvattenutredning Pdf, 2.2 MB. (uppdaterad till granskningsskedet)
Ingelsta Visionsskiss Pdf, 7.1 MB.
PM Dagvatten Pdf, 298.6 kB.
Stadskvarteret Ingelsta shopping Pdf, 31.3 MB.
Trafikanalys PM Pdf, 854.1 kB. (ny till granskningsskedet)

Övriga utredningar som hör till detaljplanen har tagits fram inom arbetet med programmet för Ingelsta med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Se programmet för Ingelsta (område kring Stockholmsvägen).

Kontakt

Tove Nilsson
planarkitekt
011-15 61 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.